Domov   >  Územné plány mesta
publikované: 30.03.2016 - 08:57  //  aktualizácia: 19.04.2016 - 14:42  //  zobrazené: 2305

Územný plán centrálnej mestskej zóny

HLAVNÉ CIELE A ÚLOHY RIEŠENIA ÚZEMNÉHO PLÁNU CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNY (ÚPN CMZ) ŠAĽA

Územný plán centrálnej mestskej zóny bol schválený v Mestskom zastupiteľstve mesta Šaľa uznesením č. 4/2004-IV zo dňa 9.9.2004. Jeho Zmeny a doplnky č. 1 boli schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Šaľa uznesením č. 6/2008-VIII zo dňa 2.10.2008.

Mesto Šaľa, ako orgán územného plánovania zabezpečil v zmysle § 16-17 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vypracovanie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa.

V zmysle § 28 ods. 3) stavebného zákona, v znení neskorších predpisov, sú schválené Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu centrálnej mestskej zóny  Šaľa uložené na Okresnom úrade v Nitre, odbor výstavby a bytovej politiky, na Mestskom úrade v Šali a na stavebnom úrade mesta Šaľa.

Územný plán centrálnej mestskej zóny Šaľa v znení Zmien a doplnkov č. 2 bol schválený v mestskom zastupiteľstve dňa 30.10.2014 uznesením MsZ č. 7/2014 - I. a jeho záväzné časti boli vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením mesta Šaľa č. 18/2014 zo dňa 30.10.2014. o vyhlásení záväznej časti územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa,  ktoré  bolo  v súvislosti so spracovanými a schválenými ZaD č. 2 ÚPN CMZ Šaľa prijaté s účinnosťou od 6.12.2014.


 

 

  • Územný plán mesta
  • Územný generel Šaľa

Prílohy