Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 23.03.2022 - 07:20  //  aktualizácia: 23.03.2022 - 07:20  //  zobrazené: 1276

02/2022 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 02/2022  |  dátum konania: 21.03.2022

Prítomní: Ing. Tibor Baran, Ing. Peter Andráši,  Ing. František Botka,  Ing. Roland Grédi,  

Ing. Klaudia Antálková, Róbert Tölgyesi,

Neprítomní:  Miroslav Gera, Bc. Noémi Kubiková, Ing. Marián Krištof,  Bc. Elza Melegová

Ďalej boli prítomní: Ing. Jana Nitrayová, Ing. Martina Bartošovičová, Mgr. Miloš Kopiary

1. Vývoj hospodárenia mesta k 31.12.2021

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Vývoj hospodárenia mesta k 31.12.2021 a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 290:

  • komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie Vývoj hospodárenia mesta k 31.12.2021 v predloženom znení

2. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa za rok 2021 a  schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 291:

  • komisia odporúča MsZ schváliť mesačnú odmenu vo výške 10 % z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021.

3. Jozef Danada a manželka Alžbeta Danadová, Hliník 1896/34, 927 05 Šaľa  – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prorokovala prevod pozemku vo vlastníctve města z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozef Danada a manželka Alžbeta Danadová, Hliník 1896/34, 927 05 Šaľa, parcela registra CKN číslo 3480/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 96 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 292:

  • komisia odporúča MsZ schváliť prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, pozemok parcela registra CKN číslo 3480/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 96 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, v cene 11,00 EUR/m2, t. j. pri výmere 96 m2 v celkovej kúpnej cene 1 056,00 EUR pre Jozefa Danadu a manželku Alžbetu Danadovú, Hliník 1896/34, 927 05 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov

4. Eduard Rác a manželka Ružena Rácová, Železničná 498/40, 927 01 Šaľa  – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa  pre Eduard Rác a manželka Ružena Rácová, Železničná 498/40, 927 01 Šaľa, pozemok parcela registra CKN číslo 663/94, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m2   a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 293:

5. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Miloša Kalabu, Okružná 1025/28, 927 01 Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prorokovala prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Miloša Kalabu, Okružná 1025/28, 927 01 Šaľa,  pozemok parcela registra CKN číslo 3480/59, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 294:

  • komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti na ulici Hliník v Šali - Veči, pozemok parcela registra CKN číslo 3480/59, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 v celosti,  vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemku v dlhodobom užívaní žiadateľa, pričom tento pozemok tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, v celkovej kúpnej cene 83,00 EUR pre Miloša Kalabu, Okružná 1025/28, 927 01 Šaľa

6. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Martina Pappa, Jazerná 585/32, 927 01 Šaľa a Romana Pappa, Novomeského 765/9, 927 01 Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Martina Pappa, Jazerná 585/32, 927 01 Šaľa a Romana Pappa, Novomeského 765/9, 927 01 Šaľa, novovytvorená parcela registra CKN číslo 1884/27, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m2, v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra EKN číslo 1618, orná pôda o výmere 268 m2  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 295:

  • komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti na ulici Švermova, pozemok novovytvorená parcela registra CKN číslo 1884/27, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m2, v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra EKN číslo 1618,orná pôda o výmere 268 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266, podľa návrhu geometrického plánu č. 09-01/2022, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o., zo dňa 21. 01. 2022, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom vo vysporiadaní priľahlého pozemku k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov a zosúladení hraníc pozemkov, v cene 11,00 EUR/m2, t. j. pri výmere 66 m2vcelkovejkúpnejcene 726,00 EUR pre Martina Pappa, Jazerná 585/32, 927 01 Šaľa, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½-ca v pomere k celku a pre Romana Pappa, Novomeského 765/9, 927 01 Šaľa, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½-ica v pomere k celku.

7. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ronalda Špendlu, Dolná 545/14, 927 01 Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ronalda Špendlu, Dolná 545/14, 927 01 Šaľa, pozemok časť parcely registra CKN číslo 524/1, ostatná plocha o výmere cca 35 m2 v celosti a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 296:

  • komisia neodporúča MsZ schváliť  zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti v parku za bytovýmidomaminaulici P. J. Šafárika v Šali, pozemok časť parcely registra CKN číslo 524/1, ostatná plocha o výmere cca 35 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v koherentnom zrovnaní cípu nízkej výmery, v cene 79,00 EUR/m2, t. j. pri výmere cca 35 m2 v celkovej kúpnej cene 2 765,00 EUR pre Ronalda Špendlu, Dolná 545/14, 927 01 Šaľa.

8. MG DEVELOPMENT ZETA s. r. o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, mestská časť Staré Mesto – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o zriadenia vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta, novovytvorená parcela registra CKN č. 3201/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 294 m2, ktorá vznikla odčlenením od pôvodných parciel registra CKN č. 3201/5, ostatná plocha o výmere 706 m2, parcela CKN č. 3202/3, ostatná plocha o výmere 327 m2, parcela CKN č. 3202/6, ostatná plocha o výmere 101 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 a pôvodnej parcely registra EKN č. 311, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17094 m2, pre MG DEVELOPMENT ZETA s. r. o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 297:

  • komisia odporúča MsZ  schváliť zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena in rem na pozemku vo vlastníctve mesta Šaľa – novovytvorená parcela registra CKN č. 3201/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 294 m2, ktorá vznikla odčlenením od pôvodných parciel registra CKN č. 3201/5, ostatná plocha o výmere 706 m2, parcela CKN č. 3202/3, ostatná plocha o výmere 327 m2, parcela CKN č. 3202/6, ostatná plocha o výmere 101 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 a pôvodnej parcely registra EKN č. 311, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17094 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266 podľa Geometrického plánu č. 145/2021 zo dňa 17. 12. 2021, vyhotoviteľ Geos-geodetické služby s.r.o., úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 24. 01. 2022 pod č. G1-16/2022, spočívajúcom v práve prechodu a prejazdu pešo a motorovými vozidlami cez zaťaženú nehnuteľnosť v prospech každodobého vlastníka nehnuteľnosti – pozemku parcela CKN č. 3203/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 894 m2, vednej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 9146, za jednorazovúodplatu v celkovej výške 1 951,80 EUR.

                                                                                                      Ing. Tibor Baran

                                                                                                     predseda komisie

Zapísala:

Anita Petkovová