Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 12.12.2019 - 16:35  //  aktualizácia: 12.12.2019 - 16:36  //  zobrazené: 1628

Chcela by som sa spýtať, či je nejaká možnosť riešenia problému parkovania na parkovisku, ktoré sa nachádza na pešej zóne ...

predkladateľ: Bc. Dominika Jarošová

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 28. novembra 2019

 

 

V rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 28. 11. 2019,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

 1. „Chcela by som sa spýtať, či je nejaká možnosť riešenia problému parkovania na parkovisku, ktoré sa nachádza na pešej zóne (záchytné parkovisko) napr. osadením rampy. Veľmi často sa stáva, že občania nemajú kde zaparkovať, tým pádom si nevedia vybaviť potrebné veci (lekár, obchody, lekáreň, atď.)

 

 1. Chcela by som požiadať mesto o doplnenie smetných košov na separovaný odpad pri Dome kultúry v Šali a pri Dome kultúry v Šali – Veči. V týchto kultúrnych domoch sa pravidelne organizujú rôzne podujatia (divadelné predstavenia, zábavy, diskotéky, plesy), ale tiež aj iné voľnočasové aktivity, kedy je produkovaný aj iný odpad ako komunálny. Práve tento odpad však nie je kam vysypať, kvôli absentovaniu týchto smetných nádob na separovaný odpad.

 

 1. Chcela by som sa spýtať, či mesto plánuje riešiť dopravnú situáciu na Družstevnej ulici. Na tejto ulici sa nachádzajú materské školy, KS Večierka a Materské centrum. Prechod cez túto ulicu je najmä v ranných hodinách medzi 7:00 – 8:00 a v poobedných hodinách medzi 14:30 – 16:30 veľmi zle prejazdný. Je pochopiteľné, že rodičia, ktorí prinášajú svoje deti do materských škôl a naopak, keď ich vyzdvihujú z materských škôl, musia niekam zaparkovať. Takto však vzniká neschopnosť bezpečného prejazdu cez túto ulicu.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpovede na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

 1. V uvedenej veci sa mesto obrátilo v roku 2017 na poskytovateľa so žiadosťou o vyjadrenie na základe interpelácie p. poslanca Jaroša podanej v rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017, ktoré sa konalo dňa 21. septembra 2017. Odpoveď od poskytovateľa bola poskytnutá písomne (príloha tohto listu).

Vzhľadom k tomu, že poskytovateľ v rámci  projektu „ Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali“ mal negatívne stanovisko k zmene systému parkovania, uvedené bude možné riešiť po skončení 5. ročného následného monitorovacieho obdobia, teda po schválení poslednej 5. následnej monitorovacej správy, ktorej obdobie monitorovania je 11/2019 do 10/2020 a správa sa musí predložiť najneskôr do 15. 11. 2020. Keď bude posledná následná monitorovacia správa schválená a dôjde k ukončeniu platnosti zmluvy, môžu sa začať realizovať aj zásahy do systému parkovania a teda aj napr. osadenie rámp.

 

 1. Predpokladom na triedenie odpadu z podujatí v kultúrnych domoch je ich oddelený zber priamo pri zdroji, t. j. na podujatiach v kultúrnych domoch. Po dohode so správcom,
  p. Jaroslavom Ráczom, ktorý prisľúbil zabezpečenie interiérových nádob na oddelený zber odpadov, budú do konca roka pristavené k obom kultúrnym domom kontajnery na papier a plasty. Pri Kultúrnom dome v Šali je už v súčasnosti aj kontajner na sklo. Podľa vyjadrenia správcu ku Kultúrnemu domu vo Veči nie je potrebný kontajner na sklo.

 

 1. V rámci plánovanej rekonštrukcie materskej škôlky na ul. Družstevnej v Šali bol zámer vybudovania odstavných plôch, ktoré by minimalizovali zásah do plynulej premávky v uvedenom úseku. Realizácia projektu však bola odložená a momentálne nie sú v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na výstavbu parkovacích miest pre uvedené zariadenie. Ďalej upozorňujeme, že plánovanie rozšírenia miestnej komunikácie za účelom státia vozidiel by malo za následok zrušenie zeleného pásu s niekoľkými stromami. Zo zákona je vozidlo povinné pri státí na miestnej komunikácii nechať voľnú šírku pre prejazd min.
  3 metre pre každý smer, pri zastavení min. 3 metre pre oba smery.

 

 

S pozdravom

 

 

Príloha:

 1. Žiadosť o vyjadrenie poskytovateľa – odpoveď

 

 

 

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

Vypracoval:

Ing. Eliška Vargová, referentka pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy

Ing. Edita Haládiková, referentka životného prostredia

Prílohy