Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 23.02.2006 - 08:01  //  aktualizácia: 07.10.2011 - 08:05  //  zobrazené: 1334

01/2006 riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 01/2006  |  dátum konania: 16.02.2006  |   zápisnica (pdf)

I.

K informácii o plnení uznesení MsZ – materiál číslo A 1/1/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení MsZ.


II.

K správe z kontrol vykonaných ÚHK – materiál číslo A 2/1/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
1. správu z kontroly účelovosti použitia finančných prostriedkov poskytnutých z prostriedkov PHARE na rozvoj turizmu v okrese Šaľa a na projekt „Trvalo udržateľný rozvoj mesta Šaľa“,
2. správu z kontroly plnenia uznesení MsZ z roku 2004 ohľadom podmienok vypísania VOS – outsourcing,
3. správu z kontroly súladu nájomnej zmluvy s VZN mesta Šaľa medzi mestom Šaľa a COOP Jednota Galanta, SD,
4. správu z kontroly súladu zámennej zmluvy s VZN mesta Šaľa medzi Bc. Belovičovou a mestom Šaľa,
B. prijíma
výsledky z vykonaných kontrol.

Za hlasovalo: 16
Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
MUDr. Martin Alföldi, Ján Hlavatý, Ing. Miroslav Polónyi,
Nehlasovalo:  2
Ing. Štefan Bartošovič, Ladislav Jaroš,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Helena Psotová,
III.

K správe o výsledkoch kontrolnej činnosti a výsledkoch prešetrovania sťažností a petícií Útvarom hlavného kontrolóra mesta Šaľa za rok 2005 – materiál číslo A 3/1/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
správu o výsledkoch kontrolnej činnosti a výsledkoch prešetrovania sťažností a petícií Útvarom hlavného kontrolóra mesta Šaľa za rok 2005.


IV.

K informácii o možných termínoch rokovaní politických strán a hnutí v priestoroch Domu kultúry – materiál číslo  A 4/1/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
informáciu o možných termínoch rokovaní politických strán a hnutí v priestoroch Domu kultúry,
B. ruší
uznesenie MsZ č. 6/2005 zo 6. riadneho zasadnutia MsZ v Šali konaného 15. decembra 2005 v časti XXI. bod B 1.,
C. ukladá
vyčleniť priestory pre politické strany a hnutia v priestoroch Domu kultúry pre schôdzkovú činnosť za 1,-- Sk za každé zasadnutie.

Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ján Hlavatý,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Martin Alföldi, Ladislav Jaroš,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Helena Psotová,


V.

K informácii o čerpaní finančných zdrojov z prostriedkov Európskej únie a projektové zámery mesta Šaľa pre programovacie obdobie 2007 – 2013 – materiál číslo A 5/1/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
informáciu o čerpaní finančných zdrojov z prostriedkov Európskej únie a projektové zámery mesta Šaľa pre programovacie obdobie 2007 – 2013.
VI.

K informácii o postupe outsourcingu

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
informáciu o postupe outsourcingu.


VII.

K informácii o kruhovej križovatke na uliciach Kráľovská – SNP

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
informáciu o kruhovej križovatke na uliciach Kráľovská – SNP.


VIII.

K návrhu na zmenu uznesenia MsZ č. 6/2005, časť XII. zo dňa 15. 12. 2005 – materiál číslo B 1/1/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 6/2005, časť XII. zo dňa 15. 12. 2005,
B. ruší
v časti XII. uznesenia MsZ č. 6/2005 zo dňa 15.12.2005 odseky č. 1. a 2.,
C. schvaľuje
mesačný poplatok za zaopatrenie v detských jasliach na rok 2006 nasledovne:
1. všeobecne platný poplatok vo výške 3 520,-- Sk,
2. znížený poplatok vo výške 2 200,-- Sk pre rodiny, ktorých mesačný príjem nepresiahne
2-násobok zákonom ustanoveného životného minima.

Za hlasovalo: 21
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, JUDr. Ladislav Kelemen,

 

IX.

K návrhu dodatku č. 1 k VZN č. 8/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa – materiál číslo
B 2/1/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh dodatku č. 1 k VZN č. 8/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa,
B. schvaľuje
dodatok č. 1 k VZN č. 8/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa.

Za hlasovalo: 16
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 1
Andrej Csillag,
Zdržalo sa: 1
Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, JUDr. Ladislav Kelemen,


X.

K dodatku č. 1 k VZN mesta Šaľa č. 4/2003 o určení názvov ulíc v meste Šaľa – materiál číslo B 3/1/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh dodatku č. 1 k VZN mesta Šaľa č. 4/2003 o určení názvov ulíc v meste Šaľa,
B. schvaľuje
dodatok č. 1 k VZN mesta Šaľa č. 4/2003 o určení názvov ulíc v meste Šaľa v predloženom znení.

Za hlasovalo: 18
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 2
Ján Hlavatý, Gabriela Talajková,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ladislav Jaroš, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, JUDr. Ladislav Kelemen,


XI.

K dodatku č. 2  k VZN č. 3/2003 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia – materiál  číslo
B 4/1/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
dodatok č. 2 k VZN č. 3/2003 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia,
B. schvaľuje
dodatok č. 2 k VZN č. 3/2003 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia v predloženom znení.

Za hlasovalo: 19
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ladislav Jaroš, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, JUDr. Ladislav Kelemen,


XII.

K návrhu dodatku č. 2 k VZN č. 22/2003 Zásady hospodárenia s majetkom mesta – materiál číslo B 5/1/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh dodatku č. 2 k VZN č. 22/2003 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta,
B. neschvaľuje
dodatok č. 2 k VZN č. 22/2003 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta s navrhovanými úpravami v § 7 bode 6.

Za hlasovalo: 11
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár, Andrej Csillag, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Miroslav Polónyi, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 8
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
MUDr. Jozef Grell, Ladislav Jaroš, Ing. Karol Mikloš, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, JUDr. Ladislav Kelemen,


XIII.

K návrhu na zlúčenie komisie pre podnikateľskú činnosť a komisie pre strategický rozvoj

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zlúčenie komisie pre podnikateľskú činnosť a komisie pre strategický rozvoj a voľbu predsedu komisie,
B. schvaľuje
zlúčenie komisie pre podnikateľskú činnosť s komisiou pre strategický rozvoj a vytvorenie „Komisie podnikateľskej a pre strategický rozvoj“ k 1. 3. 2006,
C. volí
Tibora Dubisa za predsedu „Komisie podnikateľskej a pre strategický rozvoj“.

Za hlasovalo: 21
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Tibor Dubis,
Nehlasovalo: 1 
Ladislav Jaroš,
Počet neprítomných: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, JUDr. Ladislav Kelemen,


XIV.

K majetkovým záležitostiam

1. MICROWELL, s.r.o. – žiadosť o odkúpenie pozemku – materiál číslo D 1/1/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemkov,

B. schvaľuje
predaj pozemku, časť parc. č. 2752/1 o výmere cca 153 m2 (výmeru upresní GP) v cene 1030,-- Sk/m2, t. j. spolu 157 590,-- Sk pre firmu Microwell so sídlom Šaľa, ul. SNP
č. 2018/42.

Za hlasovalo: 22
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ladislav Jaroš,
Počet neprítomných: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, JUDr. Ladislav Kelemen,


2. Garáže na Novomeského ul. – žiadosť o odkúpenie pozemkov pod garážami – materiál číslo D 2/1/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemkov,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemkov pod garážami, časť parc. č. 1611/1 v k. ú. Šaľa, spolu o výmere 213 m2, v cene 295,-- Sk/m2, t. j. v celkovej sume 62 835,-- Sk, v zmysle GP
č. 38-2005 vypracovaného geodet. kanceláriou GEOS nasledovne:
- parc. č. 1611/102 o výmere 21 m2, v sume 6 195,-- Sk, pre Beátu Augustínovú, slobodnú, trvale bytom Šaľa, Mostová č. 1840/11,
- parc. č. 1611/103 o výmere 19 m2, v sume 5 605,-- Sk, pre Eugena Abraháma a manž. Julianu, obaja trvale bytom Šaľa, kpt. Jaroša 1320/3,
- parc. č. 1611/104 o výmere 19 m2, v sume 5 605,-- Sk, pre Vojtecha Kelecsényiho, slobodného, trvale bytom Šaľa, Budovateľská 555/5,
- parc. č. 1611/105 o výmere 19 m2, v sume 5 605,-- Sk, pre Mariána Kereka a  manž. Evu, obaja trvale bytom Šaľa, Novomeského 765/9,
- parc. č. 1611/106 o výmere 19 m2, v sume 5 605,-- Sk, pre MUDr. Ladislava Szarku a manž. Idu, obaja trvale bytom Šaľa, Novomeského 769/16,
- parc. č. 1611/107 o výmere 19 m2, v sume 5 605,-- Sk, pre Ing. Vladimíra Kotrusa a manž. Soňu, obaja trvale bytom Šaľa, Novomeského 773/4,
- parc. č. 1611/108 o výmere 19 m2, v sume 5 605,-- Sk, pre Ing. arch. Viktora Beckera ml., ženatého, trvale bytom Šaľa, Novomeského 772/6,
- parc. č. 1611/109 o výmere 19 m2, v sume 5 605,-- Sk, pre Petra Karasa, ženatého, trvale bytom Šaľa, Novomeského 773/6,
- parc. č. 1611/110 o výmere 19 m2, v sume 5 605,-- Sk, pre Mariána Kistelekiho, slobodného, trvale bytom Šaľa, Novomeského 772/6,
- parc. č. 1611/111 o výmere 19 m2, v sume 5 605,-- Sk, pre Ladislava Kistelekiho a manž. Miroslavu, obaja trvale bytom Šaľa, Novomeského 772/6,
- parc. č. 1611/112 o výmere 21 m2, v sume 6 195,-- Sk, pre Tibor Ferenceia a manž. Ivetu, obaja trvale bytom Šaľa, Novomeského 772/6.

Za hlasovalo: 22
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ladislav Jaroš,
Počet neprítomných: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, JUDr. Ladislav Kelemen,

MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová


3. KOMERCFRUCT, spol. s r.o., Vlčanská č. 2, Šaľa – žiadosť o odkúpenie a prenájom pozemku – materiál číslo D 3/1/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie a prenájom pozemku,
B. schvaľuje
1. priamy odpredaj pozemku na Vlčanskej ulici v Šali (pred objektom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa):
- podľa GP č. 64-2005 parc. č. 1030/40 o výmere 500 m2, ktorá vznikla odčlenením z parc. č. 1030/1 – parkovacie plochy v cene 990,-- Sk/m2 pre podnikateľské účely v celkovej sume 495 000,-- Sk, pre KOMERCFRUCT, spol. s r. o., so sídlom v Šali, Vlčanská č. 2,
2. prenájom pozemku parc. č. 1030/41 a 1030/42 spolu o výmere 21 m2, podľa GP
č. 64/2005, ktoré vznikli odčlenením z parc. č. 1030/1 a z parc. č. 1029, ktoré bude žiadateľ využívať za účelom vjazdu a výjazdu motorových vozidiel s tým, že dorieši úpravu zelene po chodník od ulice Vlčanskej na vlastné náklady.
Žiadateľ zabezpečí prekládku všetkých tých IS, ktoré kolidujú so stavbou, na vlastné náklady.

Za hlasovalo: 12
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 1
Ing. Miroslav Polónyi,
Zdržalo sa: 7
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Karol Mikloš, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 2
Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš,

Počet neprítomných: 3
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Svetozár Hikkel, JUDr. Ladislav Kelemen,


4. Vyhodnotenie VOS „O najvýhodnejšiu ponuku na prenájom bývalého detského sanatória na nároží ulíc Budovateľská a Kukučínova v Šali, v bezprostrednej blízkosti centra mesta, na parc. č. 816 a 817, za účelom rekonštrukcie s následným odpredajom“ – materiál číslo D 4/1/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
záver hodnotiacej komisie pre VOS „O najvýhodnejšiu ponuku na prenájom objektu bývalého detského sanatória  nachádzajúceho sa na nároží ulíc Budovateľská a Kukučínova v Šali, v bezprostrednej blízkosti centra mesta, na parc. č. 816 a 817, za účelom  rekonštrukcie
s následným  odpredajom“,
B. schvaľuje
1. prenájom objektu bývalého detského sanatória vrátane areálu   nachádzajúceho sa na nároží ulíc Budovateľská a Kukučínova v Šali,  na parc. č. 816 a 817 v cene nájmu 90.000,-- Sk/rok, za účelom  rekonštrukcie na ubytovacie zariadenie s odhadovanými nákladmi na rekonštrukciu vo výške 24,910.650,- Sk pre spoločnosť  Menert spol. s r.o.,
2. následný odpredaj pre spoločnosť  Menert spol. s r.o., so sídlom Šaľa, Hlboká 3 s tým, že budúca kúpna cena za  pozemok parc. č. 816, zastavaná plocha o výmere 2844 m2
a  parc. č. 817, zastavaná plocha  o výmere 539 m2 činí 4 650 000,-- Sk a budúca kúpna cena za budovu s. č. 529 činí 4 350 000,-- Sk, t. j. celková kúpna cena je 9 000 000,-- Sk. Do kúpnej ceny sa zaráta zmluvná zábezpeka vo výške 800 000,-- Sk, ktorú uchádzač zložil na účet mesta. Zmluvné strany uzatvoria KZ do 21. 3. 2007.  

Za hlasovalo: 20
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Svetozár Hikkel, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Helena Psotová,


5. Vyhodnotenie VOS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu objektov výmenníkových staníc (bez trafostaníc) s príslušným podielom na pozemkoch, nachádzajúcich sa v katastrálnom území mesta Šaľa na uliciach: Družstevná, Fr. Kráľa, Hollého
a areálu na Ul. Družstevnej vrátane objektov  skladov – materiál číslo D 5/1/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
záver hodnotiacej komisie VOS na kúpu ponuky objektov výmenníkových staníc (bez  trafostaníc) s príslušným podielom na pozemkoch, nachádzajúcich sa v katastrálnom území mesta Šaľa na uliciach: Družstevná, Fr. Kráľa, Hollého a areálu na Ul. Družstevnej vrátane objektov  skladov,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod  nehnuteľností  v  k. ú. Šaľa  vedených  v  KN  registri  C  na LV
č. 1
- výmenníková stanica VSE Družstevná súp. č. 6790 (bez TS), na parc. č. 524/4, ako i prislúchajúce  pozemky novovytvorená parc. č. 524/4, zastavaná plocha o výmere        310 m2 v zmysle GP č. 108/2004, v celosti, ďalej novovytvorené  parc. č.  524/23, zastavaná plocha  o výmere 169 m2 a parc. č.  524/24, zastavaná  plocha  o výmere 43 m2 v zmysle GP č. 134/2005, v spoluvlastníckom podiele 1/2,  pre p. Jozefa Heráka, ženatého, bytom  Šaľa, Orechová 7, za celkovú cenu 1 500 000,-- Sk,
- výmenníková stanica V1, Fraňa Kráľa súp. č. 6792, na parc. č. 3080/54 a pozemok 3080/54, zastavaná plocha o výmere 310 m2 pre p. Igora Mikšíka, ženatého  bytom Bratislava, Lotyšská 28, v celosti, za celkovú cenu 758 100,-- Sk,
- výmenníková stanica V2, Hollého súp. č. 6793, na parc. č. 3080/55 a pozemok 3080/55, zastavaná plocha o výmere 325 m2 pre p. Petra Černocha, bytom Šaľa, Štúrova 37
a p. Evu Deákovú, bytom Horné Saliby, Hlavná 159, každému v spoluvlastníckom podiele 1/2  za celkovú cenu  666 100,-- Sk,
C. neschvaľuje
zmluvný odplatný prevod  nehnuteľností  v  k. ú. Šaľa  vedených  v  KN  registri  C  na LV č.1
- sklady na Družstevnej  súp. č. 1595 a  7149, vrátane prislúchajúcich pozemkov k areálu pre spoločnosť FORS TRADE s.r.o., so sídlom Šaľa, Pázmaňa 30, za cenu 1 530 199,-- Sk, z dôvodu  neprimerane nízkej ceny za stavebné objekty (sklady),
D. ukladá
1. vyhlásiť opätovne verejnú obchodnú súťaž na odpredaj objektov skladov vrátane areálu
(pozemkov), za nasledovných podmienok:
     a) cena za objekty skladov -  minimálna cena  za oba objekty spolu  je  800 000,- -Sk,
     b) cena za pozemok   -  minimálna cena  za pozemok je 1 410 199,-- Sk     
    T:  do 3. 3. 2006                                                                                       Z: prednosta MsÚ           
2. informovať mestské zastupiteľstvo o výsledku VOS
    T:  2. riadne zasadnutie MsZ                                                                    Z: predseda komisie    

Za hlasovalo: 20
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Svetozár Hikkel, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Helena Psotová,

 


6. Vyhodnotenie VOS „O najvýhodnejšiu  ponuku  na kúpu nebytových priestorov v objekte Polyfunkčná tržnica, súp. č. 2005,  nachádzajúcej sa na ulici SNP v Šali, vedľa supermarketu BILLA, vrátane podielu na spoločných  častiach, zariadeniach  a  pozemku   parc.  č.  2811/6  o  výmere 1818 m2“ – materiál číslo D 6/1/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
záver hodnotiacej komisie pre  verejnú obchodnú súťaž „O najvýhodnejšiu  ponuku  na kúpu nebytových priestorov v objekte Polyfunkčná tržnica“,
B. ukladá
1. prehodnotiť účel využitia vnútorného priestory trhovej plochy a pripraviť návrh najoptimálnejšieho využitia na nasledujúce rokovanie MsZ
    T:  2. riadne zasadnutie MsZ v r.2006                                                     Z: prednosta MsÚ                       
2. informovať mestské zastupiteľstvo
    T:  2. riadne zasadnutie MsZ v r.2006                                                     Z: prednosta MsÚ                       

Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
MUDr. Martin Alföldi, Ladislav Jaroš, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, JUDr. Ladislav Kelemen,


XV.

K požiadavke na vykonanie kontroly v MET Šaľa, spol. s r. o.

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
požiadavku na vykonanie kontroly v MET Šaľa, spol.  s r. o.,
B. schvaľuje
súčinnosť Útvaru hlavného kontrolóra mesta pri výkone kontroly Dozornej rady v MET Šaľa, spol.  s r. o., zameranej na:
- kontrolu vedenia účtovných záznamov a ich súlad so skutočnosťou,
- kontrolu uskutočňovania podnikateľskej činnosti spoločnosti, jej súlad s právnymi predpismi, stanovami spoločnosti, pokynmi valného zhromaždenia, úlohami z DR a internými predpismi spoločnosti,
- kontrolu financovania investičných akcií.
T: 17. 2. – 15. 3. 2006         Z: ÚHK

Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Ferdinand Chromek, MUDr. Svetozár Hikkel, JUDr. Ladislav Kelemen, Peter Popluhár,

Prílohy