Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 22.05.2013 - 14:38  //  aktualizácia: 22.05.2013 - 14:39  //  zobrazené: 1798

Ukončené vzdelanie riaditeľov materských škôl bez právnej subjektivity

číslo: I20/2013

Požadované informácie:

•    Ukončené vzdelanie riaditeľov materských škôl bez právnej subjektivity, alebo zástupcov riaditeľov s právnou subjektivitou všetkých materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (druh školy, vyštudovaný odbor, platové zaradenie).
•    Ukončené vzdelanie učiteliek materských škôl bez právnej subjektivity, alebo s právnou subjektivitou všetkých materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (druh školy, vyštudovaný odbor, platové zaradenie).

Sprístupnené informácie:

1.    a) V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa nie sú zriadené materské školy bez právnej
     subjektivity.
 b) V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa je zriadených 6 materských škôl s právnou
      subjektivitou. Len na dvoch materských školách sú menované do funkcie zástupkyne
      riaditeliek škôl. Jedna má ukončené stredoškolské pedagogické vzdelanie, je zaradená
      v 8. platovej triede, druhá má ukončené VŠ 2. stupňa a rigoróznu skúšku v študijnom
      odbore predškolská a elementárna pedagogika, je zaradená v 11. platovej triede.

2.    Všetky učiteľky materských škôl sú kvalifikované. Majú ukončené:
SŠ vzdelanie, odbor pedagogická škola, platové zaradenie 8. platová trieda.
VŠ 1. stupňa, odbor predškolská a elementárna pedagogika, platové zaradenie 9. platová  trieda.   
VŠ 2. stupňa, odbor predškolská a elementárna pedagogika, platové zaradenie 10.  platová trieda.   
VŠ 2. stupňa a  rigoróznu skúšku  v študijnom odbore predškolská  a  elementárna       pedagogika, platové zaradenie 11. platová trieda.