Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 31.10.2018 - 08:34  //  aktualizácia: 31.10.2018 - 08:35  //  zobrazené: 2414

08/2018 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 08/2018  |  dátum konania: 24.10.2018

Prítomní: Mgr. Ildikó Jarošová, RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Renáta Zelezníková,              RSDr. Ľubor Gáll, Mgr. Irina Kostová, Mgr. Klaudia Hátašová

 

Neprítomní: MUDr. Jozef Grell (ospravedlnený), PaedDr. Danica Lehocká (ospravedlnená), Ing. Róbert Andráši (ospravedlnený)

 

Prizvaná: PhDr. Janka Hušvétyová, riaditeľka Domova dôchodcov Šaľa, Sylvia Braunová, MeT Šaľa spol. s .r. o.

 

Za verejnosť: Štefan Kováč, Zoltán Legner, Jozef Audy.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
 3. Návrh VZN č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2017 o sumách úhrady       za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení VZN č. 7/2017
 4. Bytové otázky
 5. Rôzne
 6. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvorila a viedla podpredsedníčka komisie Mgr. Ildikó Jarošová. V úvode privítala všetkých prítomných. Na základe prezentácie 6 prítomných členov komisie skonštatovala, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

 

 1.  

Uznesenie č. 18/2018 - komisia prerokovala obsadenie uvoľnenej garsónky č. 18 na II. poschodí na ul. Hlavnej 2112/95 v Šali a odporučila primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt uchádzačovi z  aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Jozefovi Bujkovi, trvale bytom Šaľa mesto (bez uvedenia adresy). Splnené.

Uznesenie č. 19/2018 - komisia prerokovala obsadenie uvoľneného trojizbového bytu č. 31   na ulici Rímskej 2138/3 v Šali – Veči a odporučila primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt uchádzačovi z  aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Štefanovi Kováčovi, trvale bytom Narcisová 11, Šaľa – Veča. Nesplnené, žiadateľ byt odmietol prevziať. Dôvody odmietnutia chce prezentovať na najbližšej komisii.   

 

Uznesenie č. 20/2018 – komisia odporučila pri prideľovaní mestských nájomných bytov       na ulici Kráľovská v Šali postupovať tak, že byty sa budú prideľovať uchádzačom o nájom bytu vo vlastníctve mesta z aktuálneho poradovníka podľa počtu izieb, ktoré majú uchádzači uvedené v aktuálnom poradovníku. Následne si už vybraní uchádzači konkrétne číslo bytu z kategórie jednoizbových, dvojizbových a trojizbových bytov budú žrebovať. Zatiaľ nezrealizované.

3. Návrh VZN č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2017 o sumách úhrady              za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení VZN č. 7/2017

     Materiál predložila PhDr. Janka Hušvétyová, riaditeľka Domova dôchodcov Šaľa.

     Prítomným členom komisie odpovedala na všetky otázky. 

     Komisia prijala nasledovné uznesenie:

     Hlasovanie: Prítomní: 6; za: 4; proti:1; zdržal sa: 1

     Uznesenie č. 21/2018

 1. komisia prerokovala materiál „Návrh VZN č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení VZN č. 7/2017“,
 2. komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie         č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení VZN č. 7/2017“.

 

4. Bytové otázky

 1.)       Opätovné riešenie žiadosti o obsadenie uvoľneného trojizbového bytu č. 31 na III. poschodí na ulici Rímskej 2138/3 v Šali – Veči. Komisia sa na predchádzajúcom zasadnutí uzniesla, že predmetný byt odporúča prideliť p. Štefanovi Kováčovi.             Na komisiu sa dostavil p. Štefan Kováč a členom komisie prezentoval                           na fotodokumentácii dôvody odmietnutia predmetného bytu (podľa jeho tvrdení je byt poškodený, z vonkajšej strany je prasklina na fasáde a pod.)    

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 6; za: 6;

Uznesenie č. 22/2018

 1. komisia prerokovala opätovnú žiadosť o obsadenie uvoľneného trojizbového bytu      č. 31 na ulici Rímskej 2138/3 v Šali – Veči a dôvody odmietnutia predmetného bytu  p. Štefanom Kováčom,
 2.  komisia odporúča správcovi bytov spoločnosti Met Šaľa spol. s. r. o. odstrániť nedostatky na predmetnom byte, nakoľko členovia komisie konštatujú, že byt je čiastočne poškodený,
 3. komisia odporúča ponechať p. Štefana Kováča v poradovníku o nájom bytu            vo vlastníctve mesta Šaľa. 

 

2.) Žiadosť o obsadenie uvoľneného trojizbového bytu č. 1 na prízemí na ul. Hlavnej 2112/97 v Šali

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 6; za: 6;

Uznesenie č. 23/2018

 1. komisia prerokovala obsadenie uvoľneného trojizbového bytu č. 1 na prízemí na ul. Hlavnej 2112/97 v Šali,
 2. komisia odporúča presunúť predmetnú žiadosť na ďalšie zasadnutie komisie, pričom byt sa bude prideľovať následne po pridelení 34 bytov na ulici Kráľovskej v Šali.    

3.)   Žiadosť p. Doris Grédiovej, trvale bytom ČSLA č. 2. Šaľa o prednostné pridelenie mestského nájomného bytu        

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 6; za: 0; proti: 6

Uznesenie č. 24/2018

 1. komisia prerokovala žiadosť o prednostné pridelenie mestského nájomného bytu      p. Doris Grédiovej, trvale bytom ČSLA č. 2, Šaľa,
 2. komisia neodporúča schváliť predmetnú žiadosť o prednostné pridelenie bytu.   

5. Rôzne

 

V tomto bode programu sa komisia zaoberala aj poradovníkom o nájom bytu                         vo vlastníctve mesta Šaľa. Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 6; za: 6

Uznesenie č. 25/2018

 1. komisia odporúča správcovi mestských nájomných bytov spoločnosti Met Šaľa spol. s. r. o. prepočítať príjmy zatiaľ prvých 50 žiadateľov, ktorí sú v poradovníku o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa, či sú v súlade s VZN č. 6/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2015 o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov a bytov osobitného určenia vo vlastníctve mesta Šaľa a v súlade s platnou legislatívou, na ktorú odkazuje predmetné všeobecne záväzné nariadenie (hlavne zákon č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene              a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.) a predložiť                správu na najbližšie zasadnutie komisie.

 

 

V tomto bode programu sa komisia zaoberala žiadosťou p. Zoltána Legnera a p. Jozefa Audyho, ktorí sa dostavili na komisiu.

Žiadatelia obývajú dvojizbový mestský nájomný byt na ulici Rímskej 26 v Šali – Veči, pričom p. Legner je nájomníkom a p. Audy bol podnájomníkom predmetného bytu. V súčasnosti p. Legner ukončil nájomný vzťah. P. Audy požiadal členov komisie o prednostné pridelenie predmetného bytu. Členovia komisie mu odporučili, aby si podal písomnú žiadosť o prednostné pridelenie bytu, o ktorej budú členovia komisie následne rokovať.  

 

Členovia komisie by v budúcnosti uvítali, aby sa mohli zúčastňovať aktivít, ktoré organizuje Mestský úrad v Šali a týkajú sa sociálnej oblasti (napr. aktivity pre seniorov a pod.).

 

6. Záver

 

P. podpredsedníčka komisie ukončila zasadnutie komisie a poďakovala prítomným za ich účasť.      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Mgr. Ildikó Jarošová

                                                                                                          podpredsedníčka komisie

 

 

 

 

V Šali dňa 29. 10. 2018

Zapísala: PhDr. Margaréta Zozuľáková, tajomníčka komisie