Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 30.11.2015 - 14:46  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:16  //  zobrazené: 1199

08/2015 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 26/11/2015

číslo: 08/2015  |  dátum konania: 26.11.2015  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1
Doplnenie programu rokovania – do časti B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení materiál číslo B 4/8/2015 - Návrh na opravu Uznesenia č. 3/2015 – XIX. zo dňa 14. mája 2015 (vo veci prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Gabrielu Pohlovú, Jesenského 15, Šaľa)

Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Peter Jaroš, Milena Veresová,


Hlasovanie č. 2
Doplnenie programu rokovania – do časti E. Personálne záležitosti materiál číslo E 3/8/2015 - Návrh na vymenovanie riaditeľa Domova dôchodcov Šaľa, so sídlom na ul. Nešporova 1010/19, 927 01  Šaľa.

Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Peter Jaroš, Milena Veresová,


Hlasovanie č. 3
Poslanec Ing. Michael Angelov navrhol doplniť do časti A. Informačné materiály a správy bod č. 4 - Výzva na zrušenie súťaže na prevádzkovateľa Mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Šali.

Za hlasovalo: 10
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Peter Hlavatý, Ing. Ivan
Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek,
Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 4
Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Jozef Grell, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Peter Jaroš, Milena Veresová,


Hlasovanie č. 4
Program ako celok

Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Peter Jaroš, Milena Veresová,


Hlasovanie č. 5
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Nehlasovalo: 1
Ing. Vladimír Vicena,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Peter Jaroš, Milena Veresová,


Hlasovanie č. 6
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 5
Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Peter Jaroš, Milena Veresová,


Materiál číslo A 1/8/2015 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK

Uznesenie č. 8/2015 – I. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu z následnej finančnej kontroly hospodárenia v Základnej škole s materskou školou P. Pázmaňa s vyučovacím jazykom maďarským v Šali,
B. berie na vedomie
správu z následnej finančnej kontroly hospodárenia v Základnej škole s materskou školou P. Pázmaňa s vyučovacím jazykom maďarským v Šali.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Peter Jaroš, Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 2/8/2015 - Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

Uznesenie č. 8/2015 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
C. schvaľuje
1. predĺženie termínu plnenia úlohy z Uznesenia č. 2/2015 – VI. zo dňa 26. 03. 2015                        
(zabezpečiť obstaranie spracovania územného plánu zóny Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu mesta Šaľa vrátane doplňujúcich pripomienok a požiadaviek)
T: zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 28. 01. 2016
2. predĺženie termínu plnenia úlohy z Uznesenia č. 7/2015 – VII. zo dňa 22. 10. 2015     
(zabezpečiť obstaranie spracovania návrhu územného plánu zóny Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu mesta Šaľa vrátane doplňujúcich pripomienok a požiadaviek)
T: zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 28. 01. 2016

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Peter Jaroš, Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 3/8/2015 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 10. 2015

Uznesenie č. 8/2015 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 10. 2015,
B. berie na vedomie
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 10. 2015.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Peter Jaroš, Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Bod č. 4 – Výzva na zrušenie súťaže na prevádzkovateľa Mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Šali

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
výzvu na zrušenie súťaže na prevádzkovateľa Mestskej hromadnej dopravy v Šali,
B. žiada
primátora mesta Šaľa o zrušenie aktuálnej súťaže na prevádzkovateľa Mestskej hromadnej dopravy v Šali,
C. žiada
primátora mesta Šaľa o vyhlásenie novej súťaže na prevádzkovateľa Mestskej hromadnej dopravy v Šali, ktorej súťažné podmienky budú v súlade s bodmi výzvy 1-3.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 1
Ing. Michael Angelov,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Ivan Kováč, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Miloš Rehák,
Zdržalo sa: 8
Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, Mgr. Július Morávek, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena
Nehlasovalo: 5
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Peter Jaroš, Milena Veresová,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.


Materiál číslo A 4/8/2015 - Informatívna súhrnná správa o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za školský rok 2014/2015 a stave v školskom roku 2015/2016

Uznesenie č. 8/2015 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informatívnu súhrnnú správu o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských      zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za školský rok 2014/2015 a stave v školskom roku 2015/2016,
B. schvaľuje
informatívnu súhrnnú správu o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských      zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za školský rok 2014/2015 a stave v školskom roku 2015/2016.

 


Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Marek Molnár, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 1/8/2015 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2011 o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa

Poslanecký návrh Ing. Mariána Krištofa – doplniť novú vetu v znení: „Žiak, ktorý má trvalý pobyt mesto Šaľa, plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole
v školskom obvode, v ktorom má aktuálne bydlisko, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.“ a zároveň do vety, ktorá je v navrhovanom VZN: „Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy a žiakov z iných obvodov len v prípade voľných kapacít“, navrhol doplniť za slová „trvalého pobytu“ slová „alebo aktuálne bydlisko“.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Vladimír Vicena,
Nehlasovalo: 2
Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera,

Poslanecký návrh Ing. Mariána Krištofa bol prijatý.


Uznesenie č. 8/2015 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2011 o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2011 o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 2/8/2015 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2015 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka – navrhol doplniť skruž na ulici Dolnej pri autobusovej zastávke.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera,

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.

 

 

Poslanecký návrh RSDr. Petra Gomboša - navrhol, aby namiesto štyroch skruží, bolo skruží päť, určených na vylepovanie volebných plagátov,

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Michael Angelov, Marek Molnár, Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 3
Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera,

Poslanecký návrh RSDr. Petra Gomboša bol prijatý.


Hlasovanie o návrhu VZN tak ako bolo predložené s tým, že už sú odsúhlasené dva pozmeňujúce poslanecké návrhy a to poslanecký návrh p. poslanca Morávka na doplnenie skruže na Dolnej ulici a poslanecký návrh p. poslanca Gomboša s tým, že je tam piata skruž vo Veči pri Coop Jednote:  

Uznesenie č. 8/2015 – VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2015 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2015 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane.

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Michael Angelov, Marek Molnár, Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 1
Ing. Peter Jaroš,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.
Materiál číslo B 3/8/2015 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2015 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa

Poslanecký návrh Ing. Petra Andrášiho – navrhol vypustiť znenie § 13 a ostatné paragrafy následne prečíslovať.

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Michael Angelov, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera,

Poslanecký návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.


Poslanecký návrh PaedDr. Danice Lehockej, PhD. – navrhla z ust. § 19 ods. 1 písm. a) vypustiť text „z dôvodu prechodného pobytu v inej obci, pričom podmienkou na poskytnutie zníženia poplatku je predloženie dokladu o zaplatení poplatku v inej obci a dokladu o prechodnom pobyte v inej obci“ a následne tento text doplniť do § 19 ods. 1 písm. b) t.j.:  z dôvodu prechodného pobytu v inej obci, pričom podmienkou na poskytnutie zníženia poplatku je predloženie dokladu o zaplatení poplatku v inej obci a dokladu o prechodnom pobyte v inej obci, čo by teda znamenalo, že zníženie poplatku z tohto dôvodu by bolo vo výške 80 % namiesto 50 %,

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera,

Poslanecký návrh PaedDr. Danice Lehockej, PhD. bol prijatý.

 

Poslanecký návrh Róberta Tölgyesiho – navrhol upraviť predkladaný text VZN tak, aby na strane 7; v šiestej časti Poplatok; v § 17 Sadzba poplatku, určenie poplatku; v ods. 3) bol stanovený poplatok za drobný stavebný odpad vo výške 0,015 Eur za 1 kg

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera,

Poslanecký návrh Róberta Tölgyesiho bol prijatý.


Uznesenie č. 8/2015 – VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2015 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2015 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa.

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Michael Angelov,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 


Materiál číslo B 4/8/2015 - Návrh na opravu Uznesenia č. 3/2015 – XIX. zo dňa 14. mája 2015 (vo veci prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Gabrielu Pohlovú, Jesenského 15, Šaľa)

Uznesenie č. 8/2015 – VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na opravu Uznesenia č. 3/2015 – XIX. zo dňa 14. mája 2015 (vo veci prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Gabrielu Pohlovú, Jesenského 15, Šaľa),
B. schvaľuje
opravu Uznesenia č. 3/2015 – XIX. zo dňa 14. mája 2015 v časti C. tak, že časť textu  „zastavaná plocha a nádvorie o výmere 198 m²“ sa nahrádza textom „ostatná plocha o výmere 198 m²“.

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 1/8/2015 - Vývoj hospodárenia mesta k 31. 10. 2015

Uznesenie č. 8/2015 – IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
      vývoj hospodárenia mesta k 31. 10. 2015,
B. berie na vedomie
      vývoj hospodárenia mesta k 31. 10. 2015.

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, Mgr. Július Morávek,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 2/8/2015 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2015

Uznesenie č. 8/2015 – X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2015,
B. schvaľuje
1. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2015 nasledovne:

Bežné príjmy:                                        12 509 477 EUR
Bežné výdavky:  11 773 178 EUR
Rozdiel:                                                          736 299 EUR

Kapitálové príjmy: 1 931 630 EUR
Kapitálové výdavky:  3 985 868 EUR
Rozdiel: -2 054 238 EUR
   
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 14 441 107 EUR
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:     15 759 046 EUR
Rozdiel bez finančných operácií:   - 1 317 939 EUR

Príjmové finančné operácie: 1 851 552 EUR
Výdavkové finančné operácie:             243 000 EUR
Rozdiel: 1 608 552 EUR

Rozpočet na rok 2015 celkom:

Príjmy celkom: 16 292 659 EUR
Výdavky celkom:  16 002 046 EUR
Rozdiel celkom:  290 613 EUR

2. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2015 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne:

100 Daňové príjmy 7 620 000 EUR
200 Nedaňové príjmy 1 629 683 EUR
300 Granty a transfery 5 191 424 EUR
400 Príjmy z transakcií s finanč. akt. a pas. 380 999 EUR
500 Prijaté úvery a fin. výpomoci 1 470 553 EUR
600 Bežné výdavky 11 773 178 EUR
700 Kapitálové výdavky 3 985 868 EUR
800 Výdavky z transakcií s finanč. akt. a pas.  243 000 EUR
Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 3/8/2015 - Návrh na prijatie preklenovacieho úveru

Uznesenie č. 8/2015 – XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na prijatie preklenovacieho úveru v maximálnej výške 400 000 EUR v rozpočte mesta na rok 2015 a jeho viazanie na financovanie investičnej akcie Domov dôchodcov Šaľa,
B. schvaľuje
1. prijatie preklenovacieho úveru v maximálnej výške 400 000 EUR v rozpočte mesta  na rok 2015 a jeho viazanie na financovanie investičnej akcie Domov dôchodcov Šaľa,
2. ručenie za prijatý úver blankozmenkou.

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 


Materiál číslo C 4/8/2015 - Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018

Poslanecký návrh Ing. Michaela Angelova č. 1 – navrhol z programu 2. propagácia a marketing presunúť sumu 5 000 Eur na zveľadenie interiéru detských jasieľ v Šali,

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 6
Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš, , Ing. Marián Krištof, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 9
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Zdržalo sa: 5
Ing. Peter Andráši, Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,

Poslanecký návrh Ing. Michaela Angelova nebol prijatý.


Poslanecký návrh Ing. Michaela Angelova č. 2 – presunúť sumu 5 000 Eur na zveľadenie interiéru šatní na zimnom štadióne,

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 11
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Zdržalo sa: 5
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Július Morávek,
Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,

Poslanecký návrh Ing. Michaela Angelova nebol prijatý.

 

 


Uznesenie č. 8/2015 – XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018,
B. schvaľuje
1. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016 nasledovne:

Bežné príjmy:  13 300 629 EUR                                                                  
Bežné výdavky:  12 630 810 EUR
Rozdiel:       669 819 EUR
 
Kapitálové príjmy:    1 850 600 EUR                                                            
Kapitálové výdavky:     7 852 519 EUR
Rozdiel:                                                                                              -6 001 919 EUR

Spolu príjmy bez príjmových finančných operácií:  15 151 229 EUR
Spolu výdavky bez výdavkových finančných operácií:  20 483 329 EUR      
Rozdiel bez finančných operácií:                         -5 332 100 EUR

Príjmové finančné operácie:                   6 652 400 EUR
Výdavkové finančné operácie:      1 320 300 EUR
Rozdiel:      5 332 100 EUR

Rozpočet na rok 2016 celkom:
Príjmy celkom:  21 803 629 EUR                                                        
Výdavky celkom:  21 803 629 EUR
Rozdiel celkom:                  0 EUR

2. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne:

100 Daňové príjmy    8 087 500 EUR
200 Nedaňové príjmy    1 929 130 EUR
300 Granty a transfery    5 134 599 EUR
400 Príjmy z transakcií s fin. akt. a pas.                                                 660 000 EUR
500 Prijaté úvery a návratné fin. výpomoci    5 992 400 EUR
600 Bežné výdavky  12 630 810 EUR
700 Kapitálové výdavky    7 852 519 EUR
800 Výdavky z transakcií s fin. akt. a pas.    1 320 300 EUR

3. Výšku príspevku pre OSS na rok 2016 v celkovej sume 537 190 EUR, z toho dotácia z MPSVaR je vo výške 154 800 EUR a príspevok z rozpočtu mesta je vo výške      382 390 EUR.

C. berie na vedomie
1. výhľadový rozpočet na rok 2017 a 2018,
2. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018.

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Michael Angelov,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 5/8/2015 - Návrh cenníka za služby detských jasieľ

Uznesenie č. 8/2015 – XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh cenníka za služby detských jasieľ,  
B. schvaľuje
cenník za služby detských jasieľ s účinnosťou od 01. 01. 2016. 
Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
Ing. Peter Jaroš,
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

Materiál číslo C 6/8/2015 - Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. za rok 2014

Uznesenie č. 8/2015 – XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na rozdelenie zisku spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 2014,
B. odporúča
primátorovi mesta schváliť rozdelenie zisku spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. vo
výške 1 902,15 Eur nasledovne:
1. prídel do zákonného rezervného fondu vo výške 95,11 Eur,
2. zostávajúci zisk vo výške 1 807,04 Eur previesť do nasledujúceho roka na účet                      nerozdeleného zisku.

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Marián Krištof,
Zdržalo sa: 2
Ing. Gabriela Lacková, Ing. Vladimír Vicena
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 1/8/2015 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov na Vinohradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre
Ing. Ladislava Gálla a Ing. Zuzanu Gállovú, bytom Vinohradnícka 149/1, Šaľa – opätovná žiadosť

Uznesenie č. 8/2015 – XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov na Vinohradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemkov v k. ú. Šaľa, vedených v KN reg. E na LV č. 7266 na Vinohradníckej ul. v Šali, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúci v znížení kúpnej ceny a v zosúladení skutkového a právneho stavu užívanej časti pozemku, ktorý sa nachádza pri oplotení stavby vo vlastníctve žiadateľov, v zmysle geometrického plánu č. 02 – 07/2012, overeného Správou katastra pod č. 327/2012,
dňa 12. 09. 2012, parcela reg. EKN č. 1418/102, orná pôda o výmere 16 m2, parcela
č. 1418/103, orná pôda o výmere 40 m2, parcela č. 1418/104 orná pôda o výmere 40 m2, parcela č. 1418/105, orná pôda o výmere 40 m2, časť parcely č. 1418/106, orná pôda o výmere 9 m2 a časť parcely č. 1418/107, orná pôda o výmere 71 m2, spolu o výmere
216 m2 (ako novovytvorená parcela reg. CKN č. 2833/72), v cene 11,00 Eur/m2, t.j. v cene 2 376,00 Eur, pre Ing. Ladislava Gálla a Ing. Zuzanu Gállovú, obaja bytom Šaľa, Vinohradnícka 149/1, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Július Morávek,
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 2/8/2015 - Jozef Popelka, trvale bytom Hollého 1842/4, 927 05  Šaľa - Veča – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Procedurálny návrh Róberta Tölgyesiho – navrhol spoločné hlasovanie k materiálom D2, D3, D4.

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 17
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,

Procedurálny návrh Róberta Tölgyesiho bol prijatý.

Uznesenie č. 8/2015 – XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zosúladení skutkového a právneho stavu užívanej časti pozemku, ktorý sa nachádza za oplotením a pod rodinným domom žiadateľa, za zníženú cenu; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa
11. novembra 2015,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku, vedeného v registri E katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 7266, časť parcely číslo 314, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 628 m2,  v zmysle geometrického plánu č. 18/2015, vyhotoveného súkromným geodetom
Ing. Marekom Mészárosom - MGeo, overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom, pod číslom 353/2015, dňa 9. októbra 2015, ide o novovytvorené parcely
registra C katastra nehnuteľností č. 3733/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 378 m2,
č. 3749/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 68 m2, č. 3749/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 113 m2, č. 3750/3, záhrada o výmere 69 m2, spolu o výmere 628 m2, v katastrálnom území Šaľa, v cene 11,00 Eur/m2, v celkovej cene 6 908,00 Eur, pre Jozefa Popelku, trvale bytom Hollého 1842/4, 927 05 Šaľa – Veča.

Materiál číslo D 3/8/2015 – Jovica Pejčić, bytom Hrabová 2287/8, 927 01  Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 8/2015 – XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v efektívnom využívaní pozemku žiadateľom a v znížení kúpnej ceny; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa
11. novembra 2015,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku, vedeného v registri C katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, časť parcely číslo 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 205 m2,
v zmysle geometrického plánu č. 36/2015, vyhotoveného spoločnosťou GEOS – geodetické služby, s.r.o. ide  o odčlenenú novovytvorenú parcelu č. 663/43, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 205 m2, v cene 20,00 Eur/m2, v celkovej cene 4 100,00 Eur,
pre Jovicu Pejčića, trvale bytom Hrabová 2287/8, 927 01  Šaľa.

Materiál číslo D 4/8/2015 - SALIJI, s.r.o., so sídlom Budovateľská 15, 927 01  Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 8/2015 – XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v  tom, že prevodom pozemku vo vlastníctve mesta sa prispeje ku skvalitneniu a rozšíreniu služieb obyvateľom mesta Šaľa; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 11. novembra 2015,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku, vedeného v registri C katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, časť parcely číslo 928/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 146 m2,
v zmysle geometrického plánu č. 29/2015 vyhotoveného Ing. Petrom Petrom
ide o novovytvorené parcely v katastrálnom území Šaľa, a to parcela č. 928/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2 a parcela č. 928/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 133 m2, t.j. spolu o výmere 146 m2, v cene 43,152 Eur/m2, v celkovej cene 6 300,19 Eur, pre spoločnosť SALIJI, s.r.o., so sídlom Budovateľská 15, 927 01  Šaľa.

Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,

MsZ   p r i j a l o   uznesenia k materiálom D 2/8/2015, D 3/8/2015, D 4/8/2015 v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 5/8/2015 - BRM 78 BIŽUTÉRIA s.r.o., Hlavná 5, Šaľa – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa

Uznesenie č. 8/2015 – XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.  prerokovalo
 žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa,
B.  schvaľuje
 podľa § 13 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa zriadenie vecného bremena
(in rem) spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez pozemky v katastrálnom území Šaľa, novovytvorené parcely registra C katastra nehnuteľností č. 3080/323, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 195 m2; č. 3080/322, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 91 m2; č. 3080/324, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 188 m2; č. 3080/325, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 210 m2; č. 3080/326, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  760 m2; č. 3080/327, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 232 m2;  odčlenené od parcely č. 3080/13, zastavaná plocha a nádvorie, vedenej na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve mesta Šaľa, v zmysle geometrického plánu č. 1-10/2015, vyhotoveného spoločnosťou GEOREAL Sereď s.r.o., overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom, pod číslom 415/2015, dňa 09. 11. 2015, ktoré budú slúžiť ako pripojovacia komunikácia, zásobovacia komunikácia, verejné parkovisko, k navrhovanému zámeru výstavby medicínsko – obchodného centra, v celom rozsahu výmer povinných pozemkov. Vecné bremeno sa zriaďuje pre vlastníka pozemkov BRM 78 BIŽUTÉRIA s.r.o., Hlavná 5, Šaľa, IČO 45 892 695, ako aj pre všetkých následných vlastníkov pozemkov, parcela
č. 3080/302, zastavaná plocha a nádvorie; č. 3080/303, zastavaná plocha a nádvorie;
č. 3080/307, zastavaná plocha a nádvorie; č. 3080/308, zastavaná plocha a nádvorie, bezodplatne.

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 6/8/2015 - Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku v k. ú. Šaľa

Uznesenie č. 8/2015 – XX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.  prerokovalo
 žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku v katastrálnom území Šaľa,
B.  schvaľuje
 podľa § 13 ods. 2 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov zriadenie vecného bremena spočívajúceho v prevádzkovaní vodovodného potrubia PVC DN 150 v pásme ochrany potrubia na pozemku v katastrálnom území Šaľa, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 928/1, zastavaná plocha a nádvorie, vedená na liste vlastníctva č. 1, v zmysle geometrického plánu č. 29/2015, vyhotoveného Ing. Petrom Petrom, v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, v prospech oprávneného Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO 36 550 949, bezodplatne.

Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 7/8/2015 - CIVIS, občianske združenie, Ul. gen. L. Svobodu 1936/15, 927 05  Šaľa – žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 8/2015 – XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v sociálnej činnosti občianskeho združenia v Šali; zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa  bol schválený v zmysle § 9 ods. 3  Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa a zverejnený dňa 11. novembra 2015,
C. schvaľuje
prenájom nebytových priestorov o výmere 44,64 m2 (vrátane príslušného podielu na spoločných priestoroch) na prízemí objektu na ulici Dolná 1959/5 v Šali, zapísané na LV č. 1 v katastrálnom území Šaľa, ako časť nehnuteľnosti na parcele č. 791/17, za nájomné vo výške 1,00 Eur/rok/celá výmera a nákladov spojených s užívaním priestorov (režijné náklady) paušálne vo výške 1,00 Eur/rok/celá výmera, pre občianske združenie CIVIS,
Ul. Gen. L. Svobodu 1936/15,  927 05  Šaľa.

Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 8/8/2015 - UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01  Bratislava – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 8/2015 – XXII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo výstavbe elektronickej komunikačnej siete vo verejnom záujme; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa
11. novembra 2015,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1,   v registri C katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 2667/1, zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 20 m2, v cene 4,647 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej cene 92,94 Eur/rok,
pre spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO 35 971 967, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 9/8/2015 - Ondrej Kožuch, 925 91  Kráľová nad Váhom 463 – žiadosť o súhlas s rekonštrukciou sociálnych zariadení v prenajatých priestoroch Domu kultúry v Šali

Uznesenie č. 8/2015 – XXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o súhlas s rekonštrukciou sociálnych zariadení v prenajatých priestoroch Domu kultúry v Šali,
B. schvaľuje
rekonštrukciu sociálnych zariadení v prenajatých priestoroch Domu kultúry v Šali vo výške 8 940,00 EUR, realizovanú nájomcom a zápočet tohto zhodnotenia majetku mesta
na nájomnom za užívanie nebytových priestorov pre Ondreja Kožucha, 925 91  Kráľová nad Váhom 463.

Hlasovanie č. 37
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo E 1/8/2015 - Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa – mesta Šaľa do Rady materskej školy Bernolákova 1, Šaľa

Uznesenie č. 8/2015 – XXIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa – mesta Šaľa do Rady materskej školy
pri MŠ Bernolákova 1, Šaľa,
B. schvaľuje
návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa – mesta Šaľa do Rady materskej školy
pri MŠ Bernolákova 1, Šaľa.

Hlasovanie č. 38
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Miloš Rehák,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo E 2/8/2015 - Návrh na zmenu delegovaného zástupcu zriaďovateľa v rade školy

Uznesenie č. 8/2015 – XXV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zmenu delegovaného zástupcu zriaďovateľa v rade školy,
B. odvoláva
1. Ing. Mariána Krištofa – delegovaného zástupcu zriaďovateľa – mesta Šaľa z Rady školy ZŠ J. Hollého,
2. Ing. Gabrielu Lackovú – delegovaného zástupcu zriaďovateľa – mesta Šaľa z Rady školy ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša,
C. schvaľuje
1. delegovanie zástupcu zriaďovateľa – mesta Šaľa Ing. Mariána Krištofa do Rady školy ZŠ s MŠ J. Murgaša,
2. delegovanie zástupcu zriaďovateľa – mesta Šaľa Ing. Gabrielu Lackovú do Rady školy ZŠ J. Hollého.

Hlasovanie č. 39
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Michael Angelov, Ing. Gabriela Lacková,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo E 3/8/2015 - Návrh na vymenovanie riaditeľa Domova dôchodcov Šaľa, so sídlom na ul. Nešporova 1010/19, 927 01  Šaľa

Uznesenie č. 8/2015 – XXVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo  
návrh primátora mesta Šaľa na vymenovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Domov dôchodcov Šaľa, so sídlom na ul. Nešporova 1010/19, 927 01  Šaľa, PhDr. Janky Hušvétyovej, s účinnosťou od 01. 12. 2015,
B. vymenúva
na návrh primátora mesta Šaľa riaditeľa rozpočtovej organizácie Domov dôchodcov Šaľa, so sídlom na ul. Nešporova 1010/19, 927 01  Šaľa, PhDr. Janku Hušvétyovú, s účinnosťou od 01. 12. 2015,
C. poveruje
primátora mesta Šaľa na vystavenie menovacieho dekrétu pre riaditeľa rozpočtovej organizácie Domov dôchodcov Šaľa, so sídlom na ul. Nešporova 1010/19, 927 01  Šaľa, PhDr. Janku Hušvétyovú, s účinnosťou od 01. 12. 2015, na základe výberového konania uskutočneného v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.  

Hlasovanie č. 40
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Michael Angelov,
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo H 1/8/2015 - Návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa

Uznesenie č. 8/2015 – XXVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrhy na udelenie ocenení mesta Šaľa,
B. schvaľuje
      udelenie ocenenia „Cena mesta Šaľa“ pre:
- Ing. Emila Dufalu, PhD.
- Ing. Erika Vargu
- MA, Borisa Grella
- Jána Kormošiho
- Jozefa Reháka
- Mažoretky Kontess
- Mgr. Magdalénu Máčikovú

Hlasovanie č. 41
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS