Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 09.11.2020 - 09:47  //  aktualizácia: 09.11.2020 - 09:48  //  zobrazené: 1180

V súvislosti so stavbou „Cesta I/75 obchvat Šaľa“ - kópie návrhu Slovenská správa ciest Bratislava na vydanie územného rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia zo dňa 12. 08. 2020 aj s prílohami.

číslo: I30/2020

Požadované informácie citujeme:

 

„V súvislosti so stavbou „Cesta I/75 obchvat Šaľa“ - kópie návrhu Slovenská správa ciest Bratislava na vydanie územného rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia  zo dňa
12. 08. 2020 aj s prílohami.“

 

 

Sprístupnené informácie:

 

Kópia návrhu na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby Cesta I/75 Šaľa - obchvat s prílohami pre stavebné objekty:

SO 104-00 Prepojenie obchvatu a existujúcej cesty II/573 v km 4,984,

       podobjekt SO 104-02 Vetva B – úprava cesty II/573,

SO 510-00 Úprava tlakovej kanalizácie Dlhá nad Váhom – Veča,

SO 514-00 Preložka vodovodu v km 0.220 vetvy B objektu 104-00.

 

 1. Slovenská správa ciest – Cesta I/75 Šaľa – obchvat - kópia návrhu na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby – objekty SO 104-02, SO 510-00, SO 514-00 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) - 4 strany A4.
 2. Cesta I/75 Šaľa – obchvat  - situácia okružnej križovatky SO 104-02 na podklade katastrálnej mapy - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana A4.
 3. Prílohy k návrhu:
 1. Dokumentácia pre stavebné povolenie objektov 104-02, 510-00, 514-00,
 2. Dokumentácia pre stavebné povolenie – aktualizácia 2018 - na DVD,
 3. Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie objektov 104-02, 510-00.

Projektová dokumentácia (1. - 3.) pre zmenu stavebných objektov SO 104-02, 510-00, 514-00 a pre majetkovoprávne vysporiadanie je k dispozícii k nahliadnutiu na Stavebnom úrade Šaľa, aj na DVD, kde je možné nahliadnuť aj do podkladov rozhodnutia počas pracovných dní,
v úradné dni: Pondelok: 8.00 - 15.00, Streda: 8.00 - 16.30, Piatok: 8.00 - 14.00, čo je uvedené aj v oznámení o začatí konania o zmene územného rozhodnutia, zverejneného na internetovej stránke mesta dňa 28. 08. 2020.

Zmeny uvedených objektov sa netýkajú zmeny polohy trasy cesty hlavného objektu (cesty I/75) a prepojenia obchvatu s cestou II/573 (SO 104-01), ale iba tvaru križovatky – okružná križovatka namiesto priesečnej a polohy, resp. skrátenia križujúcich vedení vodovodu a tlakovej kanalizácie Dlhá nad Váhom – Veča. 

 

Ďalšie prílohy:

 1. Zoznam dotknutých právnických osôb – vlastníkov pozemkov - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana A4.
 2. Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo: 9074/2017 – 1.7/dj-R zo dňa 09. 01. 2018 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 14 strán A4.

 

Stanoviská:

 1. buildfit, s. r. o. – Stanovisko k zmene územného rozhodnutia pre objekt SO - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 3 strany A4.
 2. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja – „Cesta I/75 Šaľa, obchvat“ – vyjadrenie k zmene územného rozhodnutia pre objekty SO 104-02, SO 510-00 a So 514-00 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana A4.
 3. Obec Dlhá n. Váhom – Cesta I/75 Šaľa, obchvat – vyjadrenie k zmene územného rozhodnutia pre objekt SO 104-02 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana A4.
 4. Okresný úrad Šaľa – Cesta I/75 Šaľa, obchvat – stanovisko k stavebnému povoleniu - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 3 strany A4.
 5. Rozhodnutie Okresný úrad Šaľa č. k.:OU-SA-OCDPK/2019/00663-R zo dňa 18. 09. 2019 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 5 strán A4.
 6. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s. – „Cesta I/75 Šaľa, obchvat“ – žiadosť o vyjadrenie k zmene územného rozhodnutia pre objekt SO 104-02 -  vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana A4.
 7. Okresný úrad Šaľa – Určenie trvalých dopravných zaučení/zariadení k stavbe „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“ -  vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 3 strany A4.
 8. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. – vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 3 strany A4.
 9. GEOCONSULT, spol. s r. o. – Záznam z porady - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 5 strán A4.
 10. Ministerstvo dopravy, pôšt a  telekomunikácií Slovenskej republiky – Zriaďovacia listina číslo: 316/M-2005 zo dňa 14. februára 2005 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 4 strany A4.
 11. Minister dopravy, pôšt a  telekomunikácií Slovenskej republiky – Rozhodnutie - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 2 strany A4.
 12. Ministerstvo dopravy, výstavby a  regionálneho rozvoja Slovenskej republiky – Rozhodnutie ministra číslo 162/2014 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) –
  3 strany A4.
 13. Ministerstvo dopravy, výstavby a  regionálneho rozvoja Slovenskej republiky – Rozhodnutie ministra číslo 24/2016 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) –
  1 strana A4.
 14. Ministerstvo dopravy, výstavby a  regionálneho rozvoja Slovenskej republiky – Rozhodnutie ministra číslo 25/2016 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) –
  3 strany A4.

 

 

Prílohy