Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 08.12.2011 - 13:09  //  aktualizácia: 08.12.2011 - 13:11  //  zobrazené: 2103

Sprístupnenie stavebného a rozkopávkového povolenia na obnovu plynovodov

číslo: I28/2011

Požadované informácie: o rekonštrukcii plynových rozvodov v Šali, a to:

1. Sprístupnenie stavebného a rozkopávkového povolenia na obnovu plynovodov.
2. Sprístupnenia všetkých oznámení výrubov stromov a  kríkov uskutočnených v rámci prebiehajúcej obnovy plynovodov v Šali.
3. Existuje možnosť nápravy, napr. znovu vysadenie stromov/kríkov, ak SPP v nejakom mieste neohlásil výrub, alebo možnosť uložiť SPP sankcie?

Sprístupnené informácie:

K bodu č. 1:

Stavebné povolenie spisové č. 1554/2010-3 zo dňa 24. 06. 2010 vydané mestom Šaľa
pre spoločnosť SPP – Distribúcia, a.s., Bratislava, IČO:35910739, so sídlom Mlynské Nivy
č. 44/b, 825 11  Bratislava.

Rozhodnutie o  zvláštnom užívaní miestnej komunikácie (MK) a  použití verejného priestranstva spisové č. 1415/2011 zo dňa 14. 03. 2011 vydané mestom Šaľa pre spoločnosť SPP – distribúcia, a. s., IČO:35910739, Mlynské Nivy č. 44/b, 825 11  Bratislava. 

K bodu č. 3:

Podľa § 47 ods. 4 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len  „zákon o ochrane prírody a krajiny“) súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov78 .

Spoločnosti SPP postačuje pri rekonštrukčných prácach len oznámiť vlastníkovi pozemku,    že ide odstraňovať a  okliesňovať  stromy a  iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických, v tomto prípade plynárenských zariadení bez uskutočnenia náhradnej výsadby podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Za nesplnenie oznamovacej povinnosti môže orgán ochrany prírody a krajiny uložiť pokutu v zmysle § 90 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny. Príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny je v zmysle § 68 zákona o ochrane prírody a krajiny príslušný obvodný úrad.

Rozhodnutie, ktorým sa nevyhovuje žiadosti v  bode č. 2.

78) Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 70/1998 Z.z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 143/1998 Z.z., zákon č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z.z., zákon č. 184/2002 Z.z.

Prílohy

Rozhodnutie

(pdf - 88.9 kB)