Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 28.02.2019 - 09:40  //  aktualizácia: 28.02.2019 - 09:40  //  zobrazené: 256

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali pozýva

Zvolávam 1. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ                     v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 07. 03. 2019 (štvrtok) o 15, 30 h v zasadačke na I. poschodí v budove Mestského úradu v Šali.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba podpredsedu komisie
  3. Vyhodnotenie plnenia uznesení
  4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2019 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia
  5. Návrh koncepcie činnosti prepravnej služby
  6. Bytové otázky
  7. Rôzne
  8. Záver

 

 

 

 

 

MUDr. Jozef Grell  v. r.

                                                                                                       predseda komisie