Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 29.11.2007 - 13:27  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:42  //  zobrazené: 1986

04/2007 zasadnutie komisie školstva

číslo: 04/2007  |  dátum konania: 26.11.2007

Prítomní: Ing.Psotová, Dr. Botorčeová, Mgr. Stredanská, Mgr. Holosová , Mgr. Güll, Mgr. Husáriková, Mgr. Muráriková, Mgr. Dohányosová, Mgr. Bajlová, a pozvaní riaditelia škôl.
Neprítomní.: Ján Kmeťo, Ing. Velazquézová, Mgr. Varsányi, Beata Sobotová
K jednotlivým bodom programu boli prijaté nasledovné uznensenia:

3. Správy o výchovno – vzdelávacích výsledkoch 

4. Používanie IKT materiálno – technické zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu na školách
Uznesenie4/1/2007:
Komisia školstva
Berie na vedomie. Odporúča schváliť správy  o výchovno – vzdelávacích výsledkoch zriaďovateľom.

5. Aktuálne informácie
a)  Návrh upraveného rozpočtu na rok 2007 
b) Návrh rozpočtu na rok 2008
Uznesenie č.4/2/2007
Komisia školstva
1. Odporúča MsZ schváliť návrh upraveného rozpočtu na rok 2007 pre školy a školské zariadenia podľa predloženého návrhu
2. Nesúhlasí s predloženým návrhom výdavkov rozpočtu na rok 2008 pre program školstvo v podprograme 5.1. vo výške  66 000 tis Sk na BV a KV vo výške  5 000 tis. Sk a žiada upraviť rozpočet podľa predloženého návrhu SŠÚ  vo výške  71 707 na BV a 9 900 na KV.

c) Návrh na odmeny riaditeľom škôl
   Uznensenie4/3/2007 :
   Komisia školstva:
Berie na vedomie. Súhlasí s kritériami a navrhnutým postupom určenia výšky odmien pre       riaditeľov škôl a školských zariadení podľa predloženého návrhu.

d) Návrh na čestný názov pre ZŠ Krátka ul. Šaľa: Základná škola Jozefa Cígera Hronského                
Uznesenie 4/4/2007:
Komisia školstva:
Berie na vedomie.  Odporúča MsZ  schváliť žiadosť o prepožičanie čestného názvu ZŠ Jozefa Cígera Hronského  pre ZŠ Krátka ul, Šaľa,  pre MŠ SR.

e) Poradný orgán pre EUROFONDY
      Uznesenie4/5/2007: 
      Komisia školstva:
      Berie na vedomie. Odporúča  SŠÚ zriadenie poradnej komisie podľa predloženého návrhu.

f)Informácie
Štafeta – Šaľa – mesto prevencie
Mikuláš a vianočná akadémia (19.12.2007 v spolupráci MsDK)
Decembrové zasadnutie školskej komisie na ZŠ Krátka
Uznesenie 4/6/2007: 

Komisia školstva:
Berie na vedomie. Ukladá tajomníkovi zvolať zasadnutie komisie školstva na 19. 12.2007 na    9,00 hod v ZŠ Krátka ul.  a prizvať riaditeľov škôl a školských zariadení a hostí s prihliadnutím na program podľa plánu práce.