Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 21.05.2021 - 13:22  //  aktualizácia: 21.05.2021 - 13:22  //  zobrazené: 439

Výberové konanie - pracovné miesto pracovníka nízkoprahového denného centra (NDC)

Oznam o výberovom konaní
 
 
 
Implementačná agentúra 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 
podporuje výkon 
Nízkoprahového denného centra   : Partizánska 1032/1, 92701 Šaľa
 
v rámci Národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni 
(ITMS 2014+:312040Y403)
 
 
 
Poskytovateľ NDC   Organizácia sociálnej starostlivosti, Horná 1952/11, 927 01 Šaľa (adresa)
 
vyhlasuje výberové konanie na
 
a) jedno pracovné miesto pracovníka nízkoprahového denného centra (NDC)
 
 
Výberové konanie sa uskutoční dňa 03/06/2021 o 13:00 hod. v priestoroch 
 
Riaditeľstva Organizácie sociálnej starostlivosti, Horná 1952/11, Šaľa.
 
Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu: Organizácia sociálnej starostlivosti, Horná 1952/11, 927 01 Šaľa. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú konkrétnu pozíciu majú záujem. 
 
Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 31/05/2021. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.
 
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu sa kandidát uchádza):
štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,
doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 
potvrdenie o návšteve školy, ak je relevantné (musí obsahovať najmä nasledujúce informácie: názov a sídlo školy, školský rok a študijný odbor),
doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax,
uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval.
 
Kvalifikačné predpoklady na pozíciu pracovník NDC sú: 
Nižšie stredné odborné vzdelanie v zmysle § 16 ods. 4 písm. a). Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Ďalšie výberové kritériá na pozíciu pracovník NDC sú:
Znalosť slovenského jazyka.
 
V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:
 
osobnostné predpoklady:  schopnosť zvládať náročné situácie spojené s výkonom povolania; komunikačné zručnosti; schopnosť pracovať v tíme; motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách a ďalšie,
znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne).
znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarsky a pod.).
 
Každý úspešný uchádzač na pozíciu pracovník NDC, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje výpisom z registra trestov  (nie starším ako tri mesiace).
 
Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.
 
Miestom výkonu práce je (uveďte adresu): Krízové centrum, Partizánska 1032/1, Šaľa. 
Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 10/06/2021.
Pre pracovnú pozíciu pracovník NDC je stanovená hrubá mzda: 730 € 
 
 
 
 
 
 
Charakteristika práce pracovníka NDC:
Pracovník asistuje odborným pracovníkom pri výkone jeho činnosti pod jeho metodickým vedením.
 
Pracovník vykonáva činnosti:
asistuje odborným pracovníkom pri výkone jeho činnosti podľa ich pokynov a ich metodickým vedením;
vyhľadáva  potenciálnych užívateľov služieb, aktivít a činností NDC;
vykonáva odborne nenáročné úkony predovšetkým pri práci s užívateľom;
vedie napr. voľnočasové aktivity pre deti a mládež, realizuje vybrané aktivity v rámci nízkoprahového programu, preventívne aktivity, vypomáha pri doučovaní; zapája ďalších členov komunity, resp. obce do aktivít NDC;
ak je to potrebné, pomáha užívateľom služieb s tlmočením (z rómskeho, maďarského jazyka, prípadne iného jazyka) pri komunikácií v rámci poskytovania odborných činností, iných činností a aktivít (napr. predškolský klub; komunitné aktivity);
vedie nevyhnutnú administratívu (týkajúcu sa napríklad pracovnej dokumentácie);
zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov;
zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným regionálnym metodikom/koordinátorom  a vykonáva iné činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP.
 
 
 
 
 
V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)v znení neskorších predpisov.