Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 07.11.2011 - 14:52  //  aktualizácia: 07.11.2011 - 14:53  //  zobrazené: 3356

Interpelácia ohľadne - šoférov áut spoločnosti SITA Slovensko, a. s....

predkladateľ: Ing. Peter Andráši

V rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo dňa
22. 09. 2011, ste predniesli interpeláciu ohľadom:
- šoférov áut spoločnosti SITA Slovensko, a. s., ktorí nerešpektujú dopravné značky, týka sa to hlavne ul. Komenského a  prostredníctvom mesta ste požiadali o písomnú odpoveď spoločnosti SITA Slovensko, a. s., prečo je to tak,
- toho, že pri prerábaní a rekonštruovaní ulíc a komunikácií v meste, by bolo dobré osloviť spoločnosti ohľadne uloženia optických káblov, opýtali ste sa, či v prípade rekonštrukcie Záhradníckej ul. boli oslovené spoločnosti, ktorých sa to týka.    

V zmysle § 34, ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielam odpovede na Vaše interpelácie a oznamujem Vám nasledovné:
- Odpoveď spoločnosti SITA Slovensko, a. s. Vám zasielame v prílohe listu.
- Oznámenie o začiatku realizácie stavby „Rekonštrukcia MK Záhradnícka v Šali“ s výzvou na oznámenie zámerov rozšírenia, rekonštrukcie, opráv resp. iných zásahov na rozvodoch vlastníkov a správcov inžinierskych sietí bolo písomne zaslané nasledovným subjektom:
1./ Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Galanta, P.Pázmaňa 4, 927 01 Šaľa
2./ SPP – distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
3./ ZSE a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
4./ Slovak Telecom a.s., Karadžičova 10, 825 11 Bratislava
5./ SBD, Horná 926/1, 927 01 Šaľa
6./ WISPER s.r.o., Jánošíkova10, 940 78 Nové Zámky
7./ DIGI Slovakia s.r.o., P.Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa
8./ DATATECHNIK s.r.o., P,Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa
Osobitne aj telefonicky bola kontaktovaná f. DIGI Slovakia s.r.o., P.Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa, ktorá v roku 2007 v čase pred spracovaním PD, pri výbere staveniska avizovala záujem o rozšírenie svojej siete. Momentálne na telefonické avizo reagovala negatívne, nemá záujem o rozšírenie siete na ul. Záhradnícka.
Z ostatných písomne vyzvaných vlastníkov a správcov sietí reagoval len SPP a.s. s tým, že na uvedenej ulici neplánujú rekonštrukciu svojich rozvodov.
Ostatné vyzvané subjekty nereagovali na výzvu.
Ďalej uvádzame, že z dostupnej dokladovej dokumentácie stavby je zrejmé, že v roku 2007 bol pred spracovaním PD rekonštrukcií komunikácií uskutočnený výber staveniska s výzvou na účasť a predloženie pripomienok jednotlivých správcov inžinierskych sietí. O výbere staveniska boli vtedy písomne informované nasledovné subjekty:
1./ Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Galanta, P.Pázmaňa 4, 927 01 Šaľa
2./ SPP – distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
3./ ZSE a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
4./ Slovak Telecom a.s., Karadžičova 10, 825 11 Bratislava
5./ MeT Šaľa spol.  s r.o., Partizánska 20, 927 01 Šaľa
6./ DIGI Slovakia s.r.o., P.Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa
7./ SCC s.r.o. Slovak cable company, Drieňová 28, 821 02 Bratislava
Záujem o rozšírenie siete prejavila len spomínaná f. DIGI Slovakia s.r.o.

Prílohy

Stanovisko SITA

(pdf - 56.11 kB)