Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 21.07.2023 - 10:56  //  aktualizácia: 21.07.2023 - 10:57  //  zobrazené: 917

Vzhľadom na celkovú ekonomickú situáciu mesta sa chcem opýtať na faktúry č. 180/2022 (za 4825,2 €), č. 654/2022 (za 3700,8 €), č. 272/2023 (za 3212,4 €) a č. 720/2023 (za 4635,6 €) za opravu “kosačky FŠ Šaľa

predkladateľ: Mgr. Róbert Čibrik

Vec

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023, ktoré sa konalo dňa 29. júna 2023

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 29. júna 2023,     ste podali písomné interpelácie v znení:

 1. Vzhľadom na celkovú ekonomickú situáciu mesta sa chcem sa opýtať na faktúry
  č. 180/2022 (za 4825,2 €), č. 654/2022 (za 3700,8 €), č. 272/2023 (za 3212,4 €)
  a č. 720/2023 (za 4635,6 €) za opravu “kosačky FŠ Šaľa” spoločnosťou JAMP s.r.o, konkrétne:
 1. koľkých kosačiek sa oprava týkala a o aký typ kosačky sa jedná?
 2. prečo tieto opravy platí mesto Šaľa, ide o kosačky vo vlastníctve mesta? Pokiaľ áno, aká bola obstarávacia cena kosačky/kosačiek?
 3. hodnotí mestský úrad ako ekonomicky efektívne minúť na opravu tejto kosačky/kosačiek v priebehu cca 1 roku viac ako 16 000 eur?

 1. Aký je postup v prípade, že osoba, ktorej je pridelený mestský nájomný byt nespĺňala      v čase rozhodnutia o pridelení bytu (zákonom) stanovené podmienky – napríklad mala vyšší príjem ako zákonom stanovené maximum, alebo vlastnila inú nehnuteľnosť určenú na bývanie? Bude jej nájomný byt odobratý?
 2. Kto v tejto veci rozhoduje – komisia, primátor, správca bytov alebo niekto iný? Upravuje postup smernica alebo VZN?
 3. Má mesto/ mestská komisia/ správca mestských bytov informácie o osobách, ktoré tieto podmienky nesplnili a byt im bol napriek tomu pridelení? Akým spôsobom kontroluje mesto/správca mestských bytov splnenie týchto podmienok?

3.

 1. Akým spôsobom mestský úrad nakupuje kancelársku, výpočtovú či počítačovú techniku? Je vysúťažený určitý dodávateľ alebo sa nakupuje cez prieskum trhu, prípadne iným spôsobom?
 2. Podľa faktúry č. 812/2023 stála tlačiareň Canon LBP6030 220 EUR, pričom v obchodoch cena toho istého modelu v čase nákupu začínala na 117 € a priemerná cena sa pohybovala okolo 170 €. Považuje vedenie mesta/mestského úradu tento spôsob nákupu za ekonomicky efektívny?

 1. V ostatnom čase mesto uskutočnilo niekoľko verejných obstarávaní, ktoré sú pripravované externými organizáciami. Príkladom môžu byť verejné obstarávanie na dodávku plynu, elektriny či vývoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Prečo sa mesto rozhodlo pre tento postup a nerealizuje tieto verejné obstarávania vo vlastnej réžii?

 1. Vzhľadom na alarmujúcu situáciu týkajúcu sa stavu cestného mostu, obchvatu, rušenia ambulantnej pohotovosti, stavu železničnej infraštruktúry, meškanie a nedostatočnú ponuku vlakových a autobusových spojov, sa chcem opýtať (a požiadať) na možnosť pozvať zástupcov Ministerstva dopravy, Slovenskej správy ciest, Ministerstva zdravotníctva, Železníc slovenskej republiky a Železničnej spoločnosti Slovensko na septembrové mestské zastupiteľstvo. Vzhľadom na úradnícky charakter vlády, toto je obdobie, kedy môže byť väčšia váha kladená na odborné a menej na politické argumenty.

V prípade, že budú zástupcovia ministerstiev/ štátnych inštitúcií pozvaní a odmietnu účasť, chcem požiadať o informáciu, že sa tak stalo.

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 1. Jedná sa o opravy kosačky typu „MALAK 1840“ vrátane prídavného príslušenstva na údržbu futbalového trávnika. Faktúra č. 654/2022 (za 3700,8 €) je za opravu menšej kosačky typu „Starjet“.
 2. Mesto platí opravu kosačiek, pretože tieto sú vo výlučnom vlastníctve mesta Šaľa. Obstarávacia hodnota kosačky „MALAK 1840“ bola v roku 2016 v hodnote 23 030,- Eur. Obstarávacia hodnota kosačky „Starjet“ bola v roku 2010 v hodnote 5 000,- Eur.
 3. Obstarávacia hodnota novej kosačky typu „MALAK 1840“ vrátane rovnakého (obdobného) prídavného príslušenstva je v súčasnosti v hodnote 41 340,- Eur (v zmysle cenovej ponuky spoločnosti JAMP s.r.o.). Obstarávacia hodnota novej kosačky typu „Starjet“ je v súčasnosti okolo 8 000,- Eur (na základe ponúk zverejnených na webe, v závislosti od konkrétneho typu a vybavenia). Nadobudnutie nových strojov je kapitálovým výdavkom, oprava a údržba existujúcich strojov je bežným výdavkom. V prípade uvedených faktúr išlo o opravu resp. výmenu drahých systémových komponentov (napr. výmena motora, remenice, klinový remeň, sytič, výfuk, spojka a pod.), pri ktorých je predpoklad, že po výmene vydržia niekoľko rokov bez potreby opráv a teda v najbližšom období je predpoklad, že opravy nebudú také nákladné. Cena opravy a výmeny systémových komponentov bola lacnejšia ako kúpa novej kosačky, nakoľko v čase poruchy kosačky neboli v rozpočte mesta rozpočtované kapitálové výdavky na kúpu novej kosačky a bolo potrebné zabezpečiť údržbu futbalového štadióna. V prípade schválenia kapitálových výdavkov na kúpu novej kosačky v rozpočte mesta na nasledujúce roky možno realizovať verejné obstarávanie na kúpu novej kosačky.

 1. Po doručení žiadosti o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa je žiadosť kontrolovaná správcom bytov vo vlastníctve mesta Šaľa, či je žiadosť po formálnej stránke úplná, a ak nie, správca vyzýva žiadateľov na jej doplnenie s informáciou, že inak nebude zaradená do poradovníka. Ak žiadateľ zároveň spĺňa všetky podmienky pre pridelenie bytu, tak je žiadosť zapísaná na koniec poradovníka. Raz ročne je poradovník aktualizovaný
  a predložený na rokovanie príslušnej komisii mestského zastupiteľstva v Šali, ktorá je súčasne aj informovaná o tom, koľko žiadateľov bolo vyradených z poradovníka (zvyčajne z dôvodu nevydokladovania aktuálnych potvrdení o príjme). Príslušná komisia návrh poradovníka po prerokovaní odporučí na schválenie primátorovi mesta.

Osobitné postavenie majú žiadosti o urgentné pridelenie bytu z mimoriadnych dôvodov. Tieto sú predkladané ad hoc na posúdenie komisii, ktorá uznesením navrhne prideliť byt z mimoriadnych dôvodov alebo neschváli pridelenie nájomného bytu a žiadosť zostáva v poradovníku.

Odporúčanie pridelenia nájomných bytov je v kompetencii príslušnej komisie Mestského zastupiteľstva v Šali, ktorá svojim uznesením odporúča primátorovi mesta prideliť alebo neprideliť byt konkrétnej osobe z poradovníka. Pred prideľovaním bytu je opäť správcom bytov vo vlastníctve mesta preverované, či žiadateľ v čase pridelenia bytu spĺňa podmienky stanovené zákonom a VZN. V zmysle príslušného všeobecne záväzného nariadenia upravujúceho podmienky prideľovania a užívania bytov vo vlastníctve mesta Šaľa sa nájomná zmluva na byt uzatvára na dobu určitú, najviac na jeden rok. V prípade, ak nájomca aj naďalej spĺňa podmienky príslušného VZN a riadne plní svoje povinnosti vyplývajúce mu z nájomnej zmluvy, môže byť s nájomcom nájomná zmluva uzatvorená aj opakovane. Pred opakovaným uzatvorením nájomnej zmluvy nájomca opäť predkladá doklady preukazujúce splnenie požadovaných podmienok pre opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktoré kontroluje správca bytov vo vlastníctve mesta. Ak nájomca nespĺňa podmienky, tak s ním opakovane nájomná zmluva uzatvorená nie je.

Poznamenávame, že v minulosti sa stalo, že žiadatelia tvrdili vo svojej žiadosti, že nevlastnia nehnuteľnosť a člen komisie poznal ich deti, ktorým darovali svoj dom a mali tam zriadené vecné bremeno – právo doživotného bývania t. j. nesplnili podmienky VZN. Ale podobné prípady je dosť ťažké odhaliť, nakoľko žiadatelia sú aj z iných miest, alebo nie sú členom komisie známi. Pre tieto prípady je poistka vo VZN, podľa ktorého je povinný nájomca, ak nadobudne viac ako ½ nehnuteľnosti, nájomný byt odovzdať v lehote 30 dní odo dňa, keď k tejto právnej skutočnosti došlo, a je to aj povinnosť nájomníka v nájomnej zmluve oznamovať všetky rozhodné skutočnosti. Ak nájomca tieto povinnosti nesplní a prenajímateľ tieto skutočnosti z vlastnej činnosti zistí, je to dôvod na neuzatvorenie zmluvy o nájme opakovane.

 1. Nakoľko pred pridelením bytu je žiadosť z hľadiska splnenia podmienok pre pridelenie bytu kontrolovaná pred zaradením do poradovníka žiadateľov ako aj pred samotným prerokovaním pridelenia bytu v príslušnej komisii MsZ, postup „odobratia bytu“ príslušné VZN neupravuje. Nájom bytu je chráneným nájmom a k jeho zániku môže prísť len niektorým zo spôsobom uvedeným v ust. § 710 a § 711 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Rozhodnutie akéhokoľvek orgánu mesta (či už príslušnej komisie MsZ, primátora mesta alebo priamo MsZ) „o odobratí bytu“ by bolo právne nevykonateľné, tzv. paakt, ktorý by nebol schopný vyvolať právne účinky. Z uvedeného dôvodu by bolo upravenie tohto postupu vo VZN alebo v internej smernici mesta v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Dovolíme si upozorniť na ust. § 12 ods. 4 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, podľa ktorého nie je možné paušálne poukazovať na uzatvorenie zmluvy o nájmoch, ak sú prekročené životné maximá podľa ustan. § 22 citovaného zákona, lebo pri opakovaných zmluvách sú iné požiadavky ako pri prvej zmluve. Preto bez poznania konkrétneho prípadu nie je možné určiť, že nájomný byt bol pridelený osobe, ktorá nespĺňala podmienky zákona a VZN.

 1. Všetci žiadatelia o nájom bytu v čase pridelenia bytu a uzatvorenia nájomnej zmluvy na byt vrátane opakovaného uzatvorenia nájomnej zmluvy na byt spĺňali podmienky vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ako prebieha kontrola splnenia podmienok na pridelenie bytu bolo popísané v bode 2a).

Pre úplnosť uvádzame príslušné všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce nakladanie s bytmi vo vlastníctve mesta Šaľa:

 1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 9/2015 o podmienkach nájmu a užívania bytov a bytov osobitného určenia vo vlastníctve mesta v znení neskorších zmien – najmä § 2 až § 5

https://sala.sk/clanok/vzn-o-podmienkach-najmu-a-uzivania-najomnych-bytov-a-bytov-socialneho-urcenia-vo-vlastnictve-mesta-sala    

https://sala.sk/clanok/vseobecne-zavazne-nariadenie-c-6-2018-ktorym-sa-meni-a-doplna-vseobecne-zavazne-nariadenie-c-9-2015-o-podmienkach-najmu-a-uzivania-najomnych-bytov-a-bytov-osobitneho-urcenia-vo-vlastnictve-mesta-sala  

 1. Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov – najmä § 12 a § 22
 2. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov – najmä
  § 685 až § 716
 3. Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania – najmä § 10 ods. 10
  a ods. 17      

3.

 1. Výpočtová technika (ak sa nejedná o nejakú väčšiu plošnú výmenu zastaralej techniky) sa nakupuje prieskumom trhu.
 2. Tlačiareň Canon (podľa faktúry č. 812/2023) bola kupovaná pre správcu športovej haly – výmena za starú nefunkčnú tlačiareň a bol to set – tlačiareň plus dva originálne náhradné tonery.

 1. Práve preto, že pracovníci mesta Šaľa nie sú energetikmi a nemajú vzdelanie v energetike, bol obrovský problém s obstarávaním, ktoré sme realizovali bežným spôsobom – dodávka elektriny a zodpovednosť za odchýlku v roku 2022, pretože ponúknutá cena bola
  500,- Eur/1 MWh + distribučné poplatky minimálne 150,- Eur, ktorú sme aj v septembri minulého roku zrušili. Následne sa pracovníci mestského úradu zúčastnili školenia „obstarávanie energií v kríze“ a zistili sme, že najvhodnejšie je realizovať túto zákazku cez obstarávateľa, ktorý sa špecializuje na tieto obstarávania a obstarali sme touto metódou aj elektrickú energiu aj plyn a v súčasnosti pripravujeme verejné obstarávanie pre ostatné školy, ktoré sa nezúčastnili nášho veľkého obstarávania na dodávku elektrickej energie a plynu. Minimálna úspora, ktorú sme týmto spôsobom zabezpečili pre mesto v oblasti elektrickej energie: pôvodná navrhovaná cena 500,- Eur/1 MWh + distribučné poplatky v sume minimálne 150,- EUR a obstaraná cena podľa burzy OKTE
  63,- Eur/1 MWh + 13,- Eur prirážka a žiadne distribučné poplatky.

Namiesto 670,- Eur/1 MWh dnes máme 67 Eur/1 MWh.

Takisto pri verejnom obstarávaní zemného plynu sme dosiahli tiež skvelú cenu
61,- Eur/1 MWh.

Mestský úrad pripravil komplexné podklady pre verejné obstarávanie za účelom vysúťaženia čo najlepších podmienok dodávky energií, ale samotné verejné obstarávanie – vypracovania súťažných podkladov, zvolenia správnej metódy na určenie ceny, dátumov a pod. cez zverejnenie vo vestníku, odpovedanie uchádzačom vo veci odborných otázok k podkladom k verejnému obstarávaniu, ako aj samotné vyhodnotenie ponúk a vysporiadanie sa s prípadnými námietkami neúspešných uchádzačov vyžadovalo kvalifikovanú, odbornú osobu v oblasti energetiky a preto mesto Šaľa zverilo tieto obstarávania externému obstarávateľovi. A urobíme tak aj v budúcnosti, pokiaľ nám to prinesie tak veľkú úsporu ako výsledky menovaných verejných obstarávaní.

BRKO sme obstarávali externe z dôvodu, že ide o zabezpečenie služby, pri ktorej sme predpokladali, že vyhodnotenie procesu súťaže a súťažných ponúk si bude vyžadovať skúsenosti z procesu verejného obstarávania a mesto Šaľa v súčasnom období personálne nedisponuje s takým zamestnancom s dlhoročnými skúsenosťami s procesmi verejného obstarávania.

 1. V zmysle ustanovenia § 25 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  v znení neskorších predpisov poslanec je oprávnený najmä interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce.

Poukazujeme na skutočnosť, že interpeláciou sa rozumie kvalifikovaná otázka, ktorá sa má vždy týkať záležitosti výkonu práce starostu obce, resp. členov obecnej rady. Forma interpelácie nie je zákonom ustanovená, možno ju vznášať jednak v ústnej forme, jednak
v písomnej forme. S poukazom na vyššie uvedené je zrejmé, že vyššie citovanú Vašu požiadavku nie je možné považovať za interpeláciu, nakoľko ako z dikcie zákona vyplýva, netýka sa výkonu práce starostu (primátora), prípadne iných osôb ku ktorým môže interpelácia smerovať. Interpelácie by sa mali týkať výlučne závažných úloh súvisiacich so životom a rozvojom obce a nemali by neprimerane administratívne zaťažovať ani starostu obce a ani zamestnancov obce. Vychádzať by sa pritom malo predovšetkým z ustanovení § 4 zákona, ktoré dávajú právny rámec rozsahu výkonu práce jednotlivých volených orgánov obce pri výkone samosprávy.

Zároveň dodávame, že v zmysle ustanovenia § 25 ods. 4 písm. f)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je poslanec oprávnený požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie. Predmetné právo poslanca, ako je zrejmé, je normatívne objektivizované a ide
o oprávnenie poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva požadovať súčinnosť štátnych orgánov. Vzhľadom na skutočnosť, že zákon neustanovuje, ktorých štátnych orgánov sa korešpondujúca povinnosť poskytnúť vysvetlenie týka, možno uzavrieť, že pôjde o všetky štátne orgány, počnúc ústrednými orgánmi štátnej správy až po miestne orgány, pričom je na posúdení (najmä správnom uvážení) štátnych orgánov, či požadovaná informácia je potrebná k riadnemu výkonu mandátu poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva.

S poukazom na vyššie uvedené máme zato, že v danom prípade  nejde o inštitút interpelácie, ale ide o snahu zadávať priame pokyny a úlohy starostovi obce (primátorovi), prípadne zamestnancom obce, čo nemá oporu v zákone, pričom v prípade predmetnej žiadosti, ako už bolo uvedené, Vám odporúčame možnosť využitia  ustanovenia § 25
ods. 4 písm. f)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Vedenie mesta Šaľa dlhodobo vynakladá úsilie z vlastnej iniciatívy na riešenie dopravnej situácie v meste a tiež s cieľom zachrániť funkčnú ambulantnú pohotovostnú službu (pohotovosť) ako pre dospelých, tak aj pre deti a dorast. V snahe urýchliť výstavbu obchvatu sme v minulosti niekoľkokrát komunikovali s ministerstvom dopravy, aj
s vedením Slovenskej správy ciest a to prostredníctvom listov, aj osobne. Zdôrazňovali sme potrebu urýchlenia výstavby obchvatu formou protestných akcií a tiež zaslaním petície za výstavbu obchvatu.

Najnovšie, približne pred mesiacom sme sa dozvedeli nepriaznivú informáciu z oblasti zdravotníctva – bez toho, aby Ministerstvo zdravotníctva SR poznalo pomery, funkčnosť či vôľu lekárov slúžiť na pohotovostiach v Šali, rozhodlo o ich zrušení. Samozrejme, že nás táto problematika nenechala bez reakcie a primátor mesta z pozície predsedu petičného výboru zorganizoval zber podpisov za zachovanie APS pre dospelých a APS pre deti a dorast v Poliklinike NSK v Šali. Vzhľadom na dovolenkové obdobie sme sa rozhodli zber podpisov predĺžiť aj počas letných prázdnin. Následne s vyplnenými hárkami sa obrátime na ministerstvo zdravotníctva.

Napriek tomu, že Vašu požiadavku nie je možné považovať za interpeláciu, alarmujúci stav v oblasti výstavby obchvatu (a zlého technického stavu cestného mosta) a tiež v otázke udržania pohotovosti v Šali riešime. Svedčia o tom vyššie uvedené kroky, ktoré sme podnikli. Pozvanie zástupcov ministerstva dopravy, Slovenskej správy ciest a ministerstva zdravotníctva na rokovanie sme mali v pláne, počas mesiaca august odošleme kompetentným pozvanie.

Máme za to, že vyššie spomínané problémy (obchvat, most a pohotovosť) si vyžadujú čo najrýchlejšie riešenie a informácie od kompetentných, ktoré verejnosť ubezpečia, upokoja. Kladieme dôraz na tieto najpálčivejšie problémy, preto otázku ohľadne meškajúcich
a nedostatočných vlakových a autobusových spojov neplánujeme riešiť na septembrovom zasadnutí zastupiteľstva.

S pozdravom

                                                                                                     Ing. Jana Nitrayová

                                                                                          prednostka Mestského úradu v Šali

 

Vypracovali:

JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

Marián Zahoran, referent RI

Ing. František Čibrik, vedúci OIaKČ

JUDr. Michal Luprich, právnik

Mgr. Erika Kollerová, referentka pre komunikáciu