Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 24.02.2020 - 14:22  //  aktualizácia: 24.02.2020 - 14:23  //  zobrazené: 1690

Ohľadne bývalého Hydrostavu,, kde často a dennodenne parkujú motorové vozidlá ...

predkladateľ: RSDr. Peter Gomboš
Odpoveď na interpelácie prednesené v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020, ktoré sa konalo dňa 6. februára 2020 - doplnenie
 
 
V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 06. 02. 2020, 
ste predniesli interpelácie v znení: 
 
1. „Chcel by som diskutovať k dvom prípadom; prvý je budova bývalého Hydrostavu,, kde často a dennodenne parkujú motorové vozidlá a tým pádom zabraňujú nielen prechodu pre chodcov, ale určite aj pre matky s kočiarmi, pritom táto budova má vlastné parkovanie, ktoré je z druhej strany a zíva takmer prázdnotou, čiže nastáva otázka, či by sa nedalo zjednať s majiteľmi tejto firmy, aby umožnili aj stránkam, ktoré prichádzajú za určitými služobnými účelmi do tejto budovy, aby vyčlenili parkovanie v areáli ich súkromného parkoviska; tie motorové vozidlá bránia aj výhľadu, keď vychádzajú motorové vozidlá z parkoviska pred dvomi 13-poschodovými barákmi a zacláňajú výhľadu, aby tieto motorové vozidlá mohli vyjsť na cestu; viem, že je tam určitý problém, či už s políciou a pod., ale myslím si zároveň, že toto je dosť závažné, aby sme to riešili; ďalej od budovy k 13-poschoďákom je chodník, ktorý používajú aj ľudia, ktorí idú z autobusov do polikliniky, ale aj tí vozičkári, alebo matky s deťmi majú takisto ďalší problém, že keď nejdú po Hlavnej, tak išli by tadiaľto; kompetentní by sa tomu mali venovať, z jednej strany to konzultovať s tou firmou, nech umožnia parkovanie v areáli a na druhej strane tento chodník je v dezolátnom stave (aj keď ich je „x“ v našom meste, ale toto je hlavný) presúva sa tadiaľto veľa ľudí, 
2. ďalšia interpelácia je tiež ohľadom permanentiek, ale rád by som sa opýtal, v akom stave je v súčasnosti plaváreň, ako sa rieši tá problematika, že to máme kúpiť od Dusla, zároveň žiadame kompetentné ministerstvo o finančnú pomoc na jej údržbu a teda rekonštrukciu strechy.“ 
 
V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:
 
1. Rokovali sme s vlastníkom budovy, kde vlastník budovy potvrdil, že súčasťou platných nájomných zmlúv nebytových priestorov je aj prenájom parkovacích miest na súkromnom pozemku. Upozorní nájomcov, aby využívali predovšetkým tieto vyhradené parkoviská. 
 
2
 
Chodník na ulici 1. mája smerom k ul. Pázmaňa je zaradený do zoznamu opráv 
v roku 2020.  Bližší termín nie je známy, no z dôvodu väčšieho množstva havarijných úsekov bude zrealizovaný až v druhej polovici roka 2020.
Mestská polícia Šaľa zvýši kontrolnú činnosť zameranú na parkovanie áut pred uvedenou budovou na chodníku.
 
2. Mesto Šaľa adresovalo list na Ministerstvo financií SR, kde žiadalo o finančnú pomoc na opravu strechy šalianskej plavárne. Vláda prerokovala žiadosť mesta dňa 19. 02. 2020, kde schválila sumu 1 075 000 Eur na rekonštrukciu strechy. 
Čo sa týka permanentiek, mesto na marcové zasadnutie mestského zastupiteľstva pripraví materiál týkajúci sa stavu nevyčerpaných permanentiek a návrh riešenia ich vyplatenia. 
 
 
S pozdravom
 
 
 
 
 
 Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali