Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 16.02.2009 - 09:18  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 10:13  //  zobrazené: 2999

Územnoplánovacia informácia k parcelám č. 2105, 2106 zapísaných na LV č. 5750 k. ú. Šaľa, 2107, 2108 zapísaných na LV č. 4431 k. ú. Šaľa, 2112/1, 2112/2, 2113/1, 2113/2, 2112/5, 2112/6 zapísaných na LV č. 5626 k. ú. Šaľa vedených

číslo: I03/2009

Požadované informácie: územnoplánovacia informácia k parcelám č. 2105, 2106 zapísaných na  LV č. 5750 k. ú. Šaľa, 2107, 2108 zapísaných na LV č. 4431 k. ú. Šaľa, 2112/1, 2112/2, 2113/1, 2113/2, 2112/5,  2112/6 zapísaných na LV č. 5626 k. ú. Šaľa vedených na Katastrálnom úrade v Nitre, Správa katastra v Šali

Sprístupnené informácie:
Územnoplánovacia informácia k parcelám č. 2105, 2106, 2107, 2108, 2113/1,2113/2, 2112/5
2112/6, 2112/2 v katastrálnom území mesta Šaľa.

V zmysle schválených zmien a doplnkov č.2 územného plánu mesta Šaľa zo dňa 15.mája 2008  je možné pre menované parcely nasledovné funkčné využitie: vyššia alebo základná vybavenosť a  príslušné verejné dopravné a technické vybavenie, prípustná špecifická vybavenosť, bývanie, ostatné funkčné využívanie je neprípustné. Regulácia priestorového usporiadania územia: zástavba uličná voľná do 2 NP( zastavanie max.70%, ozelenenie min. 30%) vrátane priestranstiev typu ulica, prípustná zástavba uličná kompaktná do 2 NP, porast stromový, krovinatý alebo bylinný, ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné.

Predmetná parcela č.2112/1 sa nachádza v Centrálnej mestskej zóne v Šali a  je súčasťou označenia regulovanej plochy B11, pre ktorú platia:

REGULATÍVY VYPLÝVAJÚCE Z ÚZEMNÉHO PLÁNU  (ÚPN) MESTA ŠAĽA A ÚZEMNÉHO PLÁNU CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNY (ÚPN CMZ) ŠAĽA

Regulatívy funkčného využitia

a) Funkčné regulatívy  podľa ÚPN CMZ

Základná funkčná charakteristika bloku B11
vyššia alebo základná vybavenosť, bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie
environmentálna vegetácia alebo rekreácia

Prípustná funkčná náplň:

špecifická vybavenosť
obchodné, administratívne a správne objekty
verejné stravovanie, ubytovanie
kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné a školské objekty
odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
plochy technického vybavenia
príslušné komunikácie a pešie plochy
líniová, plošná a regulačná zeleň
plochy vzrastlej zelene
drobné stavby rekreačno – športového charakteru
detské ihriská, nenáročné športoviská,
hygienické a občerstvovacie zariadenia
malá architektúra

Neprípustná funkčná náplň:
plochy výroby a výrobných služieb, ich objektov, zariadení a areálov
plochy koncentrovaných skladových objektov, zariadení a ich areálov a obdobných veľkopredajných zariadení typu supermarket a hypermarket
plochy objektov a areálov slúžiacich na nakladanie a manipuláciu s odpadmi
plochy koncentrovaných objektov, zariadení a areálov dopravných prevádzok a služieb vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt

b) Doplňujúce a  upresňujúce požiadavky na funkčné využitie

-   v kontakte s uličným priestorom na ul. Kráľovskej:  objekt polyfunkčnej zástavby s doplnkovou funkciou občianskej vybavenosti (bývanie s doplnkovou vybavenosťou) – uvažuje sa s polyfunkčným objektom s výraznou prevahou bývania a s čiastočným alebo úplným využitím prízemia ako aktívneho parteru s takými prevádzkami vybavenosti (obchod, služby), ktoré nebudú negatívne ovplyvňovať kvalitu bývania v danom a susediacich objektoch;

-      vo vnútroblokovej časti územia pri oplotení nemocničného areálu: objekty obytnej zástavby s charakterom hromadného bývania ( tzv. čisté bývanie) – uvažuje sa s 2, príp. 3 bytovými domami „bodového“ typu s dodržaním zásad regulácie priestorového usporiadania podľa ÚPN CMZ a vlastníckych vzťahov v území.

2. Urbanistické regulatívy

Stavebná čiara:
kontinuálna resp. prerušovaná, pevne stanovená hranami navrhovanej zástavby

Počet nadzemných podlaží: 
4 – 6 n. p. na východnej strane Kráľovskej ul.
2 – 4 n. p. na západnej strane Kráľovskej ul. a vo vnútrobloku

Počet  podzemných podlaží:  0 – 1 p. p.
Počet ustúpených podlaží:  0 – 1 

Architektonické regulatívy

a) Architektonické regulatívy podľa ÚPN CMZ Šaľa

rešpektovanie hľadísk a záujmov pamiatkovej ochrany
uplatnenie realizácie novej urbanistickej štruktúry formou  komplexne riešenej zástavby mestského charakteru
vytvorenie novej kvality mestskej štruktúry
rešpektovanie odporúčanej stavebnej čiary
rešpektovanie charakteru a merítka štruktúry okolitých blokov
uplatnenie prvkov reminiscencie pôvodnej urbanistickej štruktúry – zástavby na nároží Kráľovskej  a Hlavnej ul. formou obnovenia pôvodnej stavebnej čiary vo fragmentárnej podobe, eliminovanie nepriaznivého priestorovo-kompozičného efektu hmoty existujúcich bytových domov na ul. Novomeského a Kráľovskej ul. pomocou výstavby nových prvkov štruktúry
kladenie dôrazu na kvalitné a komplexné architektonické riešenie novostavieb, rekonštruovaných a prestavovaných objektov a priestranstiev pomocou predchádzajúcej urbanisticko – architektonickej štúdie
dôraz na architektonické stvárnenie nároží a parteru zástavby
dotvorenie vnútroblokových priestorov zeleňou a malou architektúrou 

b) Doplňujúce a upresňujúce požiadavky na architektonické riešenie

 Polyfunkčný bytový dom v kontakte s uličným priestorom uvažujeme riešiť ako sekciový kompaktný blok a bytové domy vo vnútrobloku ako solitéry tzv. bodového typu. Z hľadiska horizontálneho členenia sa môže uplatniť materiálové i dizajnové odlíšenie 1. NP – parteru a príp. tiež najvyššieho podlažia, napr. i formou ustúpeného podlažia. V architektonicko-dispozičnom riešení  bytov prednostne využívať výhodnú východo-západnú orientáciu a v prípade sekciového domu zohľadniť tiež kontakt s cestnou komunikáciou na Kráľovskej ul. so zvýšeným dopravným a hlukovým zaťažením. V  architektonickom riešení bytových domov klásť maximálnu pozornosť  na využitie najmodernejších trendov v súčasnej európskej a svetovej  architektúre obytných budov.  Celkovú kvalitu architektonického riešenia a obytného prostredia ponímať komplexne vo vzťahu k interiéru i exteriéru navrhovaných objektov vrátane architektonického a urbanistického detailu. Integrálnou súčasťou predkladaného riešenia  bude návrh stvárnenia vnútroblokových priestorov a bezprostredného okolia navrhovaných stavieb vrátane koncepcie spevnených plôch, zelene a vybavenia prvkami drobnej architektúry.

Dopravné a technické regulatívy

a) Prevádzkové a dopravné regulatívy podľa ÚPN CMZ

hlavné pešie nástupy z priľahlých komunikácií
hlavné dopravné vstupy riešiť z Kráľovskej ul. a obslužnej komunikácie vedúcej popri vežových bytových domoch na Ul. Kráľovskej do areálu NsP
zásobovanie  riešiť z priľahlých ulíc, resp. vnútroblokových priestorov a podzemia
parkovanie riešiť v rámci vlastných pozemkov a objektov a na parkoviskách a v garážach v rámci prípustnej pešej dostupnosti

b) Doplňujúce a upresňujúce požiadavky na dopravné riešenie

Pri návrhu riešenia dopravnej obsluhy územia je potrebné vychádzať z dopravného riešenia ÚPN CMZ. V rámci daných  priestorových a technických podmienok predpokladáme v polyfunkčnom a bytových domoch dosiahnuť kapacitu min. 110 bytových jednotiek a nešpecifikovaný počet prevádzkových jednotiek, k čomu je potrebné prispôsobiť návrh dopravného riešenia a statickej dopravy.  Minimálne pri polyfunkčnom objekte je potrebné uvažovať s parkovacou garážou v 1. PP – suteréne. Ostatnú kapacitu státí je potrebné optimálne navrhnúť na teréne formou verejných parkovísk.

c) Regulatívy technickej infraštruktúry podľa ÚPN CMZ

vybudovanie nových, resp. rekonštrukcia pôvodných inžinierskych sietí
rozvody sietí riešiť v súlade s napojením ďalších riešených blokov.

Žiadateľ: JUDr. Fadi Fardous, Šaľa