Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 12.05.2021 - 15:46  //  aktualizácia: 12.05.2021 - 15:47  //  zobrazené: 2422

01/2021 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 01/2021  |  dátum konania: 10.05.2021

Zápisnica č. 13

 

zo zasadnutia ekonomickej komisie

 

zo dňa

 

10. mája 2021

 

 

 

Prítomní: Ing. Tibor Baran, Ing. Peter Andráši,  Ing. František Botka,  Ing. Roland Grédi, Robert Tölgyesi, Elza Melegová, Bc. Noémi Kubiková, Ing. Marián Krištof

 

Neprítomní:  Miroslav Gera, Ing. Klaudia Antálková

 

Ďalej boli prítomné: Ing. Alena Kiácová, JUDr. Ing. Margita Pekárová, Ing. Jana Nitrayová, Ing. Martina Bartošovičová

 

 

 

 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 188:

 

 • komisia odporúča MsZ schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v predloženom znení

 

 

 

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala a  schválila nasledovné uznesenie:

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 189:

 

 • komisia odporúča MsZ schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa v predloženom znení

 

 

 

3. Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2020 a doplnenie
a aktualizácia č. 1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 – 2020 na obdobie rokov 2021 a 2022

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2020 a doplnenie a aktualizácia č. 1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 – 2020 na obdobie rokov 2021 a 2022  a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 190:

 • komisia odporúča MsZ schváliť

 

 1. Doplnenie a aktualizáciu č. 1 „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 – 2020“ na obdobie rokov 2021 a 2022 v zmysle predloženého materiálu,
 2. platnosť strategického dokumentu v znení Doplnenia a aktualizácie č. 1 „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 – 2020“ na obdobie rokov 2021 a 2022 do termínu schválenia nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na obdobie do roku 2030, najneskôr však do termínu 31. 12. 2022.

 

 

 

4. Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2021

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2021  a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 191:

·komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie Vývoj hospodárenia mesta k 31.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa za obdobie od 12. 09. 2021 do 31. 12. 2021 schválila nasledovné uznesenie:

 

 

 

6. Ing. Radovan Papp, Nešporova 1016/16, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prorokovala prevod pozemku vo vlastníctve mesta, parc.č. 2667/3  o výmere 36,75 m2,   z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Radovana Pappa, Nešporova 1016/16, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

Uznesenie č. 192:

 • komisia odporúča MsZ schváliť prevod vlastníckeho práva k pozemku vo vlastníctve mesta Šaľa, parcela registra CKN číslo 2667/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 147 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 8939, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ¼-ina v pomere k celku, v cene 5,50 EUR/m2, t. j. pri výmere spoluvlastníckeho podielu 36,75 m2 v celkovej kúpnej cene 202,13 EUR pre Ing. Radovana Pappa, trvale bytom Nešporova 1016/16, 927 01 Šaľa, do jeho podielového spoluvlastníctva.

 

 

 

7. Karina Melegová, s.č. 214, 925 71 Trnovec nad Váhom – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemkov, parc.č. 1142/11 o výmere 47 m2 ,  z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Karinu Melegovú, s.č. 214, 925 71 Trnovec nad Váhom  a  schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 193:

 • komisia odporúča MsZ schváli prevod nehnuteľnosti, pozemok, parcela registra C KN číslo 1142/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, v cene 43,152 EUR/m2, t. j. pri výmere 47 m2 v celkovej kúpnej cene 2028,14 EUR pre Karinu Melegovú, trvale bytom s. č. 214, 925 71 Trnovec nad Váhom.

 

 

 

 

8. Eduard Rác a Ružena Rácová, Železničná 498/40, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemkov, novovytvorená parcela č. 663/76 o výmere 95 m2 ,  z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Eduarda Ráca a Ruženu Rácovu, Železničná 498/40, 927 01 Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 194

 • komisia odporúča MsZ schváliť prevod vlastníckeho práva k pozemku vo vlastníctve mesta Šaľa, časť parcely registra CKN číslo 663/76, zastavaná plocha a nádvorie, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v zmysle Geometrického plánu č. 4/2021 zo dňa 15. 04. 2021, vyhotoviteľ GEOAKTUÁL, s.r.o., úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 26. 04.2021pod č. G1-174/2021 ako novovytvorená parcela registra CKN číslo 663/76, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 95 m2, v celosti, v cene 11,00 EUR/m2, t. j. pri výmere 95 m2 v celkovej kúpnej cene 1045,00 EUR pre Eduarda Ráca a manželku Ruženu Rácovú, obaja trvale bytom Železničná 498/40, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

 

 

 

9. Gabriel Kováč, Narcisová 1948/21, 927 05 Šaľa – prevod bytu č. 87 vo vchode 21 bytového domu s. č. 1948 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod bytu č. 87 vo vchode 21 bytového domu s.č. 1948 z dôvodu hodného osobitného zreteľa  pre Gabriel Kováč, Narcisová 1948/21, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

·vzhľadom na nové skutočnosti, ktoré predložila JUDr. Ing. Margita Pekárová komisia neprijala žiadne uznesenie (  Gabriel Kováč je povinný vyplatiť nedoplatok na nájomnom + 50 % úroky z omeškania v termíne do 12.mája 2021 )

 

 

 

10. city cafe s.r.o. Hlavná 11, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na ul. Hlavná v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku na ul. Hlavná v Šali, časť parcely č. 1993/13 o výmere 40 m2 za účelom rozšírenia existujúcej letnej terasy, ktorá je vybudovaná z drevených rozoberateľných platní,  z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre city cafe s.r.o., Hlavná 11, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 195:

·komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 1993/13, ostatná plocha o výmere 40 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, na dobu neurčitú,v cene 20,00 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 800,00 Eur/rok, pre city cafe s.r.o., sídlo Hlavná 11, 927 01 Šaľa, IČO: 51 791 838.

 

 

 

 

 

11. Eduard Rác a Ružena Rácová, Železničná 498/40, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. V Šali, novovytvorená parcela číslo 663/94 o výmere 66 m2 , z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Eduarda Ráca a Ruženu Rácovú, Železničná 498/40, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 196:

·komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku, časť parcely registra CKN číslo 663/76, zastavaná plocha a nádvorie, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v zmysle Geometrického plánu č. 4/2021 zo dňa 15. 04. 2021, vyhotoviteľ GEOAKTUÁL, s.r.o., úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 26. 04. 2021 pod č. G1-174/2021, ako novovytvorená parcela registra CKN číslo 663/94, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66m2,v celosti,v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 10,89 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Eduarda Ráca a manželku Ruženu Rácovú, trvale bytom Železničná 498/40, 927 01 Šaľa.

 

 

 

 

 

12. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta pre Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 197:

 • komisia odporúča MsZ schváliť zriadenie časovo neobmedzených vecných bremien in personam na pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa:

 

 • parcela registra CKN č. 1611/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23444 m2, parcela registra CKN č. 1586/1, ostatná plocha o výmere 33244 m2, parcela registra CKN č. 1678/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11707 m2, parcela registra CKN č. 1577/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4205 m2, parcela registra CKN č. 1330/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3974 m2, parcela registra CKN
  č. 2879/7, ostatná plocha o výmere 3335 m2, vedené na liste vlastníctva č. 1, 
 • parcela registra EKN č. 1762, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 183 m2, parcela EKN č. 1819/1, ostatná plocha o výmere 2577 m2, vedené na liste vlastníctva č. 7266, 

spočívajúcich v zriadení a uložení elektroenergetických zariadení, užívaní, prevádzkovaní, údržbe, opráv, úprav, rekonštrukciách, modernizáciách a akýchkoľvek iných stavebných úprav elektroenergetických zariadení a ich odstránení, vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č. 34125361-15/2021, ktorý vyhotovila spoločnosť GEOplán Trenčín s.r.o., Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín dňa 15. 02. 2021, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 23. 02. 2021 pod číslom G1-55/2021 a za odplatu stanovenú na základe znaleckého posudku č. 24/2021 zo dňa 10. 04. 2021 vypracovaný odborne spôsobilou osobou Ing. Miroslav Velko v celkovej výške 12 200,- EUR v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518.

 

 

 

 

 

13. Miroslav Sýkora, Nešporova 1007/1, 927 01 Šaľa – žiadosť o predaj pozemku pod stavbou na ulici Hollého v Šali - Veči

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o predaj pozemku pod stavbou na ulici Hollého v Šali – Veči,  pre Miroslava Sýkoru, Nešporova 1007/1, Šaľa, ( na pozemku je vybudovaná stavba vo výlučnom vlastníctve žiadateľa – predajňa potravín ) a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 198:

 

 

 

 

14. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Juraja Szúdora, Železničná 516/4, 927 01 Šaľa; Zuzanu Lindákovú r. Szúdorovú, Kukučínova 534/36, 927 01 Šaľa; Juraja Szúdora, Vinohradnícka 161/25, 927 01 Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku, parc.č. 663/56 o výmere 24 m2 ,  z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Juraja Szúdora, Železničná 516/4, 927 01 Šaľa; Zuzanu Lindákovú r. Szúdorovú, Kukučínova 534/36, 927 01 Šaľa; Juraja Szúdora, Vinohradnícka 161/25, 927 01 Šaľa  a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 199:

 • komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti, pozemok – parcela registra CKN číslo 663/56, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v zosúladení faktického a právneho stavu užívania nehnuteľnosti, pričom táto nehnuteľnosť tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťou pozemok – parcela registra CKN, parcelné číslo 4068/1 o výmere 429 m2 vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec
  a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 981 v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov, v cene  11,- EUR/m2, t. j. pri výmere 24 m2 v celkovej kúpnej cene 264,- EUR pre Juraja Szúdora, trvale bytom Železničná 516/4, 927 01 Šaľa; Zuzanu Lindákovú  r. Szúdorovú, Kukučínova 534/36, 927 01 Šaľa; Juraja Szúdora, Vinohradnícka 161/25, 927 01 Šaľa, do ich podielového spoluvlastníctva v spoluvlastníckych podieloch 1/3-ina v pomere k celku.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Ing.Tibor Baran

                                                                                                          predseda komisie

 

 

 

Zapísala:

Anita Petkovová