Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 19.10.2016 - 13:31  //  aktualizácia: 19.10.2016 - 13:32  //  zobrazené: 1540

Výrub drevín - ul. Váhová, k. ú. Šaľa

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (v tabuľke uvádzaný ako „zákon“),

ktorý bol novelizovaný zákonom č. 408/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

 

Správny orgán

 

Mesto Šaľa

Číslo spisu

01127/2016/04428

Dátum podania

13.10.2016

Žiadateľ, adresa

Ema Lisá

Predmet konania

výrub drevín

Popis konania v zmysle platnej legislatívy

  •  

oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

  •  
  •  

Dotknuté územie a katastrálne územie

ul. Váhová,  k. ú. Šaľa

Dôvod podania

Zlý zdravotný stav, ohrozovanie bezpečnosti a majetku

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v zmysle § 82 ods. 3 zákona

24.10.2016