Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 06.10.2016 - 20:58  //  aktualizácia: 06.10.2016 - 21:12  //  zobrazené: 1657

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2016, ktoré sa konalo dňa 22. septembra 2016 - Ing. Michael Angelov

predkladateľ: Ing. Michael Angelov

Vec

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2016, ktoré sa konalo dňa 22. septembra 2016

V rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 22. 09. 2016, ste predniesli interpeláciu v znení:

 1. Kedy sa bude realizovať rekonštrukcia zastávok Mestskej autobusovej dopravy? Ktoré zastávky sa budú rekonštruovať?
 2. Prečo došlo k zvýšeniu jednorazového vstupného plavárne? Má mesto svojho zástupcu v riadiacich alebo dozorných orgánoch n.o. Aquasport?
 3. Akým spôsobom mesto kontroluje zakopávanie zeminy po výkopových prácach? Na koho sa môžu občania obrátiť v prípade nespokojnosti s kvalitou ukončenia výkopových prác v blízkosti ich príbytkov?
 4. Kedy bude mesto riešiť neexistujúci prechod pri Kráľovskej? Mnohí ľudia si myslia, že tam stále je. Prípadne neuvažuje mesto nad jeho obnovením?
 5. Ako je to s prechodom na Nešporovej (smerom k supermarketu LUX)? Je tam náznak vodorovného značenia na vozovke a mnohých mätie, či je tam prechod.
 6. Kedy bude mesto rekonštruovať chodníky na ulici Lúčnej vo Veči?
 7. Akým spôsobom plánuje mesto pokračovať vo výstavbe nájomných bytov po zamietavom stanovisku ŠFRB na dotáciu?
 8. Aké plánované projekty financované z fondov EÚ sa nepodarilo tento rok začať realizovať? Aké sa budú realizovať v budúcom roku?

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na Vašu interpeláciu a oznamujeme Vám nasledovné:

 1. Výmena autobusových prístreškov sa bude realizovať do konca roku 2016, momentálne sa vykonávajú práce, ktoré vyžadujú stabilnejšie a teplejšie počasie. Navrhované sú: Hollého ul., Dolná (Večierka), Štúrova (pred čerpacou stanicou) a Vlčanská (Olympia).
 2. Aquasport, záujmové združenie právnických osôb bolo založené v roku 2003 s cieľom prevádzkovať krytú plaváreň Duslo v prenájme. Zakladajúce právnické osoby boli mesto Šaľa, obce Šoporňa, Horná Kráľová, Močenok. V súlade so zákonom (§20j Občianskeho zákonníka a ďalšie) zakladajúci členovia prijali záväzok, že na prevádzku plavárne budú prispievať dohodnutými čiastkami na krytie strát rozpočtu. To umožnilo v začiatkoch prevádzkovať plaváreň pri relatívne nízkych cenách vstupného s dotáciami. Veľké obce z členstva združenia vystupovali (Šoporňa vo februári 2010 a v auguste 2011 obec Horná Kráľová). Výstupom obcí zanikli aj  ich príspevky. V zostávajúca obec Močenok zostala členom združenia argumentujúc však vážnymi finančnými problémami neprispieva dva roky (od volieb 2014). Ťarcha príspevkov ostáva na Mesto Šaľa v limitovanej výške, tak ako bola schválená v rozpočte. Za týchto podmienok, s permanentne stratovým rozpočtom plavárne, nie je možné udržať plaváreň v prevádzke a preto sa pristúpilo od 1.8.2016 k zvýšeniu vstupného. Ide o opatrenie v záujme konsolidácie rozpočtu plavárne. Aquasport je združenie a nie nezisková organizácia. Najvyšším orgánom je valné zhromaždenie, ktoré zastupujú primátor Mesta Šaľa a starosta obce Močenok. Na čele združenia je predseda združenia  a štatutárom konateľ - Ing. Edmund Horváth.
 3. Kontrolu po ukončení výkopových prácach vykonáva samostatný odborný referent p. Políček ako referent dopravy a technických činností. Občania sa v prípade nespokojnosti môžu na neho obrátiť aj v prípade ak daná etapa výkopov ešte nebola celkovo ukončená.
 4. Priechod pre chodcov (bývalý mexikoplac) bol vybudovaním okružnej križovatky zrušený. S jeho opätovným obnovením nesúhlasí príslušný dopravný inšpektorát.
 5. Priechod pre chodcov na Nešporovej je jestvujúci a obnova náteru už bola vykonaná.
 6. Referát dopravy a technických činností nemá v pláne na rok 2017 žiadne opravy chodníkov na Lúčnej ulici.
 7. Mesto Šaľa opätovne podá žiadosť o podporu na účel obstarania bytov v lehote do 28.02.2017 v súlade so Zmluvami o budúcej kúpnej zmluve. Konkrétne v zmysle ods. 2.10, čl. 2 Úvodné ustanovenia zmluvných strán, Zmlúv o budúcej kúpnej zmluve uzatvorených dňa 23.02.2016.
 8. O žiadnom projekte financovanom z fondov EÚ nie je možné skonštatovať, že sa nepodaril  v tomto roku zrealizovať. Prehľad všetkých podaných žiadostí o NFP na realizáciu projektov zo zdrojov EÚ a ŠR je predkladaný na každé rokovanie Mestského zastupiteľstva v Šali aj  s uvedením úspešnosti, resp. stavu posudzovania.

V súčasnosti má mesto podanú jednu žiadosť o poskytnutie NFP z prostriedkov EÚ a ŠR, ktorá zatiaľ nebola vyhodnotená, preto ani nemohla byť realizovaná. Ide o projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Šaľa“, ktorý bol podaný cez OP KŽP. Vzhľadom na lehotu  35 pracovných dní na vyhodnotenie žiadostí, ktorá bola už dávno prekročená, nevieme odhadnúť reálne, kedy bude žiadosť skutočne vyhodnotená a teda, či bude úspešná a v prípade úspešnosti, kedy by mohlo dôjsť k zazmluvneniu financovania a následne realizácii.  Môžeme len predpokladať, že vyhodnotená a zazmluvnená by mohla byť ešte do konca tohto roka. Realizácia by následne mohla začať v budúcom roku.  Čo sa týka ďalších zámerov vzhľadom k vyhlásenej výzve Interreg V-A –SK-HU s uzávierkou 31.10.2016 hľadáme možnosti zapojenia sa do združenia, ktoré pripravuje žiadosť s ďalšími slovenskými a maďarskými partnermi, jej predmetom by bolo vybudovanie detského ihriska ako repliky historickej pamiatky z nášho družobného mesta Oroszlány.

Čo sa týka rozpracovaných zámerov, v tomto roku bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí na materské školy, avšak vzhľadom k tomu, že malo ísť o dvojkolové podávanie žiadostí a vyšla výzva len na druhé kolo, RO túto výzvu zrušil s tým, že bude znova vyhlásená.

Preto pripravujeme projekt rekonštrukcie s prístavbou MŠ na Družstevnej ulici a taktiež projekt rekonštrukcie jaslí, kde tak isto očakávame výzvu. Podľa indikatívnych harmonogramov výziev by mala v čo najskoršom čase taktiež vyjsť výzva na cyklotrasy.

Vzhľadom k tomu, že nie je možné odhadnúť ani presný dátum vyhlásenia výziev a ani následne termíny vyhodnotenia žiadostí, je obtiažne zadefinovať, ktoré zámery sa budú v budúcom roku realizovať.  Najpravdepodobnejšia je realizácia rekonštrukcie budovy MsÚ v prípade úspešnosti žiadosti.  Zároveň však v budúcom roku budeme reagovať aj na nové výzvy a teda bude nutné počítať s výdavkami na pripravené a projektové dokumentácie pre ďalšie zámery podľa priorít mesta vyplývajúcich najmä z PHSR mesta Šaľa a možností financovania vyplývajúcich z jednotlivých nových výziev.

 

 

S pozdravom

 

  Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

Ing. Eliška Vargová, referent pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy

 

Prílohy