Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 06.11.2023 - 16:38  //  aktualizácia: 06.11.2023 - 16:39  //  zobrazené: 542

07/2023 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 07/2023  |  dátum konania: 23.10.2023

Prítomní: Peter Hlavatý, RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, PaedDr. Danica Lehocká PhD., Sylvia Braunová, PhDr. Silvia Straňáková, Mgr. Renáta Zelezníková, PhDr. Margaréta Zozuľáková, Sylvia Paštéková.

Neprítomní: RSDr. Ľubor Gáll (ospravedlnený), Mgr. Eva Schmidtová MPH (ospravedlnená).

Za verejnosť: Mgr. Miroslava Bosáková

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
 3. Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Šaľa na roky 2023 – 2030
 4. Transformačný plán vybraných zariadení
 5. Bytové otázky
 6. Rôzne
 7. Záver


Priebeh zasadnutia:

 

1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie Peter Hlavatý. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 9 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Pán RSDr. Ľubor Gáll a pani Mgr. Eva Schidtová MPH boli ospravedlnení. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

 

 

2.  Bytové otázky

 

Nakoľko bola prítomná pani Mgr. Miroslava Bosáková, ktorá chcela osobne predniesť svoju žiadosť o prednostné pridelenie bytu, prerokovala komisia najskôr bod bytové otázky. Komisia jednohlasne odhlasovala zmenu programu.

 

 1. Žiadosť pani Mgr. Miroslavy Bosákovej o prednostné pridelenie bytu. 

 

Členovia komisie sa oboznámili s predloženou žiadosťou a vypočuli pani Mgr. Bosákovú,  zhodnotili však, že žiadosti nie je možné vyhovieť, keďže v súčasnosti nie je žiadny byť voľný. Zároveň konštatovali, že pani Mgr. Bosáková je v poradovníku uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa toho času na 5. mieste, takže sa jej bytová otázka vyrieši v blízkej budúcnosti.

 

 1.  Žiadosť pani Nikoly Fabiánovej a Jany Fabiánovej o prednostné pridelenie bytu.

 

Členovia komisie sa oboznámili s predloženou žiadosťou, zhodnotili však, že žiadosti nie je možné vyhovieť, keďže v súčasnosti nie je žiadny byť voľný.

 

 1.  Žiadosť pani Kristíny Lakatošovej a pána Romana Lakatoša, ktorým bol pridelený 1-izbový byt č. 70, Šali, na Kráľovskej 2551/4G, na III. poschodí. Žiadajú o výmenu bytu za väčší 2-3izbový byt. 

 

Členovia komisie sa oboznámili s predloženou žiadosťou, zhodnotili však, že žiadosti nie je možné vyhovieť, keďže v súčasnosti nie je žiadny byť voľný.

 

 1. Žiadosť pani Jiřiny Kumajovej o prednostné pridelenie bytu. 

 

Členovia komisie sa oboznámili s predloženou žiadosťou, zhodnotili však, že žiadosti nie je možné vyhovieť, keďže v súčasnosti nie je žiadny byť voľný.

 

5.) Obsadenie uvoľneného 2-izbového bytu č. 62 na I. poschodí na ul. Kráľovská 2551/4G,  v Šali.

 

   Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

   Hlasovanie: Prítomní: 9; za: 9.

 

  Uznesenie č. 12/2023

 

 1. komisia prerokovala žiadosť o obsadenie 2-izbového bytu č. 62 na I. poschodí, na ul. Kráľovská 2551/4G,   v Šali,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt Zoltánovi

Fricsekovi, trvale bytom Tešídikovo 668,

 1. komisia zároveň odporúča primátorovi mesta určiť náhradníka pre pridelenie predmetného bytu z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa a to:
 1. Milan Korgo, trvale bytom Šaľa, Budovateľská 544/18,
 2. Kristína Fábiková, trvale bytom Šaľa, Hollého 18.

 

3. Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Šaľa na roky 2023 - 2030

Členovia komisie sa oboznámili s komunitným plánom. Pani PhDr. Zozuľáková uviedla, že na všetky pripomienky ku komunitnému plánu bolo odpovedané, boli aj zapracované do komunitného plánu.  Toho času sa posudzuje vplyv na životné prostredie, z toho dôvodu bude tento materiál prerokovaný až na novembrovom Mestskom zastupiteľstve. Z rovnakého dôvodu presúva Sociálna komisia tento materiál na jej novembrové zasadnutie.   

 

 

 4. Transformačný plán vybraných zariadení

 

Uvedený materiál mal preniesť pán RSDr. Ľubor Gáll, ktorý sa pre náhlu chorobu ospravedlnil. Komisia sa oboznámila s materiálom, berie ho na vedomie a odporúča  Mestskému zastupiteľstvu schváliť Tranformačný plán vybraných zariadení.

 

  

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

   Hlasovanie: Prítomní: 9; za: 9.

 

  Uznesenie č. 13/2023

 

 1. komisia prerokovala Transformačný plán vybraných zariadení,
 2. komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť Transformačný plán vybraných zariadení.

 

 

5. Rôzne

V tomto bode programu nebol prerokovaný žiadny materiál.

 

6.  Záver

 

Predseda  komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         Peter Hlavatý

                                                                                                     predseda komisie

 

 

 

 

V Šali dňa 23. 10. 2023                                                           Zapísala: Sylvia Paštéková, tajomníčka komisie