Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.10.2022 - 12:52  //  aktualizácia: 10.10.2022 - 12:52  //  zobrazené: 952

Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa

Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2022

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie:

 

Mestské zastupiteľstvo v Šali

  1. prerokovalo

návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2022,

  1. schvaľuje
    1. Úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2022 nasledovne:

 

Bežné príjmy:                                                  22 783 600 EUR

Bežné výdavky:                                              22 976 792 EUR

Rozdiel:                                                               -193 192 EUR

 

Kapitálové príjmy:                                                568 103 EUR

Kapitálové výdavky:                                          3 774 407 EUR

Rozdiel:                                                            -3 206 304 EUR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Spolu príjmy bez príj. fin. operácií:                23 351 703 EUR

Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:             26 751 199 EUR

Rozdiel bez finančných operácií:                    - 3 399 496 EUR

 

Príjmové finančné operácie:                              4 891 024 EUR

Výdavkové finančné operácie:                          1 491 528 EUR

Rozdiel:                                                              3 399 496 EUR

 

 

 

 

 

Rozpočet na rok 2022 celkom:

 

Príjmy celkom:                                              28 242 727 EUR

Výdavky celkom:                                           28 242 727 EUR

Rozdiel celkom:                                                             0 EUR

 

    1. Úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2022 podľa hlavných ekonomických kategórii nasledovne:

 

100 Daňové príjmy                                            11 878 000 EUR

200 Nedaňové príjmy                                           3 451 530 EUR

300 Granty a transfery                                         8 022 173 EUR

400 Príjmy z transakcií s finanč. akt. a pas.         3 652 402 EUR

500 Prijaté úvery a fin. výpomoci                        1 238 622 EUR

600 Bežné výdavky                                            22 976 792 EUR

700 Kapitálové výdavky                                      3 774 407 EUR

800 Výdavky z transakcií s finanč. akt. a pas.     1 491 528 EUR

 

    1. Úpravu výšky príspevku pre OSS na rok 2022 v celkovej sume 898 940 EUR, z toho príspevok z MPSVaR je vo výške 289 140 EUR a príspevok z rozpočtu mesta je vo výške      609 800  EUR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracoval:                                                                            Predkladá:

Ing. Jana Kováčiková v. r.                                                    Ing. Jana Nitrayová v. r.

referent - rozpočtár                                                                prednostka  MsÚ Šaľa 

                                                                      

                                                                                                         

 

Predložené mestskému zastupiteľstvu 20. októbra  2022

Prílohy