Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 17.09.2009 - 13:14  //  aktualizácia: 05.10.2011 - 13:20  //  zobrazené: 1365

05/2009 riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 05/2009  |  dátum konania: 10.09.2009  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1
Doplnenie materiálu číslo D 13/5/09 SITA Slovensko, a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava – žiadosť o prenájom pozemku a stanovenie individuálnej ceny nájmu - do písmena
D. Majetkové záležitosti

Za hlasovalo:14
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 11
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková,

Hlasovanie č. 2
Presunutie poradia prerokovania materiálu číslo D 11/5/09 pred materiál číslo D 1/5/09

Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 10
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková,

Hlasovanie č. 3
Doplnenie bodu číslo A 6/5/09 Informácia o pozemkoch pod novonavrhovaným cintorínom – ústna informácia do písmena A. Informačné materiály a správy

Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 9
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková,

Hlasovanie č. 4
Hlasovanie o programe ako celku

Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 9
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková,

Hlasovanie č. 5
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 12
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ján Kmeťo, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 1
Ing. Peter Hollý,
Počet neprítomných: 9
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková,

Hlasovanie č. 6
Voľba volebnej komisie

Za hlasovalo: 12
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, MUDr.
Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 10
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,

Hlasovanie č. 7
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Ľubomír Stredanský,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 9
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková,

Materiál číslo A 1/5/09 - Informácia o plnení uznesení MsZ

Uznesenie č. 5/2009 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení MsZ,
B. berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení MsZ.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. František Botka,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 9
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková,

Materiál číslo A 2/5/09 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej – doplniť do uznesenia bod C. ukladá v znení:
- vypracovať kompletnú správu o splnení opatrení na odstránenie nedostatkov následnej kontroly zmluvy so spoločnosťou Bytkomfort, s.r.o. a následnej kontroly na zimnom štadióne.
T: 6. riadne zasadnutie MsZ v r. 2009          Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková,

Poslanecký návrh Ing.  Heleny Psotovej bol prijatý.

Uznesenie č. 5/2009 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
1. správu z následnej finančnej kontroly platenia nájomného obyvateľmi nájomných bytov postavených s podporou štátu,
2. správu z následnej finančnej kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom mesta na zimnom štadióne v Šali za rok 2009,
B. berie na vedomie
výsledky z vykonaných kontrol s prijatými opatreniami,
C. ukladá
vypracovať kompletnú správu o splnení opatrení na odstránenie nedostatkov následnej kontroly zmluvy so spoločnosťou Bytkomfort, s.r.o. a následnej kontroly na zimnom štadióne.
T: 6. riadne zasadnutie MsZ v r. 2009          Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková,

Materiál číslo A 3/5/09 - Výsledky VO vyhlásených mestom za obdobie január – august 2009, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu

Uznesenie č. 5/2009 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo  
správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom za obdobie január – august 2009, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu,
B. berie na vedomie
správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom za obdobie január – august 2009, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu.

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Mgr. Jozef Belický, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková,

Materiál číslo A 4/5/09 - Správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva

Uznesenie č. 5/2009 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o činnosti komisií Mestského zastupiteľstva v Šali,
B. konštatuje,
že na základe Rokovacieho poriadku komisií zaniklo členstvo v komisii Jozefovi Varsányimu, Svetozárovi Hikkelovi, Tiborovi Dubisovi, Vladimírovi Gejdošovi, Zuzane Demínovej a Krisztíne Száz,

C. ukladá
pripraviť voľbu členov komisií na uvoľnené miesta.
T: 7. riadne zasadnutie MsZ v r. 2009            Z: Jozef Mečiar, zástupca primátora

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 2
Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková,

Materiál číslo A 5/5/09 - Výstavba radových garáží na parc. č. 3198/10 k. ú. - nárožie ulíc Slnečná a Fraňa Kráľa – Veča, preverenie možnosti

Uznesenie č. 5/2009 – V. - (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Heleny Psotovej – zmeniť uznesenie v bode B. konštatuje, že na predmetnom pozemku parc. č. 3198/10 k. ú. - nárožie ulíc Slnečná a Fraňa Kráľa – Veča, v súčasnej dobe nie je možné bez prekládky inžinierskych sietí realizovať výstavbu garáží.

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
materiál „Výstavba radových garáží na parc. č. 3198/10 k.ú. - nárožie ulíc Slnečná a Fraňa Kráľa – Veča, preverenie možnosti“,
B. konštatuje,
že na predmetnom pozemku parc. č. 3198/10 k. ú. - nárožie ulíc Slnečná a Fraňa Kráľa – Veča, v súčasnej dobe nie je možné bez prekládky inžinierskych sietí realizovať výstavbu garáží.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková,

Informácia o pozemkoch pod novonavrhovaným cintorínom – ústna informácia A 6/5/09

Uznesenie č. 5/2009 – VI. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Jozefa Varsányiho, Ing. Heleny Psotovej a Ing. Jozefa Mečiara)

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
 informáciu o stave nového cintorína,
B. ukladá
spracovať podrobnú správu o stave výkupu pozemkov a hľadať novú lokalitu pre mestský cintorín.
T: 6. riadne zasadnutie MsZ v r. 2009          Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková,

Materiál číslo B 1/5/09 - Návrh VZN mesta Šaľa č. .../2009 o udeľovaní ocenení mesta Šaľa
Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej – vypustiť v § 6 body č. 3 – 9.

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 3
Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková,

Poslanecký návrh Ing.  Heleny Psotovej bol prijatý.

Uznesenie č. 5/2009 – VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh VZN mesta Šaľa č. 7/2009 o udeľovaní ocenení mesta Šaľa,
B. schvaľuje
VZN mesta Šaľa č. 7/2009 o udeľovaní ocenení mesta Šaľa v predloženom a doplnenom znení.

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková,

Materiál číslo B 2/5/09 - Návrh VZN mesta Šaľa č. …/2009 o pomoci neziskovým organizáciám -

Materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ.

Materiál číslo B 3/5/09 - Návrh VZN mesta Šaľa č. …/2009 o určení názvov verejných priestranstiev

Materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ.

Materiál číslo B 4/5/09 - Návrh VZN mesta Šaľa č. …/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 19/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa

Poslanecký návrh Ing. Jozef Mečiar – zmeniť VZN č. 19/2008 v § 6, § 7 a § 18

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková,

Poslanecký návrh Ing.  Jozefa Mečiara bol prijatý.

Poslanecký návrh Ing. Jozef Mečiar – doplniť uznesenie o bod C. ukladá
1. vypracovať aktuálny zoznam prenajatých verejných priestranstiev za účelom parkovania, ktorý bude obsahovať evidenčné číslo vozidla, lokalitu resp. ulicu a dobu platnosti nájmu, a zverejniť predmetný zoznam na internetovej stránke mesta,
T: 30. 10. 2009                        Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ
2. predmetný zoznam zverejnený na internetovej stránke mesta po každej zmene bezodkladne aktualizovať.
T: priebežne             Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková,

Poslanecký návrh Ing.  Jozefa Mečiara bol prijatý.

Uznesenie č. 5/2009 – VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh VZN mesta Šaľa č. 8/2009, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 19/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa,
B. schvaľuje
VZN mesta Šaľa č. 8/2009, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 19/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v predloženom a doplnenom znení,

C. ukladá
1. vypracovať aktuálny zoznam prenajatých verejných priestranstiev za účelom parkovania, ktorý bude obsahovať evidenčné číslo vozidla, lokalitu resp. ulicu a dobu platnosti nájmu, a zverejniť predmetný zoznam na internetovej stránke mesta,
T: 30. 10. 2009            Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ
2. predmetný zoznam zverejnený na internetovej stránke mesta po každej zmene bezodkladne aktualizovať.
T: priebežne             Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková,

Materiál číslo C 1/5/09 - Rozbor hospodárenia mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za I. polrok 2009

Uznesenie č. 5/2009 – IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
rozbor hospodárenia mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za I. polrok 2009,
B. schvaľuje
rozbor hospodárenia mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za I. polrok 2009 v predloženom znení.

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Jozef Grell, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 4
Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Gabriela Talajková,
Materiál číslo C 2/5/09 - Prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za mesiace január až júl 2009 

Uznesenie č. 5/2009 – X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za mesiace január až júl 2009,
B. berie na vedomie
prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za mesiace január až júl 2009.

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Gabriela Talajková,

Materiál číslo C 3/5/09 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009
B. schvaľuje
1. úpravu rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009 nasledovne :

Bežné príjmy:                                            11 430 366 EUR
Bežné výdavky:                                         12 220 325 EUR
Rozdiel:                                                          -789 959 EUR

Kapitálové príjmy: 3 071 479 EUR
Kapitálové výdavky:  2 776 398 EUR
Rozdiel: 295 081 EUR

Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 14 501 845 EUR
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií: 14 996 723 EUR
Rozdiel bez finančných operácií:                             -494 878 EUR

Príjmové finančné operácie: 3 466 788 EUR
Výdavkové finančné operácie:             2 439 527 EUR
Rozdiel: 1 027 261 EUR

Rozpočet na rok 2009 celkom:
Príjmy celkom: 17 968 633 EUR
Výdavky celkom: 17 436 250 EUR
Rozdiel celkom: 532 383 EUR

2. úpravu rozpočtu OSS mesta Šaľa a zvýšenie príspevku z rozpočtu mesta pre OSS mesta Šaľa na rok 2009 na sumu 417 640 EUR.

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 11
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Zdržalo sa: 6
Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 4
Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Gabriela Talajková,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo C 4/5/09 - Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 4.1. ROP na realizáciu projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev centrálnej mestskej zóny - Šaľa.“

Uznesenie č. 5/2009 – XI .
Mestské zastupiteľstvo v Šali
schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 ROP za účelom realizácie projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev centrálnej mestskej zóny - Šaľa“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Šaľa a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolia 2007-2013;
b) zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o NFP;
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo výške 82 975,23 eur.

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,
Počet neprítomných: 4
Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Gabriela Talajková,

Materiál číslo C 5/5/09 - Návrh na dotáciu pre Nemocnicu Sv. Lukáša v Galante

Uznesenie č. 5/2009 – XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o poskytnutie dotácie na zakúpenie videoendoskopického systému pre oddelenie funkčnej diagnostiky,
B. schvaľuje
poskytnutie dotácie na rok 2009 vo výške 1 500,- EUR pre Nemocnicu Sv. Lukáša
 v Galante, a.s. na zakúpenie videoendoskopického systému pre oddelenie funkčnej diagnostiky.

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 6
Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Gabriela Talajková,

Materiál číslo C 6/5/09 - Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2009

Poslanecký návrh Ing. Jozef Mečiar – do návrhu plánu verejného obstarávania zaradiť obstaranie informačného navigačného systému.

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 7
Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Gabriela Talajková,

Poslanecký návrh Ing.  Jozefa Mečiara bol prijatý.

Uznesenie č. 5/2009 – XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh plánu verejného obstarávania na rok 2009,
B. schvaľuje
plán verejného obstarávania na rok 2009 v predloženom a doplnenom znení.

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 4
MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica,
Nehlasovalo: 2
RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Gabriela Talajková,

Materiál číslo D 11/5/09 - Odkúpenie nebytových priestorov budovy COV súp. č. 1854 na parc. č. 3080/18, vrátane pozemku – žiadosti nájomníkov nebytových priestorov v COV a spoločnosti Synergy Real, s.r.o.

Procedurálny návrh Mgr. Jozefa Varsányiho – ukončiť diskusiu.

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 5
Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 3
Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Michal Lužica,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Gabriela Talajková,
Procedurálny návrh Mgr. Jozefa Varsányiho bol prijatý.

Uznesenie č. 5/2009 – XIV. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Jána Kmeťa – navrhol uznesenie v nasledovnom znení):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na odkúpenie nebytových priestorov budovy COV súp. č. 1854 na parc. č. 3080/18, vrátane pozemku pod budovou – žiadosti nájomníkov nebytových priestorov v budove COV a spoločnosti Synergy Real, s.r.o.,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľností vedených v KN C na LV č. 1 pre k.ú. Šaľa:
- prevádzková budova súp. č. 1854 (budova COV) na parc. č. 3080/18,
- pozemok parc. č. 3080/18, zastavaná plocha o výmere 4348 m²,
pre jednotlivých nájomníkov v spoluvlastníckych podieloch na budove súp. č. 1854 vrátane  pozemku parc. č. 3080/18, za celkovú kúpnu cenu 1 mil. EUR, v hodnotách uvedených v prílohe č. 1 tohto uznesenia s tým, že mestu Šaľa zostáva spoluvlastnícky podiel na budove a pozemku vo veľkosti 75053/542473.

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Miroslav Polónyi,
Zdržalo sa: 2
Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Gabriela Talajková,

Materiál číslo D 1/5/09 - Dokúpenie pozemkov na Záhradníckej ulici v Šali

Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara – doplniť do uznesenia bod C. ukladá v znení:
- vypracovať novelu VZN č. 6/2007, ktorá umožňuje mestskému zastupiteľstvu v odôvodnených prípadoch skrátiť dobu účinnosti uznesenia o predaji majetku.

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 4
Tibor Dubis, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Tibor Mikula, Gabriela Talajková,

Uznesenie č. 5/2009 – XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
dokúpenie pozemkov na Záhradníckej ulici v Šali,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemkov za záhradami rodinných domov vo vlastníctve žiadateľov až po hranicu komunikácie, časť parc.č. 663/1 v k.ú. Šaľa, (výmery jednotlivých pozemkov upresní GP), v cene 4,979 Eur/m2 (150,- Sk/m2) pre:
1. Helenu Mészárosovú rod. Mészárosovú, trvale bytom Šaľa, Gagarinova 443/13 v 1/1,
2. a) Dezidera Nagya, trvale bytom Trnovec nad Váhom, s. č. 617, v podiele ¼,
b) Veroniku Nagyovú rod. Nagyovú, trvale bytom Šaľa, Gagarinova 444/15, v podiele ½,
c) Gabriela Nagya, trvale bytom Horná Kráľová, Sereďská 668, v podiele ½,
3. a) Bc. Katarínu Garčárovú rod. Hlavatú, trvale bytom Šaľa, Gagarinova 446/19 v ½,
 b) Jána Garčára, trvale bytom Šaľa, Gagarinova 446/19 v ½,
C. ukladá
vypracovať novelu VZN č. 6/2007, ktorá umožňuje mestskému zastupiteľstvu v odôvodnených prípadoch skrátiť dobu účinnosti uznesenia o predaji majetku.

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 4
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková,

Materiál číslo D 2/5/09 - Juraj Kovács a manž. Eva Kovácsová, Gagrinova 27, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemkov na nároží ulíc Záhradnícka a Železničná v Šali

Uznesenie č. 5/2009 – XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemkov na nároží ulíc Záhradnícka a Železničná v Šali,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemkov pre Juraja Kovácsa a manž. Evu Kovácsovú rod. Ištokovičovú, obaja trvale bytom Šaľa, Gagarinova 450/27 nasledovne:
1. pozemok na Záhradníckej ul. za záhradou rodinného domu, časť parc.č. 663/1 v k.ú. Šaľa o výmere cca 36 m2 (výmera bude upresnená GP), v cene 4,979 Eur/m2, t.j. v sume cca 179,24 Eur a
2. pozemok na Železničnej ul., ktorý sa nachádza za oplotením rodinného domu, časť parc.č. 663/1 v k.ú. Šaľa o výmere cca 173 m2 (výmera bude upresnená GP), v cene 43,152 Eur/m2, t.j. v sume cca 7 465,29 Eur.

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. František Botka,
Nehlasovalo: 2
Ing. Michal Lužica, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 4
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková,

Materiál číslo D 3/5/09 - Ivan Marček, ul. Gen. L. Svodobu 1935/7, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na Nitrianskej ul.

Uznesenie č. 5/2009 – XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku na Nitrianskej ul. v Šali,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemkov, v k.ú. Šaľa v CKN časť parc. č. 3080/3 o výmere 150 m2, v cene 26,555 Eur/m2 (800,- Sk/m2), t.j. v celkovej cene 3 983,25 Eur 
(119 999,38 Sk) pre Ivana Marčeka, bytom Gen L. Svobodu 1935/7, Šaľa, s vecným bremenom uloženia inžinierskych sietí.

Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor,
Počet neprítomných: 4
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková,

Materiál číslo D 4/5/09 - Ing. Koloman Šabík, Mierová 10, Palárikovo – žiadosť o odkúpenie pozemku pod garážou

Uznesenie č. 5/2009 – XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku pod garážou,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku, v k.ú. Šaľa v CKN parc. č. 728/77 o výmere 19 m2  v cene podľa hodnotovej mapy mesta 29,874 Eur/m2, t.j. v cene 567,60 Eur
(17 099,50 Sk) pre Ing. Kolomana Šabíka, bytom Mierová 10, Palárikovo.

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková,

Materiál číslo D 5/5/09 - JUDr. Miloš Haládik a manž. Edita, ul. 1. mája 900/3, Šaľa – žiadosť o spätné odkúpenie pozemku do majetku mesta

Uznesenie č. 5/2009 – XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o spätné odkúpenie pozemku do majetku mesta,
B. schvaľuje
spätné odkúpenie pozemku do majetku mesta, parc. č. 8/9 zastavaná plocha o výmere
20 m2 za cenu 229,03 Eur (6 900,- Sk) od JUDr. Miloša Haládika a manž. Edity, bytom  ul. 1. mája 900/3, Šaľa.

Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková,
Materiál číslo D 6/5/09 - Ing. Elena Matajsová, Nitrianska 1934/8, Šaľa; Miroslav Prekop, SNP 5, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku pod garážami na Vlčanskej ul.

Materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ.

Materiál číslo D 7/5/09 - Ponuka na odkúpenie nehnuteľnosti na ul. Diakovskej súp.
č. 1233, vrátane pozemku pod budovou a dvor, od COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo

Uznesenie č. 5/2009 – XX. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Jozefa Mečiara – zmeniť bod C. uznesenia nasledovne:
- rokovať s vlastníkom nehnuteľností na ul. Diakovskej, budova  súp. č. 1233 vrátane pozemku pod budovou a dvor, COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo, o znížení kúpnej ceny a možnosti výmeny za ponúkané nehnuteľnosti a vypracovať predpokladané náklady na rekonštrukciu a prevádzku tohto zariadenia.
T: 7. riadne zasadnutie MsZ v r. 2009                        Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
ponuku na odkúpenie nehnuteľnosti na ul. Diakovskej súp. č. 1233, vrátane pozemku pod budovou a dvor, od COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo,
B. neschvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti na ul. Diakovskej v Šali, budovy  súp. č. 1233 na parc. č. 1261, vrátane pozemku parc. č. 1261, zastavaná plocha o výmere 535 m2 a časť pozemku parc. č. 1267/6, zastavaná plocha o výmere cca 956 m2 (výmeru upresní geometrický plán), ktoré nehnuteľnosti sú vedené v KN C na LV 497 v k.ú. Šaľa, za ponúkanú cenu 710 366 EUR (t.j. 21 400 486,- SKK) od COOP Jednota Galanta, so sídlom 924 14 Galanta, Revolučná štvrť 953, IČO 00 168 840,   
C. ukladá
rokovať s vlastníkom nehnuteľností na ul. Diakovskej, budova  súp. č. 1233 vrátane pozemku pod budovou a dvor, COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo, o znížení kúpnej ceny a možnosti výmeny za ponúkané nehnuteľnosti a vypracovať predpokladané náklady na rekonštrukciu a prevádzku tohto zariadenia.
T: 7. riadne zasadnutie MsZ v r. 2009                        Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková,

Materiál číslo D 8/5/09 - Vyhodnotenie VOS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na individuálnu výstavbu rodinných domov na Záhradníckej ulici v Šali“

Uznesenie č. 4/2009 – XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
výsledok verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na individuálnu výstavbu rodinných domov na Záhradníckej ulici v Šali“,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku na individuálnu výstavbu rodinného domu na Záhradníckej ulici v Šali, v CKN v k.ú. Šaľa časť parc. č. 614/46 a časť parc. č. 614/40, podľa GP č. 47/2009, overeného Správou katastra Šaľa pod č. 299/09 je to novovytvorená parc. č. 614/445 o výmere 745 m2, v cene 52 Eur/m2, t.j. v celkovej sume 38 740 Eur, pre víťaza VOS Jozefa Hamara ml., trvale bytom Šaľa, Tulipánová 2, s tým, že v kúpnej zmluve bude zakotvená podmienka dodržania účelu odkúpenia pozemku – individuálna výstavba rodinného domu a podmienka zmluvnej pokuty pre prípad nedodržania účelu odkúpenia pozemku,
C. ukladá
na zostávajúce dva pozemky, o ktoré nebol záujem, zverejniť obvyklým spôsobom ponuku na odpredaj týchto pozemkov a až v prípade viacerých záujemcov vyhlásiť VOS na ich odpredaj tak, aby bol dodržaný novelizovaný zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
T: v zmysle obsahu                                                     Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 4
Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková,

Materiál číslo D 9/5/09 - Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici - IV.“

Procedurálny návrh Mgr. Jozefa Belického – stiahnuť materiál z rokovania MsZ a doplniť ho v zmysle jeho požiadaviek.

Hlasovanie č. 37
Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Jozef Husárik,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 6
Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková,

Procedurálny návrh Mgr. Jozefa Belického bol prijatý a materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ.

Materiál číslo D 10/5/09 - Informácia ohľadom plnenia Uznesenia č. 4/2009 - X. zo
4. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 2. júla 2009

Uznesenie č. 5/2009 – XXII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Jozefa Mečiara a to zmeniť uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu ohľadom plnenia Uznesenia č. 4/2009 – X. zo 4. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 2. júla 2009,
B. ukladá
1. doplniť materiál o stanovisko právnika k možnosti prolongácie zmluvy medzi mestom Šaľa a spoločnosťou SITA Slovensko, a. s.,
2. rokovať so spoločnosťou SITA Slovensko, a. s. o možnom odkúpení areálu na Dolnej ulici.
T: 6. riadne zasadnutie MsZ v r. 2009          Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 38
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Peter Hollý, Ladislav Košičár, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková,

Materiál číslo D 12/5/09 - Návrh na dopredaj bytov z  II. a V. etapy

Uznesenie č. 5/2009 – XXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na dopredaj bytov z II. a V. etapy,
B. schvaľuje
1. dopredaj bytu č. 33 na ulici J. Hollého, dom so súpisným číslom 1847/36 pre:
Pavla Molnára a Evu Molnárovú, byt č. 33, prízemie, parc. č. 3080/26,27, v podiele 207/10 000, v cene 571,31 Eur (17 211,- Sk) v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z.
v znení zákona č. 151/1995 Z. z.,
2. dopredaj bytu č. 43 na ulici Vávra Šrobára, dom so súpisným číslom 570/4 pre:
Mgr. Petra Krokaveca a Mgr. Patríciu Krokavecovú, byt č. 43, VI. poschodie, parc.
č. 960/5, v podiele 188/10 000, v cene 604,43 Eur (18 209,- Sk) v súlade so zákonom
č. 182/1993 Z. z. v znení zákona č. 151/1995 Z. z.

Hlasovanie č. 39
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ladislav Košičár, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková,

Materiál číslo D 13/5/09 - SITA Slovensko, a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava – žiadosť o prenájom pozemku a stanovenie individuálnej ceny nájmu  

Uznesenie č. 5/2009 – XXIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku a stanovenie individuálnej ceny nájmu,
B. schvaľuje
prenájom pozemkov časť parc. č. 985/1 o výmere cca 40 m2, časť parc. č. 2811/1 o výmere cca 40 m2, časť parc. č. 2692 o výmere cca 40 m2 (výmery upresní GP), t. j. spolu cca 120 m2, za symbolickú cenu 0,033 eur/rok/pozemok, za  účelom vybudovania troch kontajnerových stojísk na dobu nájmu 5-tich rokov, pre spoločnosť SITA Slovensko, a.s., Bratislava, Kukuričná 8, IČO: 36 046 221.

Hlasovanie č. 40
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ladislav Košičár, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková,

Materiál číslo E 1/5/09 - Voľba člena Mestskej rady v Šali

Uznesenie č. 5/2009 – XXV. – so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Jozefa Belického, ktorý navrhol za nového člena mestskej rady Ing. Františka Botku

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zvolenie člena Mestskej rady v Šali,
B. volí
za člena Mestskej rady v Šali Ing. Františka Botku.

Hlasovanie č. 41
Za hlasovalo: 12
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 5
Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 5
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková,

Materiál číslo H 1/5/09 - Program úpravy verejných priestranstiev za účelom ich užívania

Uznesenie č. 5/2009 – XXVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Program úpravy verejných priestranstiev za účelom ich užívania na parkovanie osobných motorových vozidiel,
B. schvaľuje
Program úpravy verejných priestranstiev za účelom ich užívania na parkovanie osobných motorových vozidiel,

C. ukladá
1. zrealizovať 1. etapu Programu úpravy verejných priestranstiev
T: 30. máj 2010                                                    Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ
2. vytipovať vhodné lokality pre 2. etapu a predložiť ich zoznam na rokovanie MsZ
T: 7. riadne zasadnutie MsZ v r. 2009                  Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 42
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková,

Prílohy