Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 31.03.2017 - 08:23  //  aktualizácia: 31.03.2017 - 08:24  //  zobrazené: 1887

Či by mohlo mesto Šaľa urýchlene reklamovať poškodené prvky z europrojektov.

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková

Odpoveď na interpeláciu podanú v rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017, ktoré sa konalo dňa 16. marca 2017

 

 

V rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 16. 03. 2017,
ste písomne podali interpeláciu v znení:

 

 1. Či by mohlo mesto Šaľa urýchlene reklamovať poškodené prvky z europrojektov. Občianske združenie Petra Bošňáka dlhodobo spolupracuje s mestom pri skrášľovaní Šale prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti a angažovalo sa aj pri presadzovaní realizácie europrojektov Revitalizácia verejných priestranstiev CMZ-Šaľa a Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v Šali. Z uvedeného dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať o vybavenie reklamácie poškodených prvkov, ktoré sme na nich zaznamenali. Zoznam poškodených prvkov máme k dispozícii a môžeme ho poskytnúť pri osobnej prehliadke.

 2. Či má mesto nástroj na postihovanie a kontrolu neporiadku pri prevádzkach firiem, obytných domov, či vôbec má takýto nástroj a ak áno, tak či ho používa v praxi.

   

  V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme Vám nasledovné:

   

 3. Referát investičných činností zorganizuje spoločnú obhliadku predmetných stavieb financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ so zástupcom OZ a podľa pokynov vedenia mesta spracuje reklamačný list dodávateľom stavieb.

 4. Ak je takýto priestupok zistený hliadkou MsP, alebo nahlásený, môže ho objasňovať
  a riešiť MsP. MsP takéto prípady aj riešila. Priestupku proti verejnému poriadku sa dopustí podľa zákona o priestupkoch ten, kto znečistí verejné priestranstvo.

   

   

  S pozdravom

    Ing. Jana Nitrayová

  prednostka Mestského úradu v Šali

  Vypracoval:

  Ing. Elena Matajsová, referent pre investičnú činnosť

  Mgr. Peter Krokavec, náčelník MsP Šaľa