Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 26.05.2015 - 21:18  //  aktualizácia: 26.05.2015 - 21:18  //  zobrazené: 135

4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2015

Vzhľadom k tomu, že svoju neúčasť na zvolávanom 4. zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku 2015 ospravedlnila nadpolovičná väčšina poslancov, čím mestské zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa,

 

4 zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2015,

zvolané na deň 28. mája 2015 (štvrtok) o 16.00 hod.,

s a   n e u s k u t o č n í .

 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa bude konať v náhradnom termíne, ktorý bude po jeho určení oznámený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta.V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2015,

ktoré sa uskutoční 28. mája 2015 o 16.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali s nasledovným programom:


Časť I.

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek


Časť II. Interpelácie poslancov


Časť III. Predkladané materiály

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1. Návrh na doplnenie obstarania Zmien a doplnkov č. 5 územného plánu mesta Šaľa - materiál číslo B 1/4/2015
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ

 


              
F. Právne záležitosti

1. Domov dôchodcov Šaľa – Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 521/2011 - materiál číslo F 1/4/2015
predkladá Ing. Elena Matajsová, OSaKČ, referát investičných činností


G. Vystúpenia verejnosti


Časť IV. Ukončenie