Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 16.04.2019 - 14:00  //  aktualizácia: 16.04.2019 - 14:01  //  zobrazené: 1509

Z akého dôvodu neboli v minulom roku (2018) zverejnené zápisnice z MsZ v stanovenom termíne?

číslo: I4/2019

Požadované informácie, citujeme:

 

"Zákon stanovuje, že na zverejňovanie informácií obecnými zastupiteľstvami, mestskými zastupiteľstvami a miestnymi zastupiteľstvami a zastupiteľstvami samosprávy vyššieho územného celku sa primerane použije úprava týkajúca zverejňovania informácií Národnou radou Slovenskej republiky (§ 5 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. a § 5 ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z.). Zastupiteľstvo je povinné aktívne zverejniť najmä: a) termíny jeho zasadnutí a zasadaní komisií a návrh programu rokovania, b) zápisnice z verejných zasadnutí, c) texty predložených návrhov všeobecne záväzných nariadení, d) texty schválených všeobecne záväzných nariadení, e) údaje o dochádzke poslancov zastupiteľstva na jeho zasadnutia a na zasadnutia jeho komisií, f) výpisy o hlasovaní poslancov po každom zasadnutí zastupiteľstva okrem prípadov tajného hlasovania a hlasovania na neverejnej schôdzi."

 

Chcel by som sa preto opýtať:

 

  1. Z akého dôvodu neboli v minulom roku (2018) zverejnené zápisnice z MsZ v stanovenom termíne? (Uvedená otázka bola riešená s mestom cez FB, ale odpoveď bola odignorovaná).

 

  1. Boli voči zodpovedným osobám vyvodené nejaké dôsledky za nedodržanie termínu? Ak áno, uviesť aké.

 

  1. Kto je zodpovedný za zverejňovanie zápisníc na webe mesta Šaľa (meno a funkcia)?

 

 

Sprístupnené informácie:

 

  1. Pri prvej otázke by sme radi najprv zareagovali na časť uvedenú v zátvorke t. j. citujeme: „Uvedená otázka bola riešená s mestom cez FB, ale odpoveď bola odignorovaná“.

Mesto Šaľa je jedným z najotvorenejších samospráv na Slovensku. Svedčia o tom výsledky celoslovenského merania transparentnosti, ale aj komunikačných kanálov, cez ktoré mesto udržuje s obyvateľmi kontakt, rieši podnety, odpovedá na otázky. Okrem zákonom stanovených spôsobov komunikuje aj cez sociálne siete, ktoré dnes využíva väčšina mladých ľudí. Skupinu s názvom Mesto Šaľa takmer neustále kontroluje zamestnankyňa úradu z referátu komunikácie. Snaží sa odpovedať na všetky podnety, pripomienky a otázky, ktoré tu obyvatelia, resp. návštevníci skupiny položia. Vďaka tomuto spôsobu komunikácie sa nám podarilo vyriešiť za posledné dva roky stovky podnetov od občanov. Na tému zverejňovania zápisníc zo zasadnutia mestského zastupiteľstva sme registrovali  dva podnety, od dvoch odlišných osôb. V oboch prípadoch sme reagovali. V prípade, že máte na mysli ďalší podnet, je možné, že v množstve podnetov unikol našej pozornosti. Pravdou je, že okrem oficiálnej skupiny Mesta Šaľa existujú ďalšie skupiny, ktoré vo svojom názve nesú názov Šaľa. Snahou mesta je podchytiť a riešiť podnety aj z ostatných skupín, ich obsah je však tak široký, že nie je v našich silách sledovať a odpovedať na všetky podnety, ktoré sa objavia v „roztrúsenom“ virtuálnom svete.

 

Takže by sme radi odpovedali teraz na Vašu konkrétne podanú žiadosť.

K samotnej otázke uvedenej v bode 1. Vašej žiadosti uvádzame, že zákonné ustanovenie
§ 5 ods. 8 zákona o slobode informácií týkajúce sa povinnosti zverejniť zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo dodržané, nakoľko zákon o slobode informácií neustanovuje lehotu na zverejnenie zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva. Lehota na zverejnenie zápisnice zo zasadnutia mestského zastupiteľstva nie je ustanovená ani zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ani interným predpisom mesta. Vzhľadom k tomu, že žiadny právny predpis neustanovuje termín zverejnenia zápisnice zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, a zákonná povinnosť zverejniť informácie – zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva (podľa zákona
o slobode informácií) bola splnená, nenachádza opodstatnenie otázka „z akého dôvodu neboli v minulom roku (2018) zverejnené zápisnice z MsZ v stanovenom termíne?“.

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva sa vyhotovuje aj zvukový záznam, ktorý sa zverejňuje aj na internetovej stránke mesta za účelom vypočutia tohto vyhotoveného záznamu o priebehu a obsahu rokovania zasadnutia.

Ďalšou pridanou službou, ktorú mestský úrad ponúka nad rámec zákona, je sledovanie online prepisu priamo zo zasadnutia zastupiteľstva v reálnom čase. Od začatia zasadnutia až po jeho záver referent pre komunikáciu opisuje a zverejňuje na webovej stránke mesta www.sala.sk informácie – o čom rokujú, diskutujú a ako hlasujú poslanci mesta.

 

  1. V nadväznosti na vyjadrenie v bode 1. považujeme túto otázku za bezpredmetnú.

 

  1. Za zverejňovanie zápisníc na webe mesta Šaľa je zodpovedná Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca oddelenia organizačného a správneho Mestského úradu v Šali.