Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 20.06.2022 - 11:23  //  aktualizácia: 20.06.2022 - 11:23  //  zobrazené: 1828

Aký bol počet žiadostí o nájomné bývanie za posledné dva roky

číslo: I33/2022

Požadované informácie:

  1. Aký bol počet žiadostí o nájomné bývanie za posledné dva roky;
  2. Celkový počet nájomných bytov a ubytovacích kapacít v obci;
  3. Je možnosť odkúpenia nájomných bytov do osobného vlastníctva;
  4. Počet stavebných povolení vydaných za uplynulé dva roky s počtom viac ako tri bytové jednotky.

Sprístupnené informácie:

  1. Celkový počet prijatých žiadostí  o nájom mestského bytu v členení  podľa jednotlivých rokov:

rok 2020   74 žiadostí

rok 2021   71 žiadostí

rok 2022 do  26. 05. 2022  41  žiadostí.

  1. Mesto Šaľa disponuje  informáciou o celkovom počte mestských nájomných bytov, ktorých je 318.  V meste Šaľa  k  31. 01. 2022 je  2010 rodinných domov a 7546 bytov (vrátane mestských nájomných bytov).

3.   Mesto Šaľa vlastní niekoľko bytov postavených pred rokom 1998, a tie v prípade podania
      žiadosti nájomníka je možné odpredať.


V prípade nájomných bytov vo vlastníctve mesta Šaľa, postavených s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“) sa vlastník nájomných bytov zaviazal dodržiavať podmienky poskytnutia podpory v zmysle ust. § 10 ods. 10 zákona
č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, okrem iného, zachovať nájomný charakter bytu. Záväzky a povinnosti vlastníka nájomného bytu postaveného s podporou ŠFRB sú potom upravené v zmluvách o poskytnutí úveru zo ŠFRB ako aj v záložných zmluvách k bytovým domom a bytom postavených s podporou ŠFRB na zabezpečenie pohľadávky z poskytnutého úveru, kde je spravidla upravený záväzok vlastníka takto obstaraných bytov zachovať nájomný charakter bytu počas celej doby splatnosti poskytnutého úveru zo ŠFRB. Lehota splatnosti úverov je pri rôznych bytových domoch, rôzna spravidla v rozmedzí od 30 do 40 rokov).

Ak pominú záväzky vyplývajúce z poskytnutej podpory ŠFRB, je na rozhodnutí vlastníka o ďalšom spôsobe nakladania s bytovým fondom (či zachová nájomný charakter týchto bytov aj naďalej, prípadne rozhodne o ich použití ako bytov osobitného určenia alebo ich ponúkne na odpredaj do osobného vlastníctva). Pri prevode bytov je vlastník povinný postupovať v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení a v prípade ak je vlastníkom obec (mesto) aj v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

V zmysle ust. § 29a ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení byty postavené po 1. júni 1998 z rozpočtu obcí alebo z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania obec nie je povinná previesť do vlastníctva nájomcom podľa ust. § 29a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení. Z uvedeného vyplýva, že nájomcovia bytov vo vlastníctve obce postavených po 1. júni 1998 nemajú právny nárok na odkúpenie nájomného bytu do osobného vlastníctva a obec je povinná postupovať pri ich prevode v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.    

4.    Stavebný úrad Šaľa za uplynulé dva roky vydal  jedno stavebné povolenie s počtom viac
       ako tri bytové jednotky.