Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 25.10.2023 - 14:43  //  aktualizácia: 25.10.2023 - 14:45  //  zobrazené: 609

06/2023 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 06/2023  |  dátum konania: 18.10.2023

Prítomní: JUDr. Anna Torišková, Ing. Peter Andráši, Mgr. Róbert Čibrik, Róbert Tölgyesi, Ing. Klaudia Antálková, Ing. Tibor Baran, Ing. Martin Gálik,

Neprítomní: Mgr. Lucia Kuruczová -ospravedlnená (PN), Mgr. Monika Budaiová, Ing. Erika Sedlárová, Ing. Igor Valent, Samuel Zemko- ospravedlnení

Ďalej boli prítomní: Ing, Jana Nitrayová, JUDr. Ing. Margita Pekárová, Ing. Jana Kováčiková, Ing. Martina Bartošovičová, Ing. Eliška Vargová, p. Švrčková

Program:

  1. Otvorenie
  2. Návrhy
  3. Rôzne
  4. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvorila a viedla predsedníčka komisie JUDr. Anna Torišková. V úvode privítala všetkých prítomných. Na základe prezentácie 7 prítomných členov komisie skonštatovala, že komisia je uznášaniaschopná. Dvaja členovia komisie ohlásili skorší odchod. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky, ďalej predsedníčka poprosila ostatných členov o prerokovanie prvého materiálu DESIGNER – UM s.r.o., Vlčanská č. 561/23, 927 01  Šaľa  - žiadosť o nájom pozemku  z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko je prítomná majiteľka spoločnosti p. Švrčková.

2. Návrhy

2.1 DESIGNER – UM s.r.o., Vlčanská č. 561/23, 927 01  Šaľa  - žiadosť o nájom pozemku  z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre DESIGNER – UM s.r.o., Vlčanská č. 561/23, 927 01  Šaľa, pozemok časť parcely registra CKN číslo 1030/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m2 vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre katastrálne územie a obec Šaľa na LV č. 1.

Komisie sa zúčastnila p. Švrčková, majiteľka spoločnosti DESIGNER – UM s.r.o., ktorá chcela objasniť situáciu a to nasledovne: uviedla, že si je vedomá svojho pochybenia, bude znášať dôsledky, ktoré jej z toho vyplývajú, na druhej strane sa snažila vysvetliť, že žiadosť o prenájom mala podanú, dohodnutá bola aj so stavebníkmi, ktorí jej však zavolali, že im jedna zákazka odpadla a môžu ísť k nej, potešila sa, že prídu skôr, avšak si neuvedomila, že nemá ešte vzťah k pozemku ani stavebné povolenie, išlo jej o zveľadenie priestoru, v ktorom podniká a poprosila o schválenie prenájmu aby si mohla všetko usporiadať a doriešiť.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 6

                      Proti: 0

                                  Zdržal sa:  1

  Uznesenie č. 46/2023

- komisia odporúča MsZ schváliť prenájom  pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre DESIGNER – UM s.r.o., Vlčanská č. 561/23, 927 01  Šaľa pozemok časť parcely registra CKN číslo 1030/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m2 vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre katastrálne územie a obec Šaľa na LV č. 1

2.2 Návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2024

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2024.

Komisia skonštatovala, že s niektorými investičnými položkami nesúhlasí, v diskusii odznelo niekoľko návrhov, napr. položka Lodenica. Členovia komisie ďalej odporúčajú prehodnotiť možnosti úspor v rámci investícii v oblasti školstva.  Poslanci na rokovaní MsZ predložia jednotlivo svoje návrhy.

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 5

                      Proti: 0

                      Zdržal sa: 2

  Uznesenie č. 47/2023

-komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie Návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2024

2.3 Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa.

  Komisia neprijala uznesenie, nakoľko nebola prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie

2.4 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa, za pozemky vo vlastníctve spoločnosti TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o. v lokalite pri čističke odpadových vôd v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosť o zámenu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa za pozemky vo vlastníctve spoločnosti TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o. v lokalite pri čističke odpadových vôd v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 Komisia neprijala uznesenie, nakoľko nebola prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie

2.4 Návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností nachádzajúcich sa pod plánovanou stavbu „Cyklotrasa Šaľa – Diakovce “

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností nachádzajúcich sa pod plánovanou stavbou „Cyklotrasa Šaľa - Diakovce“ na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o  zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti – pozemku, parcela registra E KN číslo 1845/200, ostatná plocha o výmere 2798 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre katastrálne územie a obec Šaľa na LV č. 9178, v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 07-01/2023, vyhotovený spoločnosťou Geo Advice, s.r.o., Jazerná 585/30, 927 01 Šaľa, IČO: 50 448 129, úradne overený pod  č. G1-36/2023 dňa 13.02.2023, a to ako diel 1 parcely registra E KN č. 1845/200 o výmere 853 m2, za jednorazovú odplatu, ktorá bude určená podľa znaleckého posudku, s budúcim povinným z vecného bremena: Nitriansky samosprávny kraj, IČO: 37861298, sídlo: Rázusova 2915/2A, 949 01 Nitra.

  Komisia neprijala uznesenie, nakoľko nebola prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie.

 

3. Rôzne

    1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl v rámci Programu Slovensko na realizáciu projektu ,,Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ J. C. Hronského, Šaľa“ – ZMENA UZNESENIA

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl v rámci Programu Slovensko na realizáciu projektu ,,Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ J. C. Hronského, Šaľa“ – ZMENA UZNESENIA.

  Komisia neprijala uznesenie, nakoľko nebola prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie.

    1. Schválenie realizácie projektu „Materská škola Budovateľská, Šaľa – zníženie energetickej náročnosti stavby“

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Zámer mesta Šaľa na realizáciu projektu „Materská škola Budovateľská, Šaľa – zníženie energetickej náročnosti stavby“ z dotácie poskytnutej Environmentálnym fondom

Komisia neprijala uznesenie, nakoľko nebola prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie

    1.  Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zverejnenie zámeru prevodu pozemku pre Ing. arch. Viktora Beckera a manželku Mgr. Andreu Becker, Švermova 2307/30, 927 01 Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosť o prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu osobitného zreteľa pre Ing. arch. Viktora Beckera a manželku Mgr. Andreu Becker, Švermova 2307/30, 927 01 Šaľa do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, prevod nehnuteľnosti parcela registra CKN číslo 4143/81, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62 m2 v celosti, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 1.

        Komisia neprijala uznesenie, nakoľko nebola prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie

 

3.4 Komisia si na zasadnutie chcela prizvať primátora mesta Šaľa Mgr. Jozefa Belického a vedúcu spoločného školského úradu Šaľa Mgr. Marianu Takáčovú na prerokovanie návrhu členov komisie o možnostiach zjednotenia VO pre všetky subjekty v správe mesta Šaľa, avšak pán primátor nie je prítomný v čase konania komisie. Tento bod sa prerokuje na najbližšom zasadnutí komisie.

4. Záver

Predsedníčka  komisie ukončila zasadnutie komisie a poďakovala prítomným za ich účasť.      

                                                                                                                                                                                                        JUDr. Anna Torišková

                                                                                    predseda komisie  

V Šali, dňa 18.10.2023                                   Zapísala: JUDr. Anna Torišková, predseda komisie