Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 26.03.2015 - 12:59  //  aktualizácia: 26.03.2015 - 13:02  //  zobrazené: 1799

Vydanie právoplatnej územnoplánovacej informácie na parcely registra C číslo 2332

číslo: I03/2015

Požadované informácie:

  • vydanie právoplatnej územnoplánovacej informácie na parcely registra C číslo 2332, 2333, 2336, 2337/1 evidované na LV č. 7152, katastrálne územie Šaľa, podľa právoplatného územného plánu mesta Šaľa a o zodpovedanie nasledovných otázok:
  • definovanie funkčného využitia parciel, t. j. konkrétne vymenovanie základnej a doplnkovej funkcie, definovanie prípustného a neprípustného spôsobu využitia v zmysle právoplatného územného plánu mesta Šaľa,
  • definovanie podlažnosti,
  • definovanie indexu ozelenenia,
  • definovanie počtu parkovacích stojísk na jeden meter štvorcový z úžitkovej plochy,
  • v prípade výstavby obchodných prevádzok žiadame o informáciu, akou trasou definuje územný plán zásobovaciu komunikáciu pre danú lokalitu.

Sprístupnené informácie k bodom č. 1, č. 2, č. 3 a č. 5:

 

Parcely registra C číslo: 2332, 2333, 2336, 2337/1 v katastrálnom území Šaľa

 

Platný Územný plán mesta Šaľa z roku 2004 v znení zmien a doplnkov č. 4 z roku 2013 je verejnou úradnou listinou a je zverejnený na webovej stránke mesta Šaľa http://www.sala.sk/cms.article/default/557/uzemny-plan-mesta), alebo k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Šali na Oddelení stratégie a komunálnych činností. Vzhľadom na to, že ide o obsiahly grafický aj textový materiál, poskytujeme základné údaje a informácie vyplývajúce

z uvedenej územnoplánovacej dokumentácie mesta Šaľa.

 

Definovanie funkčného využitia parciel:

Pre predmetné pozemky je podľa platného územného plánu mesta definované funkčné využitie: „vyššia alebo základná vybavenosť a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie, prípustná špecifická vybavenosť, bývanie, ostatné funkčné využívanie je neprípustné.“

 

K bodom č. 2 a č. 3:

Definovanie podlažnosti a indexu ozelenenia:

Pre dotknutú lokalitu nachádzajúcu sa v "Polyfunkčnom celku Šaľa - centrum"  je v rámci regulácie prevažujúceho priestorového usporiadania definovaná „zástavba uličná kompaktná 3 - 6 NP (zastavanosť max. 100 %, ozelenenie min. 15 % vrátane priestranstiev typu ulica), prípustná zástavba uličná voľná 3 - 6 NP, ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné“. Uvedené podmienky sa posudzujú komplexne v rámci urbanistického celku vrátane prestavieb a dostavieb pôvodnej urbanistickej štruktúry.

 

V prípade výstavby obchodných prevádzok žiadame o informáciu, akou trasou definuje územný plán zásobovaciu komunikáciu pre danú lokalitu:

Územný plán mesta Šaľa definuje iba nadradený a hlavný systém zberných a obslužných komunikácií a verejných priestranstiev v rámci zastavaného, resp. katastrálneho územia mesta, ako sú ulice, námestia, pešie zóny a pod. Mesto Šaľa nemá pre danú lokalitu spracovanú podrobnejšiu územnoplánovaciu dokumentáciu - územný plán zóny, ktorý by detailne vymedzoval funkčné a priestorové parametre umiestnenia novej zástavby vrátane prevádzok vybavenosti. Príslušná dopravná vybavenosť je definovaná územným plánom mesta v rámci prevládajúcej funkcie (viď odpoveď v bode č.1). Daná lokalita má v súčasnosti niekoľko možností dopravného napojenia z ul. Pázmaňa, ul. SNP a z ul. Hornej, ako aj z vnútroblokových a areálových komunikácií.

Rozhodnutie, ktorým sa nevyhovuje v bode č. 4.

Prílohy

rozhodnutie k 3

(pdf - 104.44 kB)