Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 14.03.2023 - 08:14  //  aktualizácia: 14.03.2023 - 08:22  //  zobrazené: 1465

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 

z v o l á v a m

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023, 
ktoré sa uskutoční 23. marca 2023 o 14.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali s nasledovným programom:
 

Časť I.

 1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek

 

Časť II. Interpelácie poslancov

 

Časť III. Predkladané materiály

 1. Informačné materiály a správy

 1. Správy z kontrol vykonaných ÚHK - materiál číslo A 1/2/2023

predkladá Ing. Martina Bartošovičová, hlavná kontrolórka

 1. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/2/2023

predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ

 1. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 28. 02. 2023 - materiál číslo A 3/2/2023

predkladá Mgr. Margita Simighová, referentka VO

 1. Správa z kontroly vykonanej Dozornou radou spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o.
  o zákonnosti, hospodárnosti a transparentnosti poskytnutia pôžičiek spoločnosťou
  MeT Šaľa, spol. s r. o. v období rokov 2019 – 2022
  - materiál číslo A 4/2/2023

predkladá Peter Szalay, predseda dozornej rady MeT Šaľa spol. s r. o.

 1. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia - materiál číslo B 1/2/2023

predkladá RSDr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS a PhDr. Janka Hušvétyová, riaditeľka Domova dôchodcov Šaľa

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Šaľa v lokalite individuálnej bytovej výstavby „Obytná zóna – KÚRIA I.“ - materiál číslo B 2/2/2023

predkladá Ing. Elena Matajsová, referentka OIaKČ

 1. Hospodárenie mesta

 1. Vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2022 - materiál číslo C 1/2/2023

predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP

 1. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa - materiál číslo C 2/2/2023

predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ

 1. Úprava cenového výmeru v mestskej autobusovej doprave v meste Šaľa - materiál číslo
  C 3/2/2023

predkladá Miroslav Poliček, referent OIaKČ

 1. Majetkové záležitosti
 1. Jozef Szabó, Hlavná 4/11, 927 01 Šaľa – žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/2/2023

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

2. LIVA & ALP, s.r.o., Hollého 12, 927 05  Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/2/2023

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ronalda Špendlu, Dolná 545/14, 927 01 Šaľa - materiál číslo
  D 3/2/2023

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 1. Duslo, a.s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa – ponuka na kúpu stavby krytej plavárne, stavby čerpacej stanice ku krytej plavárni a pozemkov pod stavbami v k. ú. Močenok a návrh na uzatvorenie dohody o spolupráci - materiál číslo D 4/2/2023

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 1. MG DEVELOPMENT DELTA s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava-mestská časť Staré Mesto – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta - materiál číslo D 5/2/2023

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta - materiál číslo D 6/2/2023

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 1. Personálne záležitosti

Nie sú predmetom rokovania.

 1. Právne záležitosti

 1. Zmluva o dielo č. 889/2022 na uskutočnenie stavebných prác „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol“ - materiál číslo F 1/2/2023

predkladá Ing. František Čibrik, vedúci OIaKČ  

 1. Mandátna zmluva č. 461/2022 na poskytnutie služieb stavebného dozoru v rámci projektu „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol“ - materiál číslo F 2/2/2023

predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka RRSaŠF

 1. Zmluvy uzatvorené ako výsledok verejného obstarávania s názvom „Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART“ - materiál číslo F 3/2/2023

predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka RRSaŠF

 1. Vystúpenia verejnosti

o 16.00 hod.

 1. Rôzne

Nie sú predmetom rokovania.

 

Časť IV. Ukončenie


Mgr. Jozef Belický v. r.

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS, v. r.

Prílohy

Materiály

(zip - 5.91 MB)