Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 04.01.2022 - 10:49  //  aktualizácia: 04.01.2022 - 10:50  //  zobrazené: 861

Žiadam o odpoveď na moju otázku, ktorú som formulovala na sociálnej sieti, v nadväznosti na zdôvodňovanie klimatického prínosu projektu v lesoparku podporeného z nórskych fondov

číslo: I56/2021

Požadované informácie, citujeme:

 

„Žiadam o odpoveď na moju otázku, ktorú som formulovala na sociálnej sieti, v nadväznosti na zdôvodňovanie klimatického prínosu projektu v lesoparku podporeného z nórskych fondov (časť v úvodzovkách je citáciou oficiálneho stanoviska mesta): MsÚ Šaľa, môžete prosím objasniť toto tvrdenie: "Tým, že sme ten prenájom získali, tento les sa zachová pre verejnosť. Ten klimatický prínos nórskeho projektu je práve v tom, že tento les bude zachovaný."? Pretože ako je uvedené aj v článku, mesto získalo do dlhodobého prenájmu 10 hektárov lesoparku v roku 2018. Ako môže byť potom prínos tohto projektu financovaného z nórskych grantov (podporeného podľa článku v roku 2021), že les bude zachovaný? Zachovanie mal garantovať dlhodobý prenájom z roku 2018.“

 

 

Sprístupnené informácie:

 

Mesto Šaľa má uzatvorenú Zmluvu o nájme pozemkov v medzihrádzovom priestore s Pozemkovým spoločenstvom Urbariát Šaľa od decembra 2017.

Prenájmom lesného porastu  mesto prevzalo v súlade so zák. č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov povinnosti obhospodarovateľa pozemkov s lesným hospodárom  a z toho vyplývajúcich výchovných opatrení (prebierka porastu) súvisiacich s údržbou
a prevádzkou v danom území.

Výsledkom realizácie projektu z Nórskych fondov okrem zatraktívnenia lokality a rozšírenia rekreačných a zábavných možností obyvateľov bude aj skutočnosť, že rubná doba tu rastúcich drevín sa predĺži na ich fyzický vek a obnovná doba bude nepretržitá. V neposlednom rade je prínosom to, že na uvedenej ploche zostane nepretržite zachovaný fotosyntetizujúci porast
s funkciou kontinuálneho pohlcovania CO2.