Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 27.03.2007 - 10:19  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 14:20  //  zobrazené: 2333

Zverejnenie nehnuteľného majetku mesta Šaľa určeného na predaj alebo prenájom.

číslo: I11/2006

Požadované informácie: zverejnenie nehnuteľného majetku mesta Šaľa určeného na predaj alebo prenájom a to v členení:
- parcelné číslo
- lokalita
- výmera
- možnosť využitia podľa ÚP

Požadované informácie boli sprístupnené nasledovne:

Mesto Šaľa má podľa údajov  Správy katastra k 23.5.2006, evidovaných na LV č.1, 855 parciel v registri C  KN  k. ú. Šaľa, 18 parciel  v registri E KN k. ú. Šaľa  a  62 stavieb (nehnuteľný majetok = pozemky ( zastavané, nezastavané) a  stavby )).

Okrem uvedeného LV má mesto Šaľa nehnuteľný majetok aj na LV č.3976, 5614, 6140, 3925, 3933, 4470, 4531, 3943,  4041, 4051, 4417, 4542, 4777 – väčšinou sa jedná o nepredané byty a pozemky pod bytmi ). Podľa poslednej inventúry k 31.12.2005, mesto Šaľa evidovalo výmeru pozemkov  1 497 286 m2 ( cca 150 ha ), z toho  extravilán 136 713 m2 ( cca 14 ha ). V priebehu roka 2006 bol pohyb ( odpredaj, zámena v zmysle uznesení MsZ ),  k 10.8. 2006 evidujeme úbytok výmery pozemkov – 15 356 m2 a prírastok  + 1 341 m2  oproti stavu k 31.12.2005.

Na internetovej stránke mesta Šaľa sú zverejnené pozemky vhodné na výstavbu podnikateľských aktivít  ( podkladom je  ÚP mesta Šaľa, v ktorom je vyznačený   žltý bod  s parcelným číslom v lokalite,  výmera nie je zverejnená, tento údaj nebol identifikovaný, (snáď  by  bolo  možné uviesť interval  ( minimum, maximum) zastavanej plochy).Tieto informácie majú len odporúčajúci charakter .
V zmysle zákona č.369/90 Zb. v znení neskorších predpisov  je  v kompetencii  poslancov MsZ rozhodovať o predaji nehnuteľného majetku a  podľa pravidiel vo VZN 22/2003 v  znení dod.č.1, i o prenájme pozemkov na výstavbu podnikateľských  aktivít .

Materiál v požadovanom členení vypracovaný nemáme.

Žiadateľ:  MUDr. Martin Alföldi, Kukučinova 42, 927 01  Šaľa