Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 23.01.2019 - 11:36  //  aktualizácia: 23.01.2019 - 11:38  //  zobrazené: 2357

VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2017 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7

číslo: /2019  |  dátum schválenia: 23.01.2019  |  dátum účinnosti: 23.01.2019  |  stav: návrh
N Á V R H  
všeobecne záväzného nariadenia
mesta Šaľa
 
k pripomienkovaniu
 
 
Zverejnený návrh všeobecne záväzného nariadenia:
 
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2017 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2018
 
 
Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia 
v písomnej forme, elektronicky (na adresu: mesto@sala.sk) alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. 
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. 
Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. 
Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 
 
 
Dátum zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli: 23.01.2019
Začiatok lehoty na uplatnenie pripomienky k návrhu nariadenia: 23.01.2019
Koniec lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu nariadenia: 03.02.2019
Vyhodnotenie pripomienok sa uskutoční: 04.02.2019
 

Prílohy