Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 11.10.2012 - 13:12  //  aktualizácia: 11.10.2012 - 13:13  //  zobrazené: 2681

Interpelácie ohľadne 1. garáží nachádzajúcich sa za materskou školou medzi ulicami Vlčanská a Budovateľská

predkladateľ: Mgr. Jozef Varsányi

Odpoveď na interpelácie prednesené v rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali dňa 27. septembra 2012

V rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo dňa
27. 09. 2012, ste predniesli interpeláciu ohľadom:
1. garáží nachádzajúcich sa za materskou školou medzi ulicami Vlčanská a Budovateľská, kde k pôvodne postaveným radovým garážam bola pristavená garáž pre nákladné autá, opýtali ste sa, kto vydal na túto garáž stavebné povolenie, odkedy sa v centre mesta môžu stavať garáže pre nákladné autá a kto je vlastníkom pozemku, na ktorom je garáž umiestnená, či môžu byť povolené takéto stavby v centre mesta, a či mesto nemá nejaké možnosti, aby postaveniu takýchto stavieb v centre mesta zabránilo,  
2. oplotenia, ktoré vybudoval vlastník pozemku oproti poliklinike, ide o oplotenie, ako sa robí na Slovensku v osadách, kde ohradzujú „cigáňov“ a pre pacientov je spravený „výbeh“, ako v cirkuse.

V zmysle § 34, ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielam odpovede na Vaše interpelácie a oznamujem Vám nasledovné:

1. Na predmetnú stavbu stavebníkov Eugena Mókoša a manž. Eleonóry, bytom ul. Hlavná
č. 12/47, Šaľa bolo Mestom Šaľa, ako príslušným stavebným úradom podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydané stavebné povolenie pod. č. 2493/2008-10 zo dňa
17. 07. 2009, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 18. 10. 2009.
Jedná sa o prístavbu k jestvujúcim radovým garážam, rozmerov 6,60 x 3,50, výška 3,18 m. na pozemku parc. č. 912/3 kat. územie Šaľa, ktorý je vo vlastníctve stavebníka. Stavebné povolenie na stavbu bolo vydané v súlade s § 66 stavebného zákona a § 10 Vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Stavba bola povolená ako stavba dočasná, do doby začatia užívania pozemku na účel určený v záväznej časti územného plánu Mesta Šaľa. Takéto obmedzenie doby trvania stavby bolo stanovené v súlade s usmernením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 2009-13455/31731-2:530/Ka zo dňa 24. 06. 2009.

Z ustanovenia § 55 ods.1 stavebného zákona v spojení s § 8 ods.1 písm. b) vyhl.453/2000 Z.z. vyplýva, že stavebný úrad môže povoliť aj stavbu ako dočasnú, pri ktorej obmedzí čas jej trvania. Dôvodom dočasnosti môže byť umiestnenie stavby na pozemku, na ktorom sa podľa schválenej a platnej územnoplánovacej dokumentácie uvažuje s iným využitím, avšak kým nedôjde k využitiu pozemkov, možno povoliť na dobu dočasnú aj stavbu s iným účelom využitia.
Proti predmetnému stavebnému povoleniu bolo podané účastníčkou konania Zuzanou Miklášovou odvolanie, ktoré bolo zaslané odvolaciemu orgánu, t. j. Krajskému stavebnému úradu, aby napadnuté stavebné povolenie preskúmal a vo veci rozhodol. Krajský stavebný úrad dňa 09. 10. 2009 pod č. KSUNR-2009-942-002 rozhodnutím
o odvolaní stavebné povolenie č. 2493/2008-10 potvrdil, a teda sa 18. 10. 2009 stalo právoplatným a vykonateľným.
Vlastníkom pozemku pod predmetnou garážou je stavebník, t.j. Eugen Mókoš a manželka Eleonóra, bytom Šaľa, Hlavná ul. č. 12/47. Jedná sa o parcelu č. 912/3 v k.ú. Šaľa, ktorá bola geometrickým plánom vypracovaným Geodetickou agentúrou GLOBUS dňa

03. 09. 1997 pod číslom plánu 118 784 52 – 104/97 odčlenená od parcely č. 912/1, z dôvodu prevodu vlastníckeho práva nehnuteľnosti o výmere 25 m2 na základe Kúpnej zmluvy medzi Mestom Šaľa a Eugenom Mókošom a manželkou Eleonórou, rod. Kovácsovou. Prevod nehnuteľnosti bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Šali, uznesením číslo 23/1997 – MsZ zo dňa 24. 06. 1997 pod bodom č. 9. 
2. MUDr. Štítnický a manželka Sabina ohlásili stavebnému úradu realizáciu drobnej stavby – realizáciu oplotenia pozemku, ktorého sú vlastníkmi. Nakoľko sa jedná v zmysle § 139b ods.7 písm. b) o drobnú stavbu, na realizáciu drobnej stavby podľa § 55 ods.2 písm. b) postačí ohlásenie stavebnému úradu. Mesto môže zabrániť vzniku nežiaducich stavieb dôsledným posúdením a dôsledným vymedzením predmetu predaja resp. prenájmu nehnuteľností pri odsúhlasovaní predaja, resp. prenájmu mestským zastupiteľstvom pri nehnuteľnostiach, ktoré sú vo vlastníctve mesta Šaľa.