Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 10.11.2016 - 18:43  //  aktualizácia: 10.11.2016 - 18:44  //  zobrazené: 1627

Či by mohlo mesto zabezpečiť opravu oplotenia školského dvora Základnej školy Hollého vo Veči...

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2016, ktoré sa konalo dňa 27. októbra 2016


V rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 27. 10. 2016,
ste predniesli ústnu interpeláciu v znení:

„Či by mohlo mesto zabezpečiť opravu oplotenia školského dvora Základnej školy Hollého vo Veči a zariadiť, aby sa tento areál uzamykal v pravidelnom intervale v nočných hodinách v zmysle prevádzkových predpisov a či by mohol túto úlohu spĺňať školník.“


Podľa § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali zasielame odpoveď na Vašu interpeláciu:

Podľa § 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve                      riaditeľ ako štatutár organizácie s právnou subjektivitou, okrem iných povinností zodpovedá  aj za rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy a riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy, zabezpečuje starostlivosť o fond budov a školských zariadení vo svojej pôsobnosti.

V prvom rade musí sledovať čerpanie rozpočtu v položke prevádzkových nákladov, do ktorých patrí aj oprava oplotenia. V prípade, že náklady presahujú možnosti jeho rozpočtu na výstavbu alebo opravu oplotenia, je potrebné požiadať zriaďovateľa o navýšenie rozpočtu podľa predpokladanej hodnoty zákazky na opravu alebo výstavbu oplotenia. Požiadavku treba predložiť písomne aj s presne stanovenou výškou, ktorú bude potrebovať.

Areály škôl a školských zariadení musia mať vypracovaný prevádzkový poriadok, v ktorom je uvedený časový harmonogram prevádzky ihriska. Odomykanie a uzatváranie areálu vykonáva osoba, ktorá je poverená riaditeľom školy, môže to byť aj školník.

V minulom roku Spoločný školský úrad zabezpečil dvoch správcov školských areálov cez projekty Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí mali organizovať mimoškolskú činnosť v areáloch. Táto forma sa neosvedčila, nakoľko by bolo potrebné mať jedného človeka v každom areáli. Financovanie takýchto správcov nie je v možnostiach mestského rozpočtu. Riaditelia škôl by to mohli riešiť kumulovaním funkcie školníka a správcu areálu. Zvýšené náklady na financovanie správcov by muselo schváliť mestské zastupiteľstvo v mestskom rozpočte cez originálne kompetencie.