Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 28.09.2018 - 07:52  //  aktualizácia: 28.09.2018 - 07:53  //  zobrazené: 363

VV - Stavebné úpravy bytového domu súp. č. 584 na Ul. Jazernej v Šali

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A

 

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov na Ul. Jazernej č. 584 v Šali, v konaní zastúpení Miroslavom Kudrym, bytom Ul. Jazerná č. 584/24, 927 01 Šaľa 

(ďalej len "stavebník") dňa 20.08.2018 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

Stavebné úpravy bytového domu súp. č. 584 na Ul. Jazernej v Šali

 

na pozemku register "C" parc. č. 985/3 v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavba obsahuje:

  • zateplenie obvodového plášťa a štítovej steny tepelnoizolačnými doskami,
  • oprava balkónov – zateplenie a výmena podláh,
  • výmena klampiarskych a zámočníckych výrobkov,
  • výmena výplne otvorov,
  • výmena bleskozvodu.

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do

7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,

inak sa na ne nebude prihliadať.

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné dni Po:8.00-15.00,St: 8.00-16.30, Pi:8.00-14.00).

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní.

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke Mesta Šaľa dňa .............................

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

  1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Ul. Jazernej súp. č. 584, na pozemku register "C" parc. č. 985/3 kat. územie Šaľa      
  2. EA projekt, s.r.o., Ing. Alexander Elek, Eszterházyovcov 714/6,924 01 Galanta

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

  1. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná súp. č. 2/1, 927 01  Šaľa

na vedomie

  1. SVBaNP Jazerná 584, Miroslav Kudry, Jazerná č. 584/24, 927 01 Šaľa

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                          vedúca stavebného úradu

                                                                             na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016