Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 12.11.2019 - 16:51  //  aktualizácia: 12.11.2019 - 16:52  //  zobrazené: 1472

Vystúpenia verejnosti – vyjadrenie - p. Ervín Kuman

predkladateľ: Ervín Kuman

Vystúpenia verejnosti – vyjadrenie

 

 

V rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 24. 10. 2019,
ste vystúpili na rokovaní mestského zastupiteľstva v bode programu „Vystúpenia verejnosti“.

 

Vo Vašom vystúpení ste uviedli, že „žiadate o vyriešenie situácie ohľadom kosenia pred bytovým domom:

„minulý týždeň kosili na Veči a išiel som za tým pánom, ktorý tam kosí, tak som ho poprosil, aby nám pred činžiakom pokosil vysokú trávu; povedal, že on pred činžiakom nekosí; volal som
p. Braníkovej, opýtal som sa ako to je, či tam majú kosiť, alebo nemajú; povedala, že nie, tam majú zakázané, majú len určité body, kde majú kosiť; hovorím dobre, keď je to teda mestský pozemok, kto ho má spravovať? povedala mi, že na to nie sú peniaze, máme si to robiť sami; my by sme to aj robili, len my si nemôžeme nakúpiť kosačku, lebo to v podstate nie je náš majetok; keď mesto na to nemá peniaze, aby kosilo, tak navrhujem, aby nám za symbolickú cenu odpredali pozemok pred barákom a keď už to bude naše, tak my si potom môžeme kúpiť kosačku a budeme si to kosiť“.

 

Vzhľadom k tomu, že ste požiadali o písomné vyjadrenie k téme Vášho vystúpenia, oznamujeme Vám nasledovné:

 

Údržbu predzáhradiek pred bytovými a rodinnými domami nezabezpečuje mesto, tzn. mesto nemá v rozpočte finančné prostriedky na údržbu uvedených plôch.  Mesto zabezpečuje údržbu 46 ha zelených plôch zmluvným partnerom. O všetky predzáhradky sa starajú vlastníci (nájomcovia) bytových domov. Úpravy týchto plôch nie sú jednotné. Je to bezprostredné okolie ľudí, ktorí tam žijú a udržujú si predzáhradky podľa vlastných predstáv (trvalkové záhony, ruže alebo len trávnatá plocha). Tieto plochy sú  zaťažené podzemnými inžinierskymi sieťami (prípojky vody, kanalizácie, plynu, elektrickej energie, optických káblov, ktoré slúžia bytovým domom, tzn. opravy týchto prípojok inžinierskych sietí v prípade havárií a porúch  sú povinné riešiť bytové spoločenstvá príp. vlastníci (nájomcovia) bytov. Mesto je nápomocné pri ošetrovaní vysokej zelene príp. pri výruboch nemôže však prevziať starostlivosť o predzáhradky.

Takmer všetky predzáhradky bytových domov na území mesta Šaľa sú na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa.  Nakoľko sú tieto pozemky vo vzťahu k vlastníkom jednotlivých bytov v bytových domoch pozemkom cudzím, akékoľvek zásahy do tohto pozemku vrátane úpravy predzáhradky sa musia vykonávať iba so súhlasom vlastníka, t. j. mesta Šaľa. Mesto Šaľa podporuje iniciatívu jednotlivých obyvateľov bytových domov, ktorý si esteticky upravujú predzáhradky svojich bytových domov.

Avšak nie je hospodárne, ani účelné tieto kúsky pozemkov predávať do vlastníctva jednotlivým vlastníkom bytov v bytových domoch. A to z viacerých dôvodov:

  1. Tieto pozemky sú vo väčšine prípadov zaťažené vecnými bremenami zodpovedajúcimi právu uloženia verejných rozvodov inžinierskych sietí alebo prípojok inžinierskych sietí. Vlastníci verejných inžinierskych sietí a prípojok inžinierskych sietí sú zo zákona oprávnení zasahovať do tohto pozemku v prípade potreby opráv a úprav predmetných inžinierskych sietí.
  2. Tieto verejne prístupné pozemky môžu byť v budúcnosti predmetom komplexnej revitalizácie verejných priestranstiev a verejnej zelene zo strany mesta Šaľa, či už z vlastných prostriedkov mesta alebo z dotácií, grantov, príp. nenávratných finančných príspevkov. Pre uchádzanie sa o poskytnutie dotácie, resp. grantu je mesto Šaľa povinné preukázať právny vzťah k takýmto pozemkom.
  3. V prípade prevodu tohto pozemku by sa tento pozemok musel previesť do podielového spoluvlastníctva všetkým vlastníkom v bytovom dome a to v podieloch zodpovedajúcim podielom na spoločných častiach, spoločných zariadeniach, príslušenstve a pozemku pod bytovým domom v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení. Následne by sa tento pozemok v súlade s ust. §  2 ods. 6 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení musel prekvalifikovať na pozemok patriaci k bytovému domu, v zmysle citovaného ustanovenia ako „priľahlý pozemok“. Vlastníctvo k priľahlému pozemku je v zmysle ust. § 19 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení  nerozlučne spojené s vlastníctvom bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome.

 

Na obhospodarovanie predzáhradky bytového domu nie je výlučne potrebné, aby tento pozemok mali jednotliví vlastníci bytov vo svojom podielovom spoluvlastníctve. Pokiaľ má bytový dom zriadené spoločenstvo vlastníkov podľa ust. § 7 a nasl. zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení (ďalej aj ako „spoločenstvo“) prípadne správcu podľa ust. § 8 a nasl. zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení (ďalej aj ako „správca“), môžu títo v mene vlastníkov jednotlivých bytov a na ich účet požiadať mesto Šaľa o nájom tohto pozemku, resp. o výpožičku tohto pozemku za účelom starostlivosti a údržby o predzáhradku pred bytovým domom. V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v súlade s platnými a účinnými Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Šaľa tieto právne úkony podliehajú predchádzajúcemu schváleniu Mestského zastupiteľstva v Šali. Mesto Šaľa má za rovnakým účelom aj v súčasnosti uzatvorených niekoľko nájomných zmlúv.

Pre bližšie informácie prosím kontaktujte Mestský úrad v Šali, Oddelenie správy majetku a zariadení mesta, JUDr. Ing. Margita Pekárová: tel. č. 031/770 5981-4, kl.416, mobil: 0911500063: e-mail: pekarova@sala.sk, č. kancelárie: 4.05 – vedúca oddelenia, prípadne
Mgr. Miloslava Bartíková, tel. č. 031/770 5981-4, kl. 413, e-mail: bartikova@sala.sk,
č. kancelárie 4.03.

 

S pozdravom

  Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

Vypracoval:

Ing. Gabriela Braníková, referent životného prostredia

Mgr. Miloš Kopiary, referent oddelenia správy majetku a zariadení mesta