Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 19.03.2007 - 17:41  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 13:42  //  zobrazené: 2647

Žiadosť o zverejnenie kúpnej zmluvy

číslo: I04/2005

Primátor mesta Šaľa Ing. Tibor  B a r a n    ako príslušný správny  orgán podľa ust. § 13  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, podľa § 46 a násl. zák. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva :


R O Z H O D N U T I E

 

v zmysle ustan.  § 18 ods 2. a v súlade s ustan. § 11 ods.1 zákona NR SR č.  211/2003 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o slobode informácií“)
žiadosti firmy ALLBA s.r.o. Hlavná 45 Šaľa  podanej dňa 11.4.2005 o zverejnenie kúpnej zmluvy ohľadom detského sanatória  uzatvorenej   medzi NsP Šaľa  a Mestom Šaľa   


n e v y h o v u j e .

O d ô v o d n e n i e:

 

Mesto Šaľa obdržalo žiadosť firmy ALLBA s.r.o.  Šaľa  zastúpenej konateľkou firmy p. Katarínou Kleštincovou   dňa 11 apríla 2005.

Nakoľko žiadosť nespĺňala náležitosti podľa ust. § 14 zákona s o slobode informácií,  Mesto Šaľa  listom zo dňa 14.4.2005 vyzvalo žiadateľa o upresnenie  žiadosti o spôsob akým sprístupnenie informácie požaduje. Súčasne podľa ust. § 10 a 11 zákona o slobode informácií vyzvalo dotknutú osobu – Nemocnicu s poliklinikou Šaľa o doručenie písomného súhlasu so zverejnením predmetnej kúpnej zmluvy.

Dňa 25. 4. žiadateľ firma ALLBA doručila doplnenie žiadosti o upresnenie spôsobu zverejnenia informácie. Žiadateľ žiadal poskytnutie dokumentu v písomnej forme.
Súčasne dňa 25. 4.2005 bolo mestu Šaľa doručené písomné stanovisko dotknutej osoby – NsP Šaľa, podľa ktorého kúpnu zmluvu   dotknutá osoba považuje podľa ustan. § 10 zákona o slobode informácií za obchodné tajomstvo a nesúhlasí s jej zverejnením.

Na základe uvedených skutočností rozhodol primátor mesta Šaľa tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní  (v dvoch vyhotoveniach) odo dňa jeho doručenia,  podľa ustan. § 27 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení  na príslušný okresný súd prostredníctvom  podpísaného správneho orgánu.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom, po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov, podľa § 244 až 250 O. s. p.

Žiadateľ: ALLBA s.r.o.