Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 26.05.2020 - 14:55  //  aktualizácia: 26.05.2020 - 14:55  //  zobrazené: 2147

02/2020 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 02/2020  |  dátum konania: 21.05.2020

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, Bc. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Mgr. Irina Kostová, Sylvia Braunová, RsDr. Peter Gomboš, PhDr. Margaréta Zozuľáková, PhDr. Silvia Straňáková, RSDr. Ľubor Gáll, Mgr. Renáta Zelezníková

 

Neprítomná: PaedDr. Danica Lehocká, PhD., (ospravedlnená)

 

Prizvaná: JUDr. Margita Pekárová (vedúca OSM a ZM)

 

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
 3. Bytové otázky
 4. Rôzne
 5. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 10 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

 

 

 1.  

 

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie Mgr. Iveta Kminiaková.

Splnené uznesenia: uznesenie č. 1/2020, uznesenie č. 2/2020, uznesenie č. 3/2020, uznesenie č. 4/2020, uznesenie č. 5/2020, uznesenie č.6/2020, uznesenie č. 7/2020.

 

3. Bytové otázky

           

 1. Obsadenie uvoľneného 3 – izbového bytu č. 28 na III. poschodí na ul .Rímska 3

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 10; za: 10;

 

 

 

Uznesenie č. 8/2020

 1.   komisia prerokovala žiadosť o obsadenie 3 – izbového bytu č. 28 na III. poschodí na ul. Rímska 3  v Šali,
 2.   komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt uchádzačom  z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Patrikovi Tóthovi a Alžbete Tóthovej trvale bytom Jelka, Jahodná 206/8,
 3. komisia zároveň odporúča primátorovi mesta určiť náhradníkov pre pridelenie predmetného bytu z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa a to:

1.Luciu Gubovú a Maroša Gubu  trvale bytom Šaľa, Smetanova 18

 1. Obsadenie uvoľneného 1 – izbového bytu č. 3 na prízemí na ul. Kráľovská 2490/4B.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 10; za: 10;

 

Uznesenie č. 9/2020

 1.  komisia prerokovala žiadosť o obsadenie 1 – izbového bytu č. 3 na prízemí  na  ul. Kráľovská 2490/4B  v Šali,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt  uchádzačom  z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Ondrejovi Dombajovi a Saše Szilágyiovej trvale bytom Šaľa, Nitrianska 12,
 3. komisia zároveň odporúča primátorovi mesta určiť náhradníčku pre pridelenie predmetného bytu z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa a to:

 

 1. Barboru Hajduchovú trvale bytom Šaštín - Stráže, J. Donovala 323

 

 1. Žiadosť o výmenu bytu pani Svetlany Čebukina, ktorej bol pridelený dvojizbový byt č. 23 na V. poschodí na ul. Kráľovskej 2551/4E s pani veronikou Menyhártovou a pánom Miroslavom Trešňákom, ktorým bol pridelený trojizbový byt č. 31 na I. poschodí na ul Kráľovskej 2551/4F.

 

Komisia sa s uvedeným bodom programu nezaoberala a členovia sa zhodli na tom, že o danej žiadosti o výmenu bytu budú rozhodovať po prešetrení dôvodov zámeny uvedených bytov.

 

 1. Žiadosti o prednostné pridelenie bytu: pani Kataríny Pilnej, trvale bytom Šaľa, P. Pázmaňa 6, pani Miroslavy Antalovej Packovej, trvale bytom Sereď, Novomestská 43/4, pána Borisa Hippa a Mgr. Nikolety Hippovej trvale bytom Šaľa, Dlhoveská 1413/28, Zuzany Játiovej trvale bytom Šaľa, Kukučínova 21 a Jána Hodula trvale bytom Piešťany, Ratnovce 58, Soni Hecsovej, trvale bytom Dlhá nad Váhom 147, Bc. Jany Horváthovej, trvale bytom Šaľa, P. J. Šafárika 17, Mgr. Miroslavy Bosákovej trvale bytom Šaľa, Cintorínska 8, Emila Mrláka a Viery Šarköziovej trvale bytom šaľa, Partizánska 6, Evy Farkašovej, trvale bytom Šaľa, Gorkého 10, Natálie Kovácsovej, trvale bytom Okoč, Sokolecká 61/40.

 

Komisia prerokovala uvedené žiadosti o prednostné pridelenie bytov. Členovia komisie sa zhodli na tom, že uvedeným žiadostiam nie je možné vyhovieť, keďže v súčasnosti nie sú voľné byty, ktoré by bolo možné žiadateľom prideliť.

 

 

4. Rôzne

 

V tomto bode programu sa komisia zaoberala materiálom predloženým Oddelením správy majetku a zariadení Mestského úradu Šaľa vo veci „Spôsob nakladania s majetkom mesta – byt č. 13 na ul. Fr. Kráľa 2480/1 v Šali-Veči“.

 

Materiál predložila JUDr. Margita Pekárová a zodpovedla otázky členom komisie v súvislosti s predloženým materiálom. Uviedla, že pani Gajdošovej je možné prideliť mestský nájomný byt č. 59 na prízemí na ul. Kráľovská 2490/G v Šali.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní. 10; za: 9; zdržal sa: 1

 

Uznesenie č. 10/2020

 

 1. komisia prerokovala predložený materiál „Spôsob nakladania s majetkom mesta – byt č. 13 na ul. Fr. Kráľa 2480/1 v Šali-Veči“.,
 2. komisia odporúča realizovať odpredaj bytu na ul. Fr. Kráľa 2480/1 v Šali – Veči formou obchodnej verejnej súťaže,
 3. komisia zároveň odporúča primátorovi mesta prideliť byt č. 59 na prízemí na ul. Kráľovská 2551/4G v Šali Veronike Gajdošovej trvale bytom Gen. Svobodu 828/69, Partizánske.

 

 

5. Záver

 

Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         MUDr. Jozef Grell

                                                                                                     predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

V Šali dňa 25. 05. 2020

Zapísala: Mgr. Iveta Kminiaková, tajomníčka komisie