Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 07.07.2016 - 14:30  //  aktualizácia: 07.07.2016 - 14:36  //  zobrazené: 5902

Ohľadne faktúr v dome dôchodcov Šaľa

predkladateľ: Ing. Peter Andráši

Vážený pán poslanec,

na základe Vašej interpelácie vznesenej na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Šaľa dňa 23. 6. 2016 Vám oznamujem:

  • Faktúra v hodnote 7 090,95 € (213 622,- korún) je súčasťou dodávky čistiacich, dezinfekčných prostriedkov firmy zaoberajúcou sa ich distribúciou. Táto faktúra tvorí časťcelkovej zakázky v celkovej hodnote15 880,22 €, ktorá bola obstaraná prostredníctvom VO cez EKS. Zakázku na čistiace a dezinfekčné prostriedky obstarával bývalý zamestnanec – vedúci prevádzkovo – ekonomického úseku, cez EKS, ktorá bola vysúťažená v celkovej hodnote 23 940 €. Vzhľadom k tomu,že z centra podpory EKS sme obdržali mailovú správu o technických problémoch systému, sme od kúpnej zmluvy ktorá bola uzatvorená na základe výsledku EKS 27.2.2016 odstúpili a zadali nové VO, kde sme napokon celý balík nami požadovaného tovaru vysúťažili v hodnote 15 880,22 € od firmy Banchem s.r.o. Táto suma je rozpočtovaná na celý kalendárny rok 2016. Už spomínaná faktúra v hodnote 7 090,95 € ako som uviedla, je jednou z častí, na ktoré sme celkový objemrozdelili. Prvá dodávka v tejto sume tvorí najpodstatnejšiu časť objednaného tovaru, nakoľko bolo treba zariadenia Domova dôchodcov Šaľa vybaviťupratovacou technikou, (upratovacie vozíky pre ubytovaciu časť domova, čistiace stroje pre stravovací úsek, vozíky na čisté a znečistenéprádlo a bielizeň klientov ) tieto sú v sume 3 608,22 € v analytickej evidencii evidovanéako krátkodobý majetok,čistiacimi a dezinfekčnýmiprostriedkami prevšetky úseky domova , ( tieto mámev analytickej evidencii v sume 2499,57 € evidované ako čistiace prostriedky) bolo potrebné zakúpiť všetky zásobníky na mydlá, papierové utierky, nádoby na odpadky, smetné koše na izby klientov... skrátka všetko, čo bolo potrebné zadovážiť pre riadny chod zariadenia na všetkých úsekoch.

  • Čo sa týka faktúry v hodnote 4 939,00 €, táto bola vystavená firmou Cora Gastro s.r.o. za vybavenie kuchynetak, aby sa v nej dalo variť. Domov dôchodcov ako uvádzate bol vybavený, ale len základnými spotrebičmi a pracovnými stolmi, ale chýbali v nej potrebné nádoby a ostatné kuchynsképomôcky a nádobypotrebné pre prípravu, varenie a servírovanie jedla.Faktúra v hodnote 5 300,00 € od firmy DAVAC s.r.o. je vystavená za dodávku gastronádob do výdajných pultov stravy a konvektomatov, ktorétaktiež neboli súčasťou dodávkytechnologického vybavenia kuchyne domova dôchodcov a bolo ich potrebné zaobstarať, aby sa mohli používať k príprave a výdaju stravy. Obe tieto dodávky boli obstarané prostredníctvom EKS.

  • Faktúra v hodnote 3 300,00 €( 2 776,50 € bez DPH ) od firmy Realexpo, s.r.o. ( za všeobecný materiál)bola vystavená za dodanie označenia vnútorných priestorov domova dôchodcov ohľadom zabezpečenia prehľadnejšej orientácie klientov vo vnútorných priestoroch objektu, označenie jednotlivých izieb klientov a miestností,pavilónov objektu, kľúčeniekpre klientov, taktiež za vyhotovenie orientačnej tabule celého objektu a polystyrénového loga Domova dôchodcov Šaľa. Táto zakázka bola dojednaná na základe prieskumu trhu po predložení viacerých cenových ponúk ako najvýhodnejšia.

  • < >

    Čo sa týkaexternej firmy na vedenie účtovníctva, táto bola vybratá na základe prieskumu trhu z predložených cenových ponúkako najvýhodnejšia a zahŕňa v cene vedenie kompletného účtovníctva vrátane miezd a personalistiky.

  • K otázke prania, žehlenia a údržbebielizne a šatstva klientov Vám uvádzam nasledovné. Domov dôchodcov mal pôvodne disponovať práčovňou s priemyselnými práčkami a sušičkami bieliznea šatstva.Vzhľadom k tomu že technicky zabezpečiť toto nebolo možné, boli napokon zakúpené tri automatické práčky a tri sušičky bielizne, parný generátor a žehliaca doska. Zároveňna základe predložených cenových ponúk bola s firmou SK REAL GROUP s.r.o. uzatvorená Zmluva o poskytovaní služieb , ktorej predmetom je poskytovaťslužbu spočívajúcu v praní a žehlení bielizne(posteľná bielizeň, uteráky,) pre potreby Domova dôchodcov Šaľa zaúhradu v zmysle platnej zmluvy.Túto službu však domov dôchodcov do dnešného nevyužil ( a ani teda neplatil za jej poskytovanie), nakoľko dve zamestnankyne práčovne domova dôchodcovv rámci pracovnej doby plne zabezpečujú potreby klientov domova ohľadom prania, žehlenia a údržby bielizne a šatstva . V prípade potreby, ak by sa celková kapacita domova dôchodcov naplnila a naša práčovňa by nedokázala plne pokryť potreby klientov, uvažujeme využiť externé služby tejto firmy.

  • Ohľadom stravných lístkov zakúpených od firmy DOXX, na základe uzatvorenej zmluvy, Vám uvádzam, že tieto boli zakúpené pre zamestnancov Domova dôchodcov Šaľa v období január, február, marec 2016,keď domov dôchodcov ešte nemal v prevádzke kuchyňu,a povinnosťzamestnávateľa zabezpečiť stravovanie pre zamestnancov vyplýva zo zákona. Od obdobia apríla 2016, kedy domov dôchodcov oficiálne začal prijímať klientov a v rámci poskytovania sociálnych služieb zabezpečovať aj stravovanie klientov, je zamestnancom zabezpečené poskytovanie stravovania v rámci vlastnej kuchyne a jedálne domova.

  • Ďalej uvádzate, že domov dôchodcov kupuje služby od viacerých operátorov a či je to nutné.Podľa mne dostupných informáciíbola uzatvorenázmluva medzi Telekomom aMestom Šaľa a je v nej zahrnutá pevná linka a internet a bola súčasťou projektu.Zmluvu o pripojenie- o poskytovanie služby s firmou Salamon Internets.r.o. uzatváral bývalý zamestnanec prevádzkovo ekonomického úseku začiatkom februára, avšak o jej existencii som sa dozvedelaaž v poslednom období (nepodpisovala som zmluvu ani krycí list k nej) Po preverení skutočnosti mi bola zamestnancom mesta poskytnutá informácia, žepripojenie do objektu od tejto firmy sa robilo z dôvodu DOS na UK a TUV.Výška mesačnej úhrady za služby poskytované firmou Salamon Internet s.r.o. činí mesačne 10,80€vrátane DPH. Operátor ORANGE Slovensko a.s. nám poskytuje služby ohľadom mobilného telefónu, ktorý využíva riaditeľka Domova dôchodcov Šaľa. S týmto operátorom bola uzatvorená zmluva o poskytovaní služby z toho dôvodu, že balík poskytovaných služieb bol cenovo výhodný

  

 

S pozdravom

 

 

                                                                                                          PhDr. Janka Hušvétyová

                                                                                                              riaditeľka