Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 14.06.2016 - 14:39  //  aktualizácia: 14.06.2016 - 14:40  //  zobrazené: 624

04/2016 zasadnutie komisie školstva

číslo: 04/2016  |  dátum konania: 14.06.2016

ZÁPISNICA

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ

zo dňa 25. 05. 2016 v zasadacej miestnosti MsÚ v Šali

 

Prítomných členov KŠ i Mestskej školskej rady privítal, rokovanie otvoril a viedol predseda Mestskej školskej rady, Ing. Michal Malárik z dôvodu choroby predsedu komisie, Ing. Mariána Krištofa. Zároveň skonštatoval, že komisia školstva je uznášaniaschopná, ospravedlnili sa 2 členovia (viď prezenčná listina). Mestská školská rada je tiež uznášaniaschopná, ospravedlnili sa 4 členovia (viď prezenčná listina).

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie

 2. Príprava aktualizácie VZN v oblasti školstva

 3. Aktuálne informácie

 4. Záver

   

   

  K bodu  2

  Ing. Velazquezová informovala prítomných, že na základe návrhov škôl a školských zariadení na zmenu poplatkov sa pripravuje VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa.

  Podľa zákona 597/2003 Z. z. o financovaní škôl a školských zariadení jedným zo zdrojov financovania regionálneho školstva sú príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči dieťaťu alebo žiakovi vyživovaciu povinnosť na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v školách a školských zariadeniach.

  V zmysle  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výšku mesačného príspevku zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu výdavkov určuje zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením (VZN):

  - za pobyt dieťaťa v materskej škole (MŠ),

   - na činnosť školského klubu detí (ŠKD),

  -  na činnosť centra voľného času (CVČ),

  -  na činnosť základnej umeleckej školy (ZUŠ).

  - na nákup potravín a podmienky úhrady v školskej jedálni (ŠJ).

  Obce sú povinné určiť všeobecne záväzným nariadením výšku nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov (určením jedného z piatich finančných pásiem vydaných Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR)  a výšku príspevku na režijné náklady.                                           Príspevky od zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa  sú zahrnuté do  rozpočtu  mesta Šaľa ako vlastné príjmy škôl a školských zariadení.

  Dôvody pre návrh nového znenia VZN sú:

 5. platné VZN č. 6/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov obsahuje 5 zmiena doplnkov (VZN č. 8/2011, VZN č. 8/2012, VZN č. 7/2013, VZN č. 9/2014, VZN č. 4/2015), čím sa stáva neprehľadným, a preto vznikla potreba vypracovať nové znenie VZN,

 6. objem finančných prostriedkov z podielových daní nepostačuje na pokrytie prevádzkových nákladov v MŠ, ŠKD,ZUŠ, CVČ a režijných nákladov v ŠJ,

 7. zjednotenie finančného pásma pre nákup potravín pre všetky ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa.

Predložený návrh berie do úvahy optimálnu ekonomickú záťaž zákonných zástupcov detí, žiakov a zamestnancov a vychádza aj z  porovnania s okolitými mestami a s obcami v súlade s platnými predpismi.    

Pracovný materiál bol zaslaný členom KŠ a MsŠR elektronicky.

Riaditeľka MŠ p. Molnárová vyslovila požiadavku, aby sa za krúžky v MŠ organizované CVČ nemenila suma. Riaditeľ CVČ Ing. Malárik sa s návrhom stotožnil a suma zostáva 2 eurá. Ďalej uviedol, aby sa neznižovala suma pri dospelých nad 25 rokov z 50 eur na 30 eur, jedná sa o pracujúcich a aj v okolitých mestách sú podstatne vyššie sumy, napríklad v Seredi je to až 70 eur.

Riaditeľ ZUŠ Akad. Soch. Milan Jančovič uviedol, že vyšli v ústrety dospelým záujemcom, ktorých počet je veľmi nízky a nemá významný vplyv na financovanie činnosti ZUŠ.

Mgr. Michalková uviedla, že ak sa rodičia preukážu príjmovým dokladom, ktorý zaplatia za krúžky v CVČ, obce ich preplácajú, napr. v Diakovciach. Verejnosti však nie je známe, pod ktorú organizáciu spadá krúžok, či ho  organizuje CVČ, škola alebo iný subjekt, všade sa hradia iné sumy.

Pri platbe za ŠKD 5 riaditeľov škôl navrhuje ponechať v súčasnej výške. ZŠ s MŠ s VJM navrhuje zvýšiť na 8 eur,  avšak svoj návrh nezdôvodnila.

Mgr. Husáriková navrhla ponechať pre ŠKD sumu 7 eur, lebo aj teraz majú niektorí rodičia problém a platia oneskorene.

Ing. Velazquezová  uviedla, že je logické, aby všetky školské jedálne sa zjednotili na jednom finančnom pásme pre nákup potravín. ŠJ pri MŠ sú v 4. pásme a ŠJ pri ZŠ sú v 2. pásme. Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci SR sú rozdielne cenové relácie v dodávkach potravinových komodít v jednotlivých regiónoch Slovenska,    MŠ VVaŠ SR pre stanovenie výšky príspevku na stravovanie uvádza rozpätie finančných pásiem. Zriaďovateľ určí, ktoré pásmo vyhovuje pre náš región a keďže všetky ŠJ nakupujú prakticky u rovnakých dodávateľov, nie je dôvod na rozdielne pásma v rámci mesta.

Mgr. Morávek uviedol, že ak to nestanovuje zákon a školským jedálňam vyhovujú súčasné pásma, nie je dôvod to meniť. Navrhuje, aby vedúca SŠÚ zvolala poradu všetkých vedúcich ŠJ, ktoré sú kompetentné sa k tomu vyjadriť.

Ing. Velazquezová povedala, že OÚ Nitra organizuje poradu všetkých vedúcich ŠJ v rámci kraja, kde sa prednesie táto problematika. Zároveň zvolá poradu vedúcich ŠJ v meste Šaľa a výsledný návrh bude zahrnutý do VZN.

Ing. Braníková uviedla, že zvýšenie sumy na celodenné akcie organizované CVČ zo 7 eur na 8 eur je pre niektoré rodiny neprijateľné, navrhuje ponechať pôvodnú sumu.

Ing. Malárik odpovedal, že je vysoký počet záujemcov o tieto aktivity. Musia zapájať externistov a zo súčasnej sumy to nevedia vykryť. V prípade, že by objem financií na originálne kompetencie postačoval, rodičia by nemuseli platiť vôbec.

Ing. Velazquezová informovala, že mesto poskytuje financie na kapitálové výdavky. V júni sa začne rekonštrukcia a zateplenie strechy MŠ Budovateľská, končí VO na dodávateľa na výmenu okien na ZŠ J. Hollého, na leto sa pripravuje  oprava fasád ZŠ s MŠ P. Pázmánya, ZUŠ a ZŠ J. Hollého a výmena svietidiel v školách a školských zariadeniach. Do 10. 6. 2016 ZŠ a ŠZ predložia požiadavky na kapitálové a bežné výdavky. Komisia školstva navrhne  priority do rozpočtu 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019.

           

 

Uznesenie č. 1/4/2016:  KŠ pri MsZ v Šali odporúča uskutočniť stretnutie vedúcich zamestnancov školských jedální dňa 6.6.2016.

Za: 9    Proti:  0   Zdržali sa: 0

 

 

 

K bodu 3  Aktuálne informácie

 

Testovanie 9-2016 (celoslovenské testovanie vedomostnej úrovne žiakov deviateho ročníka) - Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania uskutočnil dňa 6. apríla 2016 celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) z vyučovacích predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. Do Testovania 9-2016 sa zapojilo 6 mestských základných škôl s počtom žiakov deviateho ročníka 172. Elektronickú formu Testovania 9-2016 absolvovali žiaci zo Základnej školy s materskou školou Jozefa Murgaša.

Úlohy boli zamerané na logické myslenie, porozumenie textu, overovanie hĺbky vedomostí a zručností, aplikáciu poznatkov v praktických súvislostiach. V testoch z vyučovacích jazykov úlohy boli zamerané na čítanie s porozumením, žiaci pracovali s ukážkami súvislých i nesúvislých textov. Objektívnosť priebehu testovania bola zabezpečená činnosťou externého dozoru. Celoslovenská priemerná úspešnosť testu z matematiky bola 52,80 %, zo slovenského jazyka a literatúry 62,60 %, z maďarského jazyka a literatúry 64,60 % a zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry 64,20 %. Vo testovanom predmete matematika dosiahli žiaci 5 mestských základných škôl,  v predmete slovenský jazyk a literatúra žiaci 4 ZŠ a v predmete maďarský jazyk a literatúra taktiež vyššiu úroveň v porovnaní s celoslovenským priemerom.

Žiaci, ktorí dosiahli úspešnosť najmenej 90 %, sú prijatí na štúdium na strednej škole bez prijímacej skúšky pri splnení všetkých podmienok prijímacieho konania.

 

Výsledky jednotlivých škôl uvádzame v tabuľke:

 

 

Mgr. Hamarová informovala, že dňa 24. 5. 2016 sa realizoval metodický deň pre učiteľky MŠ v Oroszlányi  za účasti 25 učiteliek MŠ. Vytvorenie priestoru na výmenu skúseností učiteliek MŠ napomohlo v orientácii sa v školskej problematike Maďarska – vzdelávacích zámeroch, vzdelávacom procese a jeho dôležitých bodoch a v realizácii.

 

Zriadenie ZŠ s MŠ Bernolákova – mesto Šaľa ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení obdržalo rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o vyradení ZŠ, MŠ a rozhodnutie o zaradení do siete škôl a školských zariadení zo dňa 12.4.2016 s termínom začatia činnosti Základnej školy s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa od 1. septembra 2016.

 

Plánované akcie v júni: vzdelávanie pre učiteľov zamerané na medzinárodné partnerstvá cez internet a školské projekty, prednáška k problematike nového školského vzdelávacieho programu pre MŠ – vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra, vyhodnotenie najúspešnejších žiakov (21.6.), spoločenské stretnutie odchádzajúcich zamestnancov školstva do dôchodku (21.6.)

 

Za podpredsedu Komisie školstva bol navrhnutý člen KŠ a poslanec MsZ, Mgr. Július Morávek.

 

Uznesenie č. 2/4/2016:  KŠ pri MsZ v Šali za podpredsedu navrhuje člena KŠ a poslanca MsZ, Mgr. Júliusa Morávka.

Za: 8    Proti:  0   Zdržal sa: 1

 

 

 

 

 

 

Záver:  Predseda Mestskej školskej rady poďakoval prítomným členom KŠ a MsŠR  za účasť a zasadnutie ukončil.