Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 21.09.2016 - 08:57  //  aktualizácia: 21.09.2016 - 08:58  //  zobrazené: 887

Výrub drevín - Základnej školy Jozefa Cígera Hronského v Šali

Riaditeľstvo Základnej školy Jozefa Cígera Hronského v Šali, Krátka 2 oznamuje, že po vydaní súhlasu Rozhodnutím Okresného úradu Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa zo dňa 07.06. 2016, číslo jednacie OU-SA-OSZP_2016/002859-5 uskutoční v mesiacoch september 2016 až marec 2017 výrub drevín rastúcich mimo les v rozsahu 40 ks.

Všetky dreviny sa nachádzajú v areáli Základnej školy Jozefa Cígera Hronského na Krátkej ulici v Šali a vlastníkom pozemkov je Mesto Šaľa. Dôvodom výrubu je zlý a stále sa zhoršujúci zdravotný stav stromov a negatívne zasahovanie korún drevín do stavebných objektov školy a objektov nachádzajúcich sa na susediacich pozemkoch. Základná škola pri podávaní žiadosti na výrub drevín vychádzala z expertízneho posudku, o vypracovanie ktorého požiadala Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra, Akademická 2, 949 01  Nitra. Skontrolovaných bolo celkovo 70 stromov nachádzajúcich sa v areáli školy a u mnohých z nich bola zistená rozsiahla hniloba a riziková stabilita. Zdravotný stav ostatných drevín je vyhovujúci a bude na nich uskutočnené orezanie koruny.

V súlade s bodom III. uvedeného Rozhodnutia a s par. 48 Zákona o ochrane prírody a krajiny, uskutoční škola na vlastné náklady náhradnú výsadbu v počte 80 ks drevín ( smrek, javor, borovica, višňa ) a 100 ks vtáčí zob a po dobu 3 rokov zabezpečí starostlivosť o náhradnú výsadbu.