Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 26.04.2022 - 08:14  //  aktualizácia: 26.04.2022 - 08:14  //  zobrazené: 922

Fotokópie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla 7165 stavbe v KÚ Šaľa evidovanej na LV č. 1043 ležiacej na parcele EKN č. 1410/1, ako aj všetkých podkladov na základe ktorých bolo rozhodnutie vydané

číslo: I15/2022

Požadované informácie: fotokópie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla 7165 stavbe v KÚ Šaľa evidovanej na LV č. 1043 ležiacej na parcele EKN č. 1410/1, ako aj všetkých podkladov na základe ktorých bolo rozhodnutie vydané.

Sprístupnené informácie:

Rozhodnutie o určení súpisného čísla, spisové číslo 4627/2005/1 zo dňa 11. 11. 2005

Ako podklad k vydaniu rozhodnutia o určení súpisného čísla bola použitá nasledovná listina:

  • Čestné vyhlásenie zo dňa 03. 11. 2005 o tom, že stavby boli postavené a uvedené do užívania pred rokom 1976.

Rozhodnutie o určení súpisného čísla, spisové číslo 1530/2007 zo dňa 29. 03. 2007

Ako podklady k vydaniu rozhodnutia o určení súpisného čísla boli použité nasledovné listiny:

  • kópia výpisu z listu vlastníctva č. 1043, ktorý je dokladom o tom, že stavba je v súčasnosti vedená v katastri nehnuteľnosti na pozemku parcela č. 2839/2 a jej vlastníkom je Roľnícke družstvo Šaľa
  • kópia evidenčného listu č. 16, ktorý je dokladom o tom, že pozemok, na ktorom je stavba umiestnená má vlastník stavby v držbe
  • Geometrický plán č. 60/07 úradne overený Správou katastra Šaľa dňa 01. 03. 2007.

Rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení informácií.

Prílohy

Rozhodnutie k 15

(pdf - 128.92 kB)