Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 05.06.2015 - 10:36  //  aktualizácia: 05.06.2015 - 10:38  //  zobrazené: 166

Využívanie športových ihrísk pri základných školách mesta Šaľa

Spoločný školský úrad oznamuje občanom, športovým klubom, organizovaným skupinám, formálnym i neformálnym združeniam možnosť využitia školských športových areálov v odpoludňajších hodinách pri dodržaní určitých podmienok. Táto aktivita vyplynula z požiadaviek PHSR mesta Šaľa ako i záujmu zo strany verejnosti. Členovia Komisie mládeže a športu a Komisie školstva dlhodobo riešili problematiku využiteľnosti školských športových areálov po vyučovaní . Vzhľadom na doterajšie negatívne skúsenosti pri využívaní areálov SŠÚ spúšťa pilotný projekt, v ktorom v čase od 16,00 – do 20,00 hod. v mesiacoch jún – november, správca zabezpečí dohľad nad športoviskom. Úlohou správcu bude spracovávať harmonogram podujatí podľa záujmu, byť prítomný na aktivite, nahlasovať vandalizmus a nevhodné správanie Mestskej polícii a drobná údržba areálu. Riaditeľ školy pri správe areálov sa riadi Zásadami hospodárenia s majetkom t. j. tieto služby sú spoplatnené podľa cenníka. Účastníci aktivity musia dodržiavať prevádzkový poriadok športoviska.   Vzhľadom na to, že sa jedná o novú aktivitu v tejto oblasti žiadame o súčinnosť a pochopenie . Do projektu sú zapojení dvaja správcovia na všetky areály, preto je potrebné zosúladiť činnosti, aby bol zabezpečený dohľad.

Kontakty na nahlasovanie záujemcov:
Pavol Novomestský, správca                     0902 241 393
Emil Audy, správca                                         0902 241 381

Informácie poskytuje:
Ing. Erika Velázquezová , vedúca Spoločného školského úradu 031 770 59 81 kl. 227
Mgr. Klaudia Tóthová, referentka SŠÚ                                                 031 770 59 81 kl. 226
Ing. Ivan Kováč, predseda Komisie mládeže a športu                    0905 244 126