Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 16.02.2022 - 08:29  //  aktualizácia: 16.02.2022 - 08:29  //  zobrazené: 1379

Vzhľadom na schválenie mestského rozpočtu na rok 2022 a výhľadových rozpočtov na roky 2023 a 2024

číslo: I03/2022

Požadované informácie citujeme:

 

„Vzhľadom na schválenie mestského rozpočtu na rok 2022 a výhľadových rozpočtov na roky 2023 a 2024 sa chcem opýtať, či niektoré z nasledujúcich návrhov navrhnutých v minulosti mestskému úradu či už mailom alebo na sociálnych sieťach na zlepšenie situácie v oblasti odpadového hospodárstva/stojísk kontajnerov budú v roku 2022 (eventuálne 2023/2024) realizované. Stačí mi odpoveď áno/nie. Uvedenie prípadných ďalších relevantných informácií nechám na rozhodnutí zamestnancov mestského úradu.

a) Vypracovanie novej koncepcie odpadového hospodárstva zameranej na množstvový zber
     a individuálnu zodpovednosť občanov/ spoločenstiev vlastníkov tak, aby osoby
     produkujúce menej odpadu a viac separujúce platili nižšie poplatky ako občania, ktorí
     tvoria viac odpadu a neseparujú?

b) Umiestnenie tabúľ na stanoviská kontajnerov s výraznou informáciou, že priestor je
      monitorovaný kamerovým systémom?

c) Investície do sfunkčnenia kamerového systému, monitorujúceho stojiská kontajnerov,
      napríklad v rámci projektu „Šaľa na ceste smart“ ? – podľa predchádzajúcich odpovedí sú
      zábery zobrazované v mimoriadne malých okienkach na monitorovacom systéme, kamery
      nedokážu identifikovať páchateľov za zhoršenej viditeľnosti a kamery monitorujú iba
      veľmi malý priestor v okolí stojísk.

d) Úprava vrchnej časti polopodzemných kontajnerov na separovaný odpad (na papier a plast)
     ktoré majú zhruba polmetrový priemer otvorov na vhadzovanie odpadu a umožňujú tak
     vhadzovanie iných odpadov (na porovnanie, kontajner na sklo má zmenšenú túto časť)?

 e) Zvýšenie frekvencie jarného a jesenného upratovania aj o letné či zimné, aj za cenu
      nižšieho počtu kontajnerov umiestnených v uliciach?

f) Zavedenie služby na odvoz nadrozmerných odpadov na zberný dvor za dodatočný
     poplatok?

g) Úprava vývozu odpadu v meste na základe potreby (naplnenosti kontajnerov ako ukazujú
     senzory) miesto týždenného rozvrhu?“

 

 

Sprístupnené informácie:

  1. Mesto Šaľa zatiaľ neplánuje zaviesť množstevný zber odpadov.
  2. V priebehu roka 2022 umiestnime na stojiská, ktoré sú sledované kamerami, tabule s touto informáciou.
  3. V rámci projektu Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART nie je riešená oblasť odpadového hospodárstva.
  4. Kontajnery sú typizované.
  5. V zmluve so zberovou spoločnosťou je dohodnuté, a zo zákona nám vyplýva, že máme zabezpečiť jarné a jesenné upratovanie. Zberný dvor je otvorený 6 dní v týždni, kde občania môžu vynášať odpady bezodplatne. Platí sa iba za drobný stavebný odpad.
  6. Túto službu zabezpečuje zberová spoločnosť, ktorá v určitých intervaloch upratuje, čistí stojiská od vyhodených nadrozmerných odpadov. 
  7. Vývoz odpadu z kontajnerov je dohodnutý v zmluve v určitý  deň.