Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 28.06.2022 - 11:01  //  aktualizácia: 28.06.2022 - 11:01  //  zobrazené: 1068

04/2022 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 04/2022  |  dátum konania: 21.06.2022

zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavbU a dopravu

číslo: 04/2022 | dátum konania: 21.06.2022

Prítomní: Ing. Róbert Andráši, Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal,  Ing. Ivan Kováč,
Ing. Tomáš Mészáros, Peter Szalay, Ing. Vladimír Vicena, Mgr. Simeon Vincze

Neprítomní: Ing. arch. Viktor Becker, Ing. arch. Andrea Belzárová, Ing. Kristián Szekeres, PhD

Program:

1. Prerokovanie materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)  

2. Voľné témy podľa návrhu členov komisie

3. Diskusia
 

Bod č. 1:  Prerokovanie materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)

Materiál č. B 1/5/2022:

Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 8 územného plánu mesta Šaľa - doplnenie návrhov

Vzhľadom k tomu, že boli Mestskému úradu v Šali doručené písomné žiadosti o posúdenie nových návrhov na zmeny funkčného využívania a priestorového usporiadania ďalších lokalít v rámci prebiehajúceho procesu Zmien a doplnkov č. 8 územného plánu mesta Šaľa,   na MsZ bude predložené doplnenie pôvodného návrhu. Komisia sa oboznámila s predkladaným materiálom. Komisia hlasovala  o jednotlivých návrhoch zmien osobitne.

Nové – doplnené návrhy:

6.návrh zmeny:

P. Mikuláš Pozsonyi, konateľ spoločnosti SLOVKLIMA DEIMOS GROUP, s.r.o. Šaľa, ako vlastník pozemkov a zástupca vlastníkov pozemkov parc.č. 5002/4, 5002/5,5002/6 a 5002/7, v lokalite Šalianska tabuľa – pri Kráľovej, požiadal o zmenu funkčného využívania pozemkov vo väčšej miere pre bývanie: „základná vybavenosť a bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie; prípustná vyššia vybavenosť, špecifická vybavenosť; ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná a poľnohospodárska výroba“. Táto požiadavka na zmenu funkčného využívania pozemkov vo väčšej miere pre bývanie, sa prekrýva so schválenou požiadavkou v návrhu č.4, ktorá bola už odsúhlasená na minulom zastupiteľstve.

Komisia hlasovala o 6. návrhu zmeny:

Prítomní: 8

Za: 6

Proti: 1

Zdržal sa: 1

Komisia ÚPVD odporúča Mestskému zastupiteľstvu obstarávať doplnený 6. návrh zmeny Zmien a Doplnkov č. 8 územného plánu mesta Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu.

7.návrh zmeny:

P. Mikuláš Pozsonyi, konateľ spoločnosti SLOVKLIMA DEIMOS GROUP, s.r.o. Šaľa, ako zástupca vlastníka  pozemku parc.č. 5002/1, ktorým je Roľnícke družstvo Šaľa Hviezdoslavova 2 Šaľa, požiadal o zmenu funkčného využívania na časti predmetnej parcely vo výmere 7 ha. Pozemok sa nachádza v lokalite Šalianska tabuľa. Jedná sa o zmenu z funkčného využívania „produkčná vegetácia alebo produkčná vegetácia s významnou ekostabilizujúcou funkciou; výnimočne prípustná zástavba extenzívnej poľnohospodárskej výroby; ostatné funkčné využívanie je neprípustné“, na funkčné využívanie: „základná vybavenosť a bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie; prípustná vyššia vybavenosť, špecifická vybavenosť; ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná a poľnohospodárska výroba“. Ide o rozšírenie plochy určenej na zástavbu v náväznosti na ďalšiu fázu pripravovaného investičného zámeru výstavby bývania v bytových a rodinných domoch s príslušnou vybavenosťou, s vysokou enviromentálnou kvalitou prostredia, ktorá bude prínosom pre obyvateľov mesta Šaľa a aj širšieho regiónu.

V diskusii členov Komisie odzneli námietky voči ďalšiemu záberu ornej pôdy.

Komisia hlasovala o 7. návrhu zmeny:

Prítomní: 8

Za: 2

Proti: 6

Zdržal sa: 0

Komisia ÚPVD neodporúča Mestskému zastupiteľstvu obstarávať doplnený 7. návrh zmeny Zmien a Doplnkov č. 8 územného plánu mesta Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu.

8.návrh zmeny:

Ing. Július Belovič, predseda predstavenstva COOP Jednota Galanta, požiadal o zmenu ÚPN ako vlastník pozemkov parc.č. 1030/2, 1030/4, 1030/18, 1030/21, 1030/32, 1030/34, 1030/56, 1030/57 v k.ú. Šaľa,  medzi ul. Hlavnou a Kúpeľnou, kde sa dnes nachádza 2-podlažná budova v nevyhovujúcom technickom stave a rekonštrukcia budovy je neefektívna. (Jedná sa o bývalú reštauráciu a učňovské stredisko so zázemím – Olympia). Keďže ide o ťažiskovú lokalitu v centre mesta s vysokým potenciálom na bývanie, navrhovateľ má záujem v budúcnosti realizovať zámer výstavby viacpodlažných bytových domov, prípadne s doplnkovou vybavenosťou, ktoré by vytvorili novú urbanistickú dominantu v dotknutom území. Navrhovateľ požiadal upraviť prípustnú výškovú hladinu zo súčasnej podlažnosti 2-6 NP na podlažnosť 2-13 NP, čo by zodpovedalo výške existujúcich vežových bytových domov na Novomeského ul. Uvedenú zmenu žiadame premietnuť pri najbližšej aktualizácii aj do Územného plánu centrálnej mestskej zóny (ÚPN CMZ). Navrhovateľ je pripravený  finančne sa spolupodieľať na nákladoch vzniknutých pri obstarávaní navrhovanej zmeny ÚPN mesta i ÚPN CMZ Šaľa.

V diskusii odzneli otázky, či investor spracoval posúdenie, aký vplyv bude mať stavba vysoká 13 nadzemných podlaží na okolie, z hľadiska zaťaženia vzniknutou novou dopravou,  z hľadiska svetlotechnických pomerov a ostatné vplyvy, keďže nebola predložená štúdia.

Komisia hlasovala o 8. návrhu zmeny:

Prítomní: 8

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 2

Komisia ÚPVD odporúča Mestskému zastupiteľstvu obstarávať doplnený 8. návrh zmeny Zmien a Doplnkov č. 8 územného plánu mesta Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu.

9.návrh zmeny:

Požiadavky a odporúčania odborných zložiek mesta

V rámci návrhu zmien a doplnkov územného plánu mesta Šaľa odborné zložky mesta navrhujú:

 - doplniť medzi verejno-prospešné stavby (VPS) miestnu komunikáciu, podľa odborného posúdenia spracovateľa ÚPN mesta Šaľa, ktorou by bol zo Štúrovej ul. dopravne napojený športový areál Jozefov (Mestská športová hala, budúce kúpalisko a ostatné športoviská).

- upraviť a podrobnejšie špecifikovať koeficient zelene na území mesta.

Komisia podporuje návrh doplniť miestnu komunikáciu medzi VPS a upraviť koeficient zelene na území mesta.

Komisia hlasovala o 9. návrhu zmeny:

Prítomní: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Komisia ÚPVD odporúča Mestskému zastupiteľstvu obstarávať doplnený 9. návrh zmeny Zmien a Doplnkov č. 8 územného plánu mesta Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu.

Materiály: vybraté majetkové záležitosti D1/5/2022 – D8/5/2022

Komisia  sa v krátkosti oboznámila s výberom z materiálov prekladaných na MsZ,  ktoré sa týkali majetkových záležitostí:

-SVB „Slušné bývanie“, P. J. Šafárika 378/13,15,17, 927 01 Šaľa – žiadosť 
o prenájom pozemku na ulici P. J. Šafárika v Šali 

Komisia hlasovala o materiáli:

Prítomní: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Komisia ÚPVD odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený materiál
D 1/5/2022

-Mgr. Marek Belovič, Hlavná č. 45, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku pri prevádzke na centrálnej mestskej zóne

Komisia hlasovala o materiáli:

Prítomní: 8

Za: 7

Proti: 1

Zdržal sa: 0

Komisia ÚPVD odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený materiál
D 2/5/2022

-KLM Šaľa a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves – žiadosť o nájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu výstavby obchodného centra a okružnej križovatky   
Komisia hlasovala o materiáli:

Prítomní: 8

Za: 7

Proti: 1

Zdržal sa: 0

Komisia ÚPVD odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený materiál
D 3/5/2022

-Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod spoluvlastníckych podielov na príslušenstve nebytových priestorov č. 10 a č. 15 vo vchode B3 v budove s. č. 1854 (v budove COV Šaľa-Veča) pre MEDIK Centrum Šaľa, s.r.o.

Komisia hlasovala o materiáli:

Prítomní: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Komisia ÚPVD odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený materiál
D 4/5/2022

-Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku pre Ing. Tomáša Kemenského a manželku Ing. Andreu Kemenskú, Záhradnícka 83, 927 01 Šaľa

Komisia hlasovala o materiáli:

Prítomní: 8

Za: 7

Proti: 1

Zdržal sa: 0

Komisia ÚPVD odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený materiál
D 5/5/2022

-Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku pre Ronalda Špendlu, Dolná 545/14, 927 01 Šaľa

Komisia hlasovala o materiáli:

Prítomní: 8

Za: 0

Proti: 8

Zdržal sa: 0

Komisia ÚPVD neodporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený materiál
D 6/5/2022

-Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku pre Vieru Sedlákovú, Jazerná 586/19, 927 01 Šaľa

Komisia hlasovala o materiáli:

Prítomní: 8

Za: 7

Proti: 1

Zdržal sa: 0

Komisia ÚPVD odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený materiál
D 7/5/2022

-Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov pre Imricha Tótha
a manželku
Jeanette Tóth, rod. Décsiová, Hrabová 2663/10, 927 01 Šaľa

Žiadateľ požiadal o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta pri železnici, za jeho pozemkom za Hrabovou ul. vo výmere (102+104+99+98+98)m2. Komisia nesúhlasí s odpredajom takej veľkej plochy, spolu 501m2.

Komisia hlasovala o materiáli:

Prítomní: 8

Za: 3

Proti: 5

Zdržal sa: 0

Komisia ÚPVD neodporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený materiál
D 8/5/2022

Bod č. 2:  Voľné témy podľa návrhu členov komisie

Bod č. 3: Diskusia

Voľné témy

V rámci voľných tém a diskusie odznela informácia, že mesto sa bude uchádzať o financie z Plánu obnovy na vybudovanie Vnútromestskej cyklistickej infraštruktúry. V procese Verejného obstarávania bude vybratý projektant, ktorý spracuje projekt na I.etapu vnútromestských cyklotrás. Zadanie je na naprojektovanie obojsmerných cyklotrás, buď značením na chodníkoch, rozšírením chodníka, alebo v zeleni, do komunikácií sa nebude nezasahovať.

Bolo ukončené verejné obstarávanie, v júli sa vybudujú ďalšie 3 Stojiská polopodzemných kontajnerov na Kukučínovej ulici. P. Szalay apeloval, aby sa riešili prioritne stojiská  na Novomeského sídlisku, kde je stále nedostatok kontajnerov a neporiadok pri kontajneroch. Vyvážajú tam aj cudzí ľudia veľkoobjemový odpad a stavebný odpad. Pomohli by častejšie obhliadky Mestskej polície, ktorá by mala pokutovať tých, čo veľkoobjemový odpad a stavebný odpad vynášajú na stojiská a nie na Zberný dvor. Tiež by pomohlo osadenie Kamier na existujúcich stojiskách aj predtým, ako sa vybudujú polopodzemné kontajnery. Skúsenosť zo sídliska vo Veči je často taká, že aj keď sú výstupy z kamier na niektorých stojiskách vyvedené na pult mestskej polície  a porušenie verejného poriadku polícia vidí na kamerách alebo vie spätne dohľadať, napriek tomu nezasahuje a nerieši priestupok
-  nedovolený vývoz odpadu, ani upozornením ani pokutou.

Ing. V. Vicena navrhol vyžiadať od Mestskej polície štatistiku všetkých uložených pokút celkom (počet a sumu) za r.2022 a zvlášť pokuty, ktoré udelila za nedovolený vývoz odpadu(veľkoobjemový a stavebný odpad), ktorý bol uložený na Stojiská a mal byť vyvezený na Zberný dvor v Šali-Veči.  Ing. V.Vicenu zaujímalo tiež porovnanie, koľko udelí mesto Galanta pokút v porovnaní s mestom Šaľa. Pokuty okrem výchovného charakteru pomáhajú mestu získať  financie naviac. Komisia apeluje na mesto, aby dôrazne žiadalo od mestskej polície  vymáhanie poriadku v meste, aj formou pokút. Komisia si vyžiada od mestskej polície údaje, koľko pokút udelili tento rok spolu a zvlášť za odpad.

Na návrh predsedu Ing. R.Andrášiho, sa komisia zaoberala rozpočtovými prioritami a  navrhla nasledovné Rozpočtové priority zaradiť do rozpočtu na r.2023:

1/ Spracovať Koncepciu parkovacej politiky

2/ Finančné prostriedky na Koncepčného pracovníka dopravy

3/ Rozšírenie parkovacích miest v meste progresívnou formou  Parkovacích domov. Navrhnúť jeden parkovací dom v Šali a jeden parkovací dom vo Veči. Nájsť spôsob spolufinancovania  budovania parkovacích domov, napr. formou verejno-súkromného partnerstva

4/ Rekonštrukcia celej ulice  Budovateľská a Kukučínova – zlý technický stav IS a komunikácií

5/ Rekonštrukcie chodníkov v meste

6/ Budovane Stojísk polopodzemných kontajnerov

7/Spracovať Projektovú dokumentáciu pre Stojiská polopodzemných kontajnerov v lokalitách Okružná, Pázmaňa, Novomeského ul.

8/ Projektová príprava Investície Nový cintorín na Diakovskej ul.

9/ Návrh a projektová príprava konkrétnych vodozádržných opatrení z hľadiska klimatických zmien, zvlášť zadržiavanie vody z artézskych studní, ktoré sú odvádzané do kanalizácie

10/ Pokračovať v budovaní cyklotrás v meste a extraviláne. Nájsť spôsob spolufinancovania mesta a podnikateľov pri budovaní cyklotrás v nových rozvojových lokalitách developerov.

11/ Posilnenie MHD, čím by sa odbremenila autodoprava (napr. kratšie intervaly, menšie autobusy atd).  

12/ Komisia odporúča mestu žiadať od ZsVS, a.s. Nitra, rekonštrukciu inžinierskych sietí - vodovodu a kanalizácie  a intenzifikáciu ČOV Šaľa, ČOV Veča, z dôvodu zlého technického stavu  IS a nepostačujúcej kapacity ČOV z hľadiska dopojenia nových lokalít na IS.

Za správnosť zodpovedá: Ing. Róbert Andráši, Ing. Zuzana Hrubá