Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 27.01.2020 - 14:42  //  aktualizácia: 31.01.2020 - 09:18  //  zobrazené: 574

1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020,

 

ktoré sa uskutoční 6. februára 2020 o 14.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali s nasledovným programom:

 

 

Časť I.

1.Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek

Časť II. Interpelácie poslancov

Časť III. Predkladané materiály

 

 1. Informačné materiály a správy

 

 1. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2019 - materiál číslo A 1/1/2020

predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka

 

2.Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/1/2020

predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ    

 

 

 1. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 12. 2019 - materiál číslo A 3/1/2020

predkladá Mgr. Margita Simighová, referentka RPaVO

 

 1. Informácia o možnosti založenia sociálneho podniku - materiál číslo A 4/1/2020

predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ   

 

 

 1. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2019 o miestnom poplatku za rozvoj - materiál číslo B 1/1/2020

predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o podmienkach poskytovania dotácií - materiál číslo B 2/1/2020

predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 11/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 4/2018 - materiál číslo B 3/1/2020

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 12/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa – Veča, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
  č. 5/2018 - materiál číslo B 4/1/2020

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Návrh na zmenu interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“ v znení neskorších dodatkov, schváleného Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 4/2014 – IX. zo dňa 26. júna 2014 - materiál číslo B 5/1/2020

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 

 1. Hospodárenie mesta

 

 1. Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2020 - materiál číslo C 1/1/2020

predkladá Mgr. Margita Simighová, referentka RPaVO

 

 1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol“ - materiál číslo C 2/1/2020 (materiál bude distribuovaný v priebehu 6. týždňa)  

predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ

 

 

 1. Majetkové záležitosti

 

 1. Zámena pozemkov v cintoríne v Šali – Veči a jeho okolí vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Šaľa – Veča, za pozemok v areáli Kostola Panny Márie pomocnice kresťanov a za pozemok mimo zastavaného územia (smerom na Duslo a.s.) vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/1/2020

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Jednota dôchodcov na Slovensku, Mestská organizácia Šaľa – žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
  D 2/1/2020

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa – prehodnotenie podmienok prenájmu Futbalového štadióna na Nitrianskej ulici v Šali-Veči - materiál číslo D 3/1/2020

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. FK Veča – prehodnotenie podmienok prenájmu Futbalového štadióna na Hospodárskej ulici v Šali – Veči - materiál číslo D 4/1/2020

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Hádzanársky klub Slovan Duslo Šaľa – prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov v Mestskej Športovej hale na ulici Hornej v Šali - materiál číslo D 5/1/2020

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. HKM Slovan Duslo Šaľa – prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov v Mestskej Športovej hale na ulici Hornej v Šali - materiál číslo D 6/1/2020

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov Kolkárne na ulici Hornej v Šali - materiál číslo D 7/1/2020

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. TJ Slovan Duslo Šaľa – prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov v Mestskej športovej hale na ulici Hornej v Šali - materiál číslo D 8/1/2020

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemku parcely CKN
  č. 2504/2 v podielovom spoluvlastníctve Ing. Ladislava Gálla, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa a Ing. Jána Gálla, Námestie SNP 478/19, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, za pozemok vo vlastníctve mesta, novovytvorenú parcelu CKN č. 2506/6 nachádzajúce sa na ulici Hornej v Šali, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 9/1/2020

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. Švermovej
  v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre PhDr. Jozefa Reháka a manželku PhDr. Klaudiu Rehákovú, bytom Liesková 2283/10,  927 01 Šaľa - materiál číslo
  D 10/1/2020

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov v lesoparku
  v medzihrádzovom priestore vo vlastníctve ROĽNÍCKEHO DRUŽSTVA ŠAĽA za pozemok mimo zastavaného územia vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa - materiál číslo D 11/1/2020

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. Švermova
  v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Martina Černáka, ul. Kráľovská 17, 927 01 Šaľa - materiál číslo D 12/1/2020

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 

 1. Personálne záležitosti

 

Nie sú predmetom rokovania.

 

 

 1. Právne záležitosti

 

 1. Zmluva č. 913/2019 o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku - materiál číslo F 1/1/2020

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Kúpna zmluva č. 28/2020 na dodanie kamier k vybraným stojiskám polopodzemných kontajnerov - materiál číslo F 2/1/2020

predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ

 

 

 1. Vystúpenia verejnosti

 

 

 1. Rôzne

 

Nie sú predmetom rokovania.

 

 

Časť IV. Ukončenie

 

 

 Mgr. Jozef Belický v. r.

Prílohy

Materiály

(zip - 12.39 MB)