Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 19.05.2009 - 08:01  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 10:19  //  zobrazené: 1876

Štatút mesta, počet vydaných štatútov, ich zoznam, dátum schválenia a dátum od kedy vstúpil do platnosti...

číslo: I10/2009

Požadované informácie:

1. Štatút mesta, počet vydaných štatútov, ich zoznam, dátum schválenia a dátum od kedy vstúpil do platnosti
2. Organizačný poriadok /najnovší variant/,  organizačná schéma pred voľbami  r. 2006 a po voľbách, koľko pracovníkov pracuje na MsÚ a kapacita budovy
3. Rokovací poriadok MsZ
4. Chronologický zoznam VZN za roky 1990-2009, zoznam platných VZN
5. Orgány mesta
6. Zoznam primátorov, politická príslušnosť v r. 1990-2006, počet poslancov do roku 2002 a v rokoch 2002-2006, výsledky volieb 2006
7. Komisie mestského zastupiteľstva
8. Kronikár /kto, odkedy, profesia/, koľko dielov existuje.

Sprístupnené informácie:

1. Štatút mesta Šaľa


1.1. Štatút mesta Šaľa s účinnosťou od 1. júla 1992, schválený uznesením č. 12/92-MsZ
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo dňa 28. mája 1992.
1.2. Štatút mesta po doplnení zmien navrhovaných poslancami MsZ, schválený
  uznesením č. 3/1995-MsZ z 2. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
  v Šali, ktoré sa uskutočnilo 2. februára 1995 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od
  jeho schválenia a zverejnenia na úradnej tabuli mesta, t.j. 17. februára 1995.
1.3. Novelizované znenie Štatútu mesta Šaľa, schválené uznesením č. 1/2000-MsZ  z 1. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo dňa
10. februára 2000 a nadobúda účinnosť 25. februára 2000.
1.4. Úprava Štatútu mesta Šaľa, schválená uznesením č. 1/2002-MsZ z 1. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, konaného dňa 7. marca 2002.
1.5. Štatút mesta Šaľa, schválený uznesením č. 4/2003-MsZ zo 4. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, konaného dňa 26. júna 2003 a nadobúda účinnosť dňom schválenia.
1.6. Zmeny a doplnenia Štatútu s dopadmi novely zákona o obecnom zriadení a Ústavného zákona č. 357/2004, schválené uznesením mestského zastupiteľstva
č. 4/2004 zo  4. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, konaného dňa 9. septembra 2004.

2. Organizačný poriadok

Organizačný poriadok Mestského zastupiteľstva a Mestského úradu v Šali, schválený uznesením č. 4/2003-MsZ zo 4. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, konaného dňa 26. júna 2003, účinnosť od 26. júna 2003 – v prílohe

Organizačná štruktúra MsÚ  - v prílohe

Kapacita budovy nie je stanovená, v súčasnosti máme 70 pracovníkov v budove, teoreticky by sa mohlo vytvoriť maximálne 10 miest.

3. Chronologický zoznam VZN mesta Šaľa za roky 1990-2009 – v prílohe a evidencia platných VZN mesta Šaľa – v prílohe

4. Orgány mesta

- v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sú orgánmi mesta mestské zastupiteľstvo a starosta. Táto časť Vašej otázky je podrobne špecifikovaná v II. Časti citovaného zákona o obecnom zriadení, v § 10 - § 19.

5. Zoznam primátorov, politická príslušnosť v rokoch 1990-2006

1990  Ing. Alexander Szabó NEKA
1994  Mgr. Július Morávek SDĽ
1998  Mgr. Július Morávek DS,DÚ,KDH,SDĽ,SMK,SOP
2002  Ing. Tibor Baran  NEKA
2006  MUDr. Martin Alföldi SDKÚ-DS, KDH

6. Kronika mesta

Kronikárom mesta je Mgr. František Adam učiteľ, riaditeľ školy, t. č. na dôchodku od roku 1999. Máme 5 dielov kroniky mesta, ktoré sú dostupné k nahliadnutiu na odbore školstva, sociálnych vecí a kultúry a text je zverejnený aj na internetovej stránke www.sala.sk.

Odkaz na zverejnenú informáciu:

- Štatút mesta http://www.sala.sk/cms/index.php?id=158
- Organizačný poriadok, organizačná schéma http://www.sala.sk/cms/index.php?id=148
- Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Šali
       http://www.sala.sk/cms/index.php?id=201
- zoznam primátorov, počet poslancov do roku 2002 a v rokoch 2002 – 2006 
      http://www.sala.sk/cms/index.php?id=525
- výsledky volieb 2006 http://www.sala.sk/poslanci/
- komisie mestského zastupiteľstva http://www.sala.sk/cms/index.php?id=211

Žiadateľ: Michaela Vincová, Šaľa  

Prílohy

Organizačný poriadok

(pdf - 2.37 MB)