Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 12.01.2011 - 12:02  //  aktualizácia: 12.01.2011 - 12:03  //  zobrazené: 1930

Sprístupnenie všetkých údajov zo zápisníc o priebehu a výsledku hlasovania okrskových volebných komisií týkajúcich sa volieb do Národnej Rady Slovenskej republiky zo dňa 12. júna 2010

číslo: I34/2010


Požadované informácie:
- sprístupnenie všetkých údajov zo zápisníc o priebehu a výsledku hlasovania okrskových volebných komisií týkajúcich sa volieb do Národnej Rady  Slovenskej republiky zo dňa 12. júna 2010,
- sprístupnenie údajov o peňažnej hodnote odmien a náhrad, ktoré má povinnosť vyplatiť mesto Šaľa predsedovi, podpredsedovi, ostatným členom a zapisovateľom každej OVK za výkon ich funkcií,
- sprístupnenie údajov o peňažnej hodnote všetkých ostatných peňažných plnení a všetkých nepeňažných plnení, ktoré vypláca alebo refunduje priamo či nepriamo zabezpečuje alebo poskytuje mesto Šaľa predsedovi, podpredsedovi, ostatným členom a zapisovateľovi každej OVK za výkon ich funkcií týkajúcich sa volieb do Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 12. júna 2010.

Sprístupnené informácie:
Činnosť okrskových volebných komisií upravuje § 17 zákona č. 333/2004 Z. z.  o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o voľbách). Ustanovenie tohto paragrafu upravuje delegovanie členov okrskovej volebnej komisie, ich počet a následne ich kompetencie. 
V § 39 zákona o voľbách  je upravené skončenie činnosti okrskovej volebnej komisie. Okrsková volebná komisia po skončení svojej činnosti, teda po odovzdaní zápisnice okrskovej volebnej komisie podpísanej jej členmi s prílohami a následnom uznaní jej správnosti po formálnej ako ak obsahovej stránke  prostredníctvo odborného  sumarizačného útvaru  obvodnej volebnej komisie, zapečatí odovzdané hlasovacie lístky, obálky a oba rovnopisy zoznamu voličov, jeden rovnopis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania a odovzdá ich do úschovy obci. Podpísaním zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania členovia okrskovej komisie potvrdzujú správnosť údajov, ktoré sú v nej uvedené. Mesto Šaľa sa pri úschove volebných dokumentov riadilo Pokynom na úschovu hlasovacích lístkov a iných volebných dokumentov z volieb do Národnej rady Slovenskej republiky vydaným MV SR zo dňa 10. marca 2010, v zmysle ktorého boli hlasovacie lístky a iné volebné dokumenty každej okrskovej volebnej komisie zapečatené v osobitnom balíku prelepenom na kríž papierovou nepriehľadnou páskou. Týmto zabezpečením volebnej dokumentácie sa sleduje uchovanie vôle voličov a je zárukou legitimity zvoleného a funkciu vykonávajúceho orgánu.
Definitívne výsledky hlasovania v podobe tabuliek a grafov sú zverejnené na internetovej stránke Štatistického úradu SR www.volbysr.sk.

Úhradu výdavkov spojených s voľbami upravuje § 52 zákona o voľbách, podľa ktorého na úhradu výdavkov spojených s vykonaním volieb sa vyčleňujú zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky osobitné prostriedky. Tieto výdavky sú na činnosť okrskových volebných komisií, na jej materiálne zabezpečenie, cestovné náhrady členom, stravovanie členov volebných komisií, vybavenie volebných miestností. Mesto Šaľa nemalo a nemá vo svojom  rozpočte vyčlenené finančné prostriedky, ktoré by sa použili na úhradu akýchkoľvek výdavkov spojených s vykonaním volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných  12. júna 2010.

Finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky pre mesto Šaľa boli  v celkovej výške 12 791,75 eur a  boli použité v nasledovnom členení:
- odmeny členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií (38,73 eur pre jedného člena)  v celkovej výške 6 661,56 eur,
- občerstvenie a stravovanie členov, zapisovateľov a osôb vykonávajúcich organizačno-technickú prípravu  v celkovej výške 1 681,15 eur
- prevádzka motorových vozidiel a prepravné v celkovej výške  263,31 eur,
- poštovné, vrátane zásielok do cudziny, v celkovej výške 201,50 eur,
- odmeny za doručenie oznámenia o čase a mieste konania volieb ( 0,05 eur za jedno doručenie) v celkovej výške 976,25 eur,
- odmeny za doručenie zoznamu kandidátov na zaregistrovaných kandidátnych listinách ( 0,05 eur za jedno doručenie) v celkovej výške 976,25 eur,
- výdavky spojené s delegovaním členov okrskových volebných komisií v celkovej výške 146,51 eur,
- ostatné výdavky podľa usmernenia MV SR, v celkovej výške  1 885,22  eur.

Mesto Šaľa vyúčtovalo výdavky spojené s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do NR SR v roku 2010 Obvodnému úradu Šaľa.

Žiadateľ: Ignacio Miguel Evarreta, Cordoba