Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 02.11.2018 - 13:11  //  aktualizácia: 07.10.2020 - 09:07  //  zobrazené: 901

Učebne jazykov a IKT v ZŠ J. Hollého, Šaľa

Názov Projektu

Učebne jazykov a IKT v ZŠ J. Hollého, Šaľa

Operačný program

302000 - Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný z

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

 

2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ:

2.2.2. – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Kód výzvy

IROP-PO2-SC222-2016-13

Kód projektu:

302021K404

Kód žiadosti o NFP:

NFP302020K404

 

V zmysle zmluvy o poskytnutí NFP - ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: IROP-Z-302021K404-222-13

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3565875&l=sk

 

Začiatok realizácie aktivít projektu

10/2018

Ukončenie realizácie aktivít projektu

9/2019

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

12

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu

42 980,23 EUR

Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 95% oprávnených nákladov

40 831,22 EUR

Vlastné zdroje mesta Šaľa - 5% oprávnených

2 149,01 EUR

 

V zmysle dodatku č. 1 k  zmluve o poskytnutí NFP číslo: IROP-D1-302021K404-222-13

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3828301&l=sk

zo dňa 31.12.2018

a

v zmysle dodatku č. 2 k  zmluve o poskytnutí NFP -  IROP-D2-302021K404-222-13

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3992328&l=sk

zo dňa 16.4.2019

Začiatok realizácie aktivít projektu

11/2018

Ukončenie realizácie aktivít projektu

3/2019

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

5

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu

42 610,80 EUR

Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 95% oprávnených nákladov

40 480,26 EUR

Vlastné zdroje mesta Šaľa - 5% oprávnených

2 130,54 EUR

 

Stručný popis projektu

 Predmetom projektu je modernizácia učebne IKT zlepšenie jej technického vybavenia pre 17 žiakov a zriadenie dvoch učební jazykov, každej pre 17 žiakov v priestoroch Základnej školy J. Hollého v Šali. IKT učebňa s notebookmi bude vytvorená vo veľkej triede na 1. poschodí v bloku A budovy školy. Jazyková učebňa pre 17 žiakov bude vytvorená na 1. poschodí v bloku C v malej triede. Druhá jazyková učebňa bude vytvorená taktiež pre 17 žiakov v rovnakom pavilóne na 1. poschodí. Aktivity projektu si nevyžadujú stavebné úpravy. Cieľom projektu je investovaním do infraštruktúry vzdelávania vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie v rámci primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania a posilnenie odborných kompetencií v rámci informačno-komunikačných zručností a jazykových zručností žiakov prostredníctvom obstarania vybavenia IKT učebne a dvoch nových jazykových učební. Aktivitami projektu ako nástrojmi pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov príslušnej základnej školy sú: vybavenie dvoch jazykových učební (nábytok a výpočtová techniky a zariadenia pre jazykové učebne) a vybavenie IKT učebne (nábytok a výpočtová technika a zariadenia vrátane softvérového príslušenstva pre IKT učebňu), ktoré sú v súlade s typmi aktivít a) obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane slovenského jazyka pre osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí, a e) obstaranie IKT učební. Cieľovou skupinou projektu sú žiaci v procese primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania.

 

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskej únie

vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

            

 

                      SO pre RO Nitriansky samosprávny kraj.

 

 

 

 

    www.partnerskadohoda.gov.skwww.mpsr.sk, www.unsk.sk