Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 20.12.2023 - 13:51  //  aktualizácia: 20.12.2023 - 13:52  //  zobrazené: 306

08/2023 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 08/2023  |  dátum konania: 18.12.2023

Prítomní: Ing. Peter Andáši, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik, Róbert Tölgyesi, Ing. Klaudia Antálková, Ing. Tibor Baran, Ing. Martin Gálik, Ing. Erika Sedlárová, Ing. Igor Valent, Samuel Zemko

Neprítomní: JUDr. Anna Torišková - ospravedlnená

Ďalej boli prítomní: Ing, Jana Nitrayová, Ing. Jana Kováčiková, Ing. Martina Bartošovičová

Program:

1.    Otvorenie
2.    Návrhy
3.    Rôzne
4.    Záver

Priebeh zasadnutia: 

1. Otvorenie 
Rokovanie otvoril a viedol člen komisie – poverený predsedníčkou komisie, Ing. Martin Gálik. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 10  prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

2.     Návrhy

2.1  Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026. 


  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 7
                      Proti: 0  
                      Zdržal sa: 3     

  Uznesenie č. 66/2023
-komisia odporúča MsZ schváliť Návrh  rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2024 a zobrať na vedomie  výhľadový rozpočet na rok 2025 a 2026, berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 a berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania mestom Šaľa
-komisia odporúča MSÚ pripraviť akčný/konsolidačný plán od 01/2024 pre dodržiavanie rozpočtu pre rok 2024, ktorým zaviaže všetky rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta o jeho striktné dodržiavanie

3. Rôzne

Člen komisie podal návrhy na termíny zasadnutí komisie na prvý polrok roku 2024.

1, 7. februára 2024 o 16.30hod
2, 10. apríla 2024 o 16.30 hod
3, 5. júna 2024 o 16.30 hod

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 9
                      Proti: 0  
                      Zdržal sa: 1     

  Uznesenie č. 67/2023
-komisia zvolila termíny zasadnutí a to  7. februára 2024 o 16.30hod, 10. apríla 2024 o 16.30 hod, 5. júna 2024 o 16.30 hod

4. Záver 

Člen komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      


                                                                       Ing. Martin Gálik
                                                                                      člen komisie   
                                                                         poverený predsedníčkou komisie


V Šali, dňa 18.12.2023  Zapísala: Mgr. Lucia Kuruczová, tajomníčka komisie